Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 16

Ndɛ m’ɔ wla fanngan’n

Ndɛ m’ɔ wla fanngan’n

Zɔb 16:5

LIKE NG’Ɔ FATA KƐ A YO’N: Ndɛ ng’ɔ kwla uka ɔ ndɛ tiefuɛ mun’n, annzɛ ɔ kwla wla be fanngan’n, i su yɛ ɔ fata kɛ a fa be ɲin sie-ɔ.

WAFA NGA Á YÓ’N:

  • Bu ɔ ndɛ tiefuɛ’m be wun akunndan kpa. Ɔ fata kɛ a lafi su kɛ ɔ niaan Klistfuɛ’m be kunndɛ kɛ Zoova klun jɔ be wun. Kannzɛ bɔbɔ ɔ fata kɛ a man be afɔtuɛ’n, sanngɛ sɛ be nin mo yolɛ fata’n, dun mmua yo be mo.

  • Nán bo awlabɔɛ ndɛ kpanngban su. Sɛ a bo awlabɔɛ ndɛ wie su’n, maan ɔ yo ndɛ mɔ a kwla jran su kle like-ɔ. Wafa nga á kán ndɛ’n, maan i kwlaa wla sran’m be fanngan.

  • Fa Ɲanmiɛn Ndɛ’n di junman kpa. Fa ɔ ndɛ tiefuɛ’m be ɲin sie i like nga Zoova yo mannin sran mun’n i su. Kpɛkun like ng’ɔ su yo i dɔ nga su’n, ɔ nin ng’ɔ́ wá yó i e ɲrun lɔ’n, fa be ɲin sie su wie. Wla ɔ ndɛ tiefuɛ’m be fanngan.