THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 9 năm 2013

Số này xem xét làm thế nào chúng ta có thể quyết định khôn ngoan, củng cố mối quan hệ với Ðức Giê-hô-va và được lợi ích từ những lời nhắc nhở của ngài.

Nhận lợi ích từ phép tương phản

Chúa Giê-su thường dùng phép tương phản. Hãy xem làm sao bạn có thể dùng cách nói này để giúp người khác học sự thật Kinh Thánh.

Những lời nhắc nhở của Ðức Giê-hô-va đáng tin cậy

Ðức Giê-hô-va luôn dùng những lời nhắc nhở để hướng dẫn dân ngài. Tại sao chúng ta có thể tin cậy những lời nhắc nhở của ngài?

Vui mừng đón nhận những lời nhắc nhở của Ðức Giê-hô-va

Chúng ta vui mừng khi làm theo điều răn của Ðức Giê-hô-va hay đôi khi xem chúng nặng nề? Làm sao chúng ta có thể vun trồng lòng tin cậy những lời nhắc nhở của ngài?

Bạn đã biến đổi chưa?

Tại sao chúng ta cần biến đổi? Sự biến đổi bao hàm điều gì? Chúng ta có thể biến đổi như thế nào?

Hãy quyết định khôn ngoan

Làm sao chúng ta có thể biết chắc quyết định của mình phù hợp với ý muốn Ðức Chúa Trời? Ðiều gì có thể giúp chúng ta làm điều mình đã quyết định?

Thánh chức tiên phong củng cố mối quan hệ với Ðức Chúa Trời

Hãy xem tám cách mà thánh chức tiên phong củng cố mối quan hệ với Ðức Giê-hô-va. Ðiều gì có thể giúp bạn tiếp tục sự nghiệp đầy ân phước này?

Ðộc giả thắc mắc

Tại sao Chúa Giê-su khóc trước khi làm La-xa-rơ sống lại, như được miêu tả nơi Giăng 11:35?