Luke 4:1-44

4  Jaanong Jesu, ka a tletse moya o o boitshepo, a tloga kwa Joredane, mme a gogelwa kwa le kwa ke moya mo nageng+  ka malatsi a le masome a manè,+ a ntse a raelwa+ ke Diabolo. Mo godimo ga moo, a se ka a ja sepe mo malatsing ao, mme jalo, e rile malatsi a sena go wela, a utlwa a tshwerwe ke tlala.  Foo Diabolo a mo raya a re: “Fa e le gore o morwa Modimo, raya leje leno o re le fetoge senkgwe.”  Mme Jesu a mo fetola a re: “Go kwadilwe ga twe, ‘Motho ga a a tshwanela go tshela ka senkgwe se le sosi.’”+  Jalo a mo tlhatlosetsa kwa godimo mme a mmontsha magosi otlhe a lefatshe le le nang le banni ka nako e khutshwanyane;  mme Diabolo a mo raya a re: “Ke tla go naya taolo eno yotlhe + le kgalalelo ya yone, ka gonne e neilwe nna, mme ke e naya ope fela yo ke eletsang go e mo naya.+  Jalo, wena, fa o ka obama+ fa pele ga me, yotlhe e tla nna ya gago.”  Fa Jesu a fetola a mo raya a re: “Go kwadilwe ga twe, ‘Jehofa Modimo+ wa gago ke ene yo o tshwanetseng go mo obamela, e bile ke ene a le esi yo o tshwanetseng go mo direla tirelo e e boitshepo.’”+  Jaanong a mo isa kwa Jerusalema a ba a mo emisa mo setlhoeng+ sa tempele mme a mo raya a re: “Fa e le gore o morwa Modimo, ipiriganyetse kwa tlase go tswa fano;+ 10  gonne go kwadilwe ga twe, ‘O tla naya baengele ba gagwe taelo ka ga gago, go go boloka,’+ 11  ga ba ga kwalwa ga twe, ‘Ba tla go tshwara ka diatla, gore le fa e le ka nako epe o se ka wa itaaganya lonao lwa gago le leje lepe.’”+ 12  Fa Jesu a araba a mo raya a re: “Ga twe, ‘O se ka wa leka Jehofa Modimo wa gago.’”+ 13  Jalo Diabolo, fa a sena go wetsa thaelo yotlhe, a boa ka morago a tswa mo go ene go fitlha ka nako e nngwe e e mo siametseng.+ 14  Jaanong Jesu a boela kwa Galalea+ a le mo maatleng a moya. Mme go buiwa molemo ga gagwe ga anama mo nageng yotlhe e e mo tikologong.+ 15  Gape, a simolola go ruta mo disinagogeng tsa bone, a tsholwa ka tlotlo ke botlhe.+ 16  Mme a tla Nasaretha,+ kwa a neng a godiseditswe gone; mme, go ya ka mokgwa wa gagwe mo letsatsing la sabata, a tsena mo sinagogeng,+ a ema ka dinao gore a bale. 17  Jalo a newa lokwalo lwa momeno lwa ga moporofeti Isaia, mme a bula lokwalo lwa momeno a bona fa go neng go kwadilwe go twe: 18  “Moya wa ga Jehofa+ o mo go nna, ka gonne o ntloleditse go bolelela bahumanegi dikgang tse di molemo, o ne a nthomela go rerela batshwarwa kgololo le difofu go kgona go bona gape, go tsamaisa ba ba gateletsweng thata ba golotswe,+ 19  go rera ngwaga o o amogelesegang wa ga Jehofa.”+ 20  Foo a mena lokwalo lwa momeno, a lo busetsa kwa motlhokomeding a nna fa fatshe; mme botlhe mo sinagogeng ba bo ba mo tsepile matlho. 21  Foo a simolola go ba raya a re: “Gompieno lokwalo lono lo lo sa tswang go lo utlwa lo diragaditswe.”+ 22  Mme botlhe ba simolola go naya bosupi jo bo molemo ka ga gagwe le go gakgamalela mafoko a a ipedisang+ a a tswang mo molomong wa gagwe, mme ba re: “Yono ke morwa Josefa, ga ke re?”+ 23  Foo a ba raya a re: “Kwantle ga pelaelo lo tla dirisa setshwantsho seno mo go nna, ‘Ngaka,+ ikalafe; dilo+ tse re utlwileng gore di diragetse kwa Kaperenama+ di dire le mono mo karolong ya naga ya ga lona.’”