Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 5

Ndɛ’n i kannganlɛ ng’ɔ ti su’n

Ndɛ’n i kannganlɛ ng’ɔ ti su’n

1 Timote 4:13

LIKE NG’Ɔ FATA KƐ A YO’N: Man ɔ nɛn’n su kanngan ndɛ’m be nun kɛ nga be fa klɛli’n sa.

WAFA NGA Á YÓ’N:

  • Siesie ɔ wun kpa. Bu like nga ti yɛ be klɛli ndɛ’n i akunndan. Nán kanngan ndɛ mma’m be nun kunngunngun. Kanngan be nun likawlɛ. Nán kpɛ ndɛ wie gua nun, nán tu tra wie, yɛ nán kanngan ndɛ uflɛ kaci nga be klɛli’n. Fluwa’n nun nzɔliɛ nga be kle kɛ ɔ fata kɛ a jran kan, annzɛ a man ɔ nɛn’n su kan’n, kɛ á kánngan’n nian be su kanngan.

  • Kanngan ndɛ mma’m be nun kpa. Sɛ a siman wafa nga be kanngan ndɛ kun nun’n, nian fluwa nga be tu ndɛ’m be bo’n nun’n i nun. Annzɛ sɛ be kanngannin fluwa sɔ’n nun’n, bo naan sie ɔ su tie. Annzɛ kusu se sran ng’ɔ si kanngan kpa’n kɛ ɔ uka ɔ.

  • Kanngan ndɛ’n nun weinwein: Ndɛ nga a kanngan’n, maan be ti i kpa. Kɛ á íjɔ’n, man ɔ ti’n su nglo, yɛ trɛ ɔ nuan’n nun kpa. Nán flafla ndɛ mma’m be su.