Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 12

Ndɛ mɔ be kɛn i klolɛ su’n

Ndɛ mɔ be kɛn i klolɛ su’n

1 Tesalonikifuɛ Mun 2:7, 8

LIKE NG’Ɔ FATA KƐ A YO’N: Kle ɔ ndɛ tiefuɛ mun kɛ a klo be, naan a kunndɛ kɛ á úka be.

WAFA NGA Á YÓ’N:

  • Bu ɔ ndɛ tiefuɛ’m be akunndan. Bu sa ng’ɔ o be su’n i akunndan. Kpɛkun bu wafa nga be wun fa yo be’n i akunndan wie.

  • Maan ɔ ijɔlɛ’n yo fɛ. Maan ndɛ nga á kán’n, ɔ gua ɔ ndɛ tiefuɛ’m be awlɛn su nzue. Asa ekun’n, maan ɔ yo naan be wla gua ase, yɛ ɔ wla be fanngan. Nán kan ndɛ m’ɔ kwla lo be ngasi’n. Yɛ nán kan be nga be suman Zoova’n, ɔ nin be ninnge nga be lafi su’n be ndɛ tɛtɛ.

  • Kle kɛ sran’m be ndɛ lo wɔ. Maan wafa nga á kán ndɛ’n, ɔ nin wafa nga á síesíe ɔ sa’n, be kle kɛ ɔ ndɛ tiefuɛ’m be ndɛ lo wɔ. Wafa nga á yó ɔ ɲrun’n ɔ ti cinnjin wie. Blɛ sunman’n srisri kanngan.