+ 24  Mme a re: “Ammaaruri ke a lo bolelela ka re ga go moporofeti yo o amogelwang mo karolong ya naga ya gagabo. 25  Ammaaruri ke a lo bolelela, ka sekai, Go ne go na le batlholagadi ba le bantsi mo Iseraele mo malatsing a ga Elija, fa legodimo le ne le tswetswe dingwaga di le tharo le dikgwedi di le thataro, mo leuba le legolo le neng la wela lefatshe lotlhe,+ 26  le fa go ntse jalo Elija ga a a ka a romelwa kwa go ope wa basadi bao, fa e se fela kwa Sarepata+ mo lefatsheng la Sidona kwa motlholagading mongwe. 27  Gape, go ne go na le balepero ba le bantsi mo Iseraele mo nakong ya ga Elisha moporofeti, le fa go ntse jalo ga go na le fa a le mongwe wa bone yo o neng a ntlafadiwa, fa e se Naamane monna wa kwa Siria+ fela.” 28  Jaanong botlhe ba ba utlwang dilo tseno mo sinagogeng ba tlala bogale;+ 29  ba ema ba mo ntshetsa kwa ntle ga motse ka potlako, mme ba mo isa kwa tlhoreng ya thaba e motse wa bone o neng o agilwe mo godimo ga yone, gore ba mo latlhele kwa tlase ka tlhogo.+ 30  Mme a ba ralala ka bogare a tswelela le tsela ya gagwe.+ 31  A fologela kwa Kaperenama,+ motse wa Galalea. Mme a bo a ba ruta go le sabata; 32  mme ba tshwarwa ke kgakge ka ntlha ya tsela ya gagwe ya go ruta,+ ka gonne puo ya gagwe e ne e na le taolo.+ 33  Jaanong mo sinagogeng ga bo go na le monna mongwe a na le moya,+ e leng ledimona le le seng phepa, mme a goa ka lentswe le le kwa godimo a re: 34  “Ao! Re dirang ka wena+ Jesu wena Monasaretha?+ A o tletse go re senya? Ke itse+ sentlentle gore o mang, o Moitshepi wa Modimo.”+ 35  Mme Jesu a o kgalema, a re: “Didimala, mme o tswe mo go ene.” Jalo, fa ledimona le sena go latlhela monna yono fa fatshe mo gare ga bone, la tswa mo go ene kwantle ga go mo utlwisa botlhoko.+ 36  Foo, botlhe ba akabala, mme ba simolola go tlotla mmogo, ba re: “Ke puo ya mofuta ofe eno, ka gonne o laela meya e e seng phepa ka taolo le maatla, mme e a tswa?”+ 37  Jalo dikgang ka ga gagwe tsa nna tsa tswela kwa sekhutlong sengwe le sengwe sa naga e e mo tikologong.+ 38  Fa a sena go ema a tswa mo sinagogeng a tsena mo legaeng la ga Simone. Jaanong mogogwadia Simone o ne a tshwenngwa ke letshoroma le legolo, mme ba mo mo kopela.+ 39  Jalo a mo okama mme a kgala letshoroma leno ka bogale,+ mme la mo tlogela. Ka ponyo ya leitlho a ema mme a simolola go ba direla.+ 40  E rile letsatsi le phirima, botlhe ba ba neng ba na le batho ba ba bobolang malwetse a a farologaneng ba ba tlisa kwa go ene. A ba alafa ka go baya mongwe le mongwe wa bone diatla.+ 41  Madimona le one a ne a tswa mo go ba le bantsi,+ a goa a re: “O Morwa+ Modimo.” Mme, a a kgalema, a sa a letle go bua,+ ka gonne a ne a itse+ fa e le Keresete.+ 42  Le fa go ntse jalo, e rile go nna motshegare, a tswa a ya kwa lefelong le le se nang batho.+ Mme boidiidi jwa simolola go mo tsomaka mme jwa tswa jwa ya go fitlha kwa a neng a le gone, mme jwa leka go mo kganela gore a se ka a tswa mo go bone. 43  Mme a ba raya a re: “Le kwa metseng e mengwe ke tshwanetse go bolela dikgang tse di molemo tsa bogosi jwa Modimo, ka gonne ke ne ka romelwa ka ntlha ya seno.”+ 44  Jalo a tswelela a rera mo disinagogeng tsa Judea.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase