Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE SUANLƐ 11

Ndɛ’n i kanlɛ juejue su

Ndɛ’n i kanlɛ juejue su

Rɔmunfuɛ Mun 12:11

LIKE NG’Ɔ FATA KƐ A YO’N: Kan ndɛ’n i juejue su naan ɔ wla ɔ ndɛ tiefuɛ’m be fanngan, naan be fa ajalɛ.

WAFA NGA Á YÓ’N:

  • Maan ndɛ’n wluwlu ɔ bɔbɔ ɔ wun kpa. Like nga ti yɛ ndɛ nga á wá yíyí nun’n ɔ ti cinnjin’n, kɛ á síesíe ɔ wun’n, bu i akunndan. Ndɛ nga a su kan’n, ɔ fata kɛ a wun i wlɛ kpa. I liɛ’n, a kwla yiyi nun weinwein.

  • Bu ɔ ndɛ tiefuɛ’m be akunndan. Ndɛ nga á wá kánngan nun’n, annzɛ á wá yíyí nun’n, wafa nga ɔ kwla yo ɔ ndɛ tiefuɛ’m be ye’n, bu i akunndan. Wafa nga a kwla kan ndɛ’n naan w’a yo be fɛ’n, bu i akunndan wie.

  • Kan ndɛ’n i juejue su. Ijɔ juejue su. Maan wafa nga á yó ɔ ɲrun’n, ɔ nin wafa nga á síesíe ɔ sa’n, be uka ɔ ndɛ tiefuɛ mun naan be wun wafa nga ndɛ’n fa yo wɔ’n.