Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 8

Sunnzun ase falɛ

Sunnzun ase falɛ

Matie 13:34, 35

LIKE NG’Ɔ FATA KƐ A YO’N: Fa sunnzun ase mɔ be wlɛ wunlɛ ti pɔpɔ’n, naan ndɛ cinnjin’m be ɲin fite kpa.

WAFA NGA Á YÓ’N:

  • Maan ɔ sunnzun ase’m be wlɛ wunlɛ’n yo pɔpɔ. Kɛ Zezi sa’n, fa sunnzun ase nga be wlɛ wunlɛ ti pɔpɔ’n fá yíyí ndɛ nga be wlɛ wunlɛ ti kekle’n be nun. Nán maan sunnzun ase’n i nun ninnge’m be yo tɛkɛtɛkɛ. Maan sunnzun ase nga á fá’n, ɔ nin ndɛ nga a su kan’n, be wɔ likawlɛ. I liɛ’n ɔ ndɛ tiefuɛ’m be akunndan’n su sannganman.

  • Bu ɔ ndɛ tiefuɛ’m be akunndan. Ninnge nga ɔ ndɛ tiefuɛ’m be si be’n yɛ ɔ fata kɛ a kan be ndɛ-ɔ. Nian ɔ wun su naan ɔ sunnzun ase’n w’a loman sran wie ngasi, annzɛ w’a yomɛn i kɛnsrɛn.

  • Fa sran’m be ɲin sie i ndɛ cinnjin’m be su. Nán ndɛ ngba su yɛ ɔ fata kɛ a fa sunnzun ase-ɔ. Sanngɛ kɛ á yíyí ndɛ cinnjin’m be nun’n yɛ a kwla fa sunnzun ase-ɔ. Nán sunnzun ase’n i ngunmin yɛ ɔ fata kɛ ɔ ka ɔ ndɛ tiefuɛ’m be klun-ɔn. Sanngɛ ndɛ bɔbɔ ba nga ti yɛ a fali sunnzun ase’n, maan ɔ ka be klun wie.