Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 20

Ndɛ mɔ be guɛ i bo klanman’n

Ndɛ mɔ be guɛ i bo klanman’n

Akunndanfuɛ’n 12:13, 14

LIKE NG’Ɔ FATA KƐ A YO’N: Ɔ ndɛ’n i atabo’n nun’n, yo naan ɔ ndɛ tiefuɛ’m be sɔ ndɛ’n i nun klanman, naan be yo i nuan su sa.

WAFA NGA Á YÓ’N:

  • Maan ɔ ndɛ’n i atabo’n, ɔ nin ɔ ijɔlɛ wunmuan’n be wɔ likawlɛ. Flan ndɛ cinnjin mun, ɔ nin ndɛ’n i flɛlɛ’n be nun.

  • Wla ɔ ndɛ tiefuɛ’m be fanngan. Like ng’ɔ fata kɛ be yo’n, ɔ nin like nga ti yɛ sɛ be yo sɔ’n, ɔ ti kpa’n, fa be ɲin sie su. Maan wafa nga á íjɔ’n, ɔ kle kɛ a lafi ndɛ nga a su kan’n su, naan ndɛ sɔ’n ti cinnjin.

  • Maan ɔ ndɛ’n i atabo’n yo kpe kan, yɛ maan i wlɛ wunlɛ’n yo pɔpɔ. Nán bo ndɛ uflɛ su ekun. Sɛ ɔ ndɛ’n i atabo’n ti kpe kan’n, i sɔ’n wlá ndɛ tiefuɛ’m be fanngan naan b’a fa ajalɛ.