Skip to content

NGÀY 6-7-2017
CÓ GÌ MỚI?

Mục mới “Công cụ học Kinh Thánh”

Mục mới “Công cụ học Kinh Thánh”

Giờ đây, trên trang web jw.org/vi có thêm một mục mới “Công cụ học Kinh Thánh”, trong “Kinh Thánh giúp bạn”. Mục mới này chứa đựng các sách, video và những tài liệu khác giúp học Kinh Thánh. Mục “Công cụ học Kinh Thánh” cũng chứa đựng các phần thực hành dựa trên sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, là các phần trước đây nằm trong mục “Thanh thiếu niên”.

Hãy xem mục “Công cụ học Kinh Thánh”.