Luke 15:1-32

15  Jaanong bakgethisi+ botlhe le baleofi+ ba nna ba atamela gaufi le ene go mo utlwa.  Ka gone Bafarasai le bakwadi ba nna ba dumaduma, ba re: “Monna yono o amogela baleofi e bile o ja le bone.”+  Foo a bua setshwantsho seno le bone, a re:  “Ke monna ofe mo go lona yo o nang le dinku di le lekgolo, yo e reng a latlhegelwa ke e le nngwe ya tsone, a se kitlang a tlogela di le masome a le robongwe le borobongwe kwa morago mo nageng a ba a ya go batla e e latlhegileng go fitlha a e bona?+  Mme fa a e bone o e pega mo magetleng a gagwe a bo a ipela.+  Mme fa a fitlha kwa gae o phutha ditsala tsa gagwe le baagelani ba gagwe, a ba raya a re, ‘Ipeleng le nna, ka gonne ke bone nku ya me e e neng e latlhegile.’+  Ke a lo bolelela gore go tla nna le boipelo jo bogolo jalo kwa legodimong kaga moleofi a le mongwe yo o ikwatlhayang+ go na le kaga basiami ba le masome a le robongwe le borobongwe ba ba sa tlhokeng boikwatlhao.+  “Kgotsa ke mosadi ofe yo o nang le madi a tshipi a derakema a le lesome, yo e reng a latlhegelwa ke ledi la tshipi la derakema le le lengwe, a se keng a tshube lobone a ba a feele ntlo ya gagwe mme a batle ka kelotlhoko go fitlha a le bona?  Mme fa a le bone o phutha basadi ba e leng ditsala tsa gagwe le baagelani, a re, ‘Ipeleng le nna, ka gonne ke bone ledi la derakema le le neng le ntatlhegetse.’ 10  Jalo, ke a lo bolelela, go tsoga boipelo mo baengeleng ba Modimo kaga moleofi a le mongwe yo o ikwatlhayang.”+ 11  Foo a re: “Monna mongwe o ne a na le bana ba le babedi ba basimane.+ 12  Mme yo mmotlana wa bone a ra-ya rraagwe a re, ‘Rra, nnaya mo e leng kabelo ya me mo leruong.’+ Foo a ba kgaoganyetsa mo a itshedisang ka gone.+ 13  Moragonyana, morago ga malatsi a le mmalwa, morwa yo mmotlana a phutha dilo tsotlhe mme a tsaya loeto a ya kgakala kwa nageng e e kgakala, mme koo a dirisa thuo ya gagwe ka bofafalele ka go tshela botshelo jwa tlhapelo e e feteletseng.+ 14  E rile a sena go dirisa sengwe le sengwe, ga nna leuba le le botlhoko mo nageng eo yotlhe, mme a simolola go tlhoka. 15  O bile a ya a ikgolaganya le mongwe wa baagi ba naga eo, mme a mo romela kwa masimong a gagwe go ya go disa dikolobe.+ 16  Mme o ne a tle a eletse go kgora dikōkōla tsa karoba tse dikolobe di neng di di ja, mme go ne go se na ope yo o mo nayang sepe.+ 17  “E rile a itharabologelwa, a re, ‘A bo bathapiwa ba bantsi ba ga rre ba na le senkgwe se sentsi jang ne, fa nna ke nyelediwa ke leuba fano! 18  Ke tla nanoga ke tsaya loeto+ ke ya kwa go rre mme ke mo raya ke re: “Rra, ke leofetse legodimo le wena.+ 19  Ga ke tlhole ke tshwanela go bidiwa morwao. Ntira mongwe wa bathapiwa ba gago.”’ 20  Jalo a nanoga mme a ya kwa go rraagwe. Ya re a sa ntse a le kgakala thata, rraagwe a tshogana ka a mmona mme a tlhomoga pelo, a siana a wela mo molaleng wa gagwe a ba a mo atla ka bonolo. 21  Foo morwa a mo raya a re, ‘Rra, ke leofetse legodimo le wena.+ Ga ke tlhole ke tshwanela go bidiwa morwao. Ntira mongwe wa bathapiwa ba gago.’+ 22  Mme rre a raya batlhanka ba gagwe a re, ‘Potlakang! ntshang seaparo se se telele, se se gaisang tsotlhe, mme lo se mo apese,+ mme lo tsenye palamonwana+ mo seatleng sa gagwe le bompaatšhane mo dinaong tsa gagwe. 23  Mme tlisang powana e e nontshitsweng,+ e tlhabeng re jeng re bo re ijeseng monate, 24  ka gonne yono morwaake o ne a sule mme a tshela+ gape; o ne a latlhegile mme a bonwa.’ Mme ba simolola go ijesa monate. 25  “Jaanong morwawe yo mogolwane+ a bo a le kwa tshimong; mme fa a fitlha gautshwane le ntlo a utlwa konsarata ya mmino le go bina. 26  Jalo a biletsa mongwe wa batlhanka kwa go ene mme a botsa gore dilo tseno di ne di kayang. 27  A mo raya a re, ‘Morwarrago+ o tlile, mme rrago+ o ne a tlhaba powana e e nontshitsweng, ka gonne o mmone gape a tsogile sentle.’ 28  Mme a shakgala e bile a se ka a rata go tsena. Foo rraagwe a tswa mme a simolola go mo rapela.+ 29  Fa a fetola a raya rraagwe a re, ‘Ke dingwaga di le dintsi thata jaanong ke le motlhanka wa gago mme le fa e le ka motlha ope ga ke ise ke tlole taelo ya gago, le fa go ntse jalo nna ga o ise le fa e le ka motlha ope o nneye potsane gore ke ijese monate le ditsala tsa me.+ 30  Mme ka bonako fela fa yono morwao+ yo o neng a ja le diaka+ a ba a fetsa mo o itshedisang ka gone a goroga, o ne wa mo tlhabela powana e e nontshitsweng.’+ 31  Foo a mo raya a re, ‘Ngwanaka, o ntse o na le nna ka metlha, e bile dilo tsotlhe tse e leng tsa me ke tsa gago;+ 32  mme ke fela gore re ne re tshwanetse go ijesa monate re bo re ipele, ka gonne yono morwarrago o ne a sule mme a tshela, e bile o ne a latlhegile mme a bonwa.’”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase