Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 1

Ndɛ’n i su fitilɛ klanman

Ndɛ’n i su fitilɛ klanman

Sa Nga Be Yoli’n 17:22

LIKE NG’Ɔ FATA KƐ A YO’N: Maan ndɛ nga á fá fíti ɔ ndɛ’n su’n, ɔ yo sran’m be fɛ. Bo ndɛ nga ɔ waan á kán’n su. Kpɛkun like nga ti yɛ ndɛ sɔ’n ti cinnjin man ɔ ndɛ tiefuɛ mun’n, kɛn i ndɛ.

WAFA NGA Á YÓ’N:

  • Maan ɔ ndɛ’n yo sran’m be fɛ. Usa kosan kun, annzɛ kan ndɛ kun, annzɛ kusu bo sa kun m’ɔ juli’n su, annzɛ bo ndɛ wie m’ɔ ti ɔ ndɛ tiefuɛ’m be cinnjin’n su.

  • Bo ndɛ nga ɔ waan á kán’n su. Ɔ ndɛ’n i su fitilɛ nun’n, maan ɔ ndɛ tiefuɛ’m be wun ndɛ nga a su wa kan’n i wlɛ. Kpɛkun sa nga ti yɛ a su kan ndɛ sɔ’n, maan be wun i wlɛ weiin wie.

  • Kle sa nga ti yɛ ndɛ’n ti cinnjin’n. Bu sa ng’ɔ o ɔ ndɛ tiefuɛ’m be su’n i akunndan naan w’a kan ndɛ’n. Yɛ wafa nga ndɛ sɔ’n kwla uka be’n, maan be wun i wlɛ weiin.