Luke 24:1-53

24  Le fa go ntse jalo, mo letsatsing la ntlha la beke, ba ne ba ya phakela thata kwa lebitleng, ba tshotse ditswaiso tse ba neng ba di baakantse.+  Mme ba fitlhela leje le pitikolotswe go tswa mo lebitleng la kgakologelo,+  e rile ba tsena ba se ka ba fitlhela mmele wa Morena Jesu.+  Fa ba ne ba sa ntse ba akabaditswe ke seno, bona! banna ba le babedi ba le mo diaparong tse di benyang ba ema fa go bone.+  Fa basadi ba tshoga mme ba nna ba obetse difatlhego tsa bone fa fatshe, banna bano ba ba raya ba re: “Ke ka ntlha yang fa lo batla Motshedi mo gare ga baswi?  [[Ga a yo fano, mme o tsositswe.]]+ Gakologelwang kafa a neng a bua le lona ka gone fa a ne a sa ntse a le kwa Galalea,+  a re Morwa motho o tshwanetse go neelwa mo diatleng tsa batho ba ba boleo a bo a bapolwe mme le fa go ntse jalo mo letsatsing la boraro o tla tsoga.”+  Jalo ba gakologelwa mafoko a gagwe,+  ba boa kwa lebitleng la kgakologelo mme ba begela ba ba lesome le bongwe le ba bangwe botlhe dilo tseno tsotlhe.+ 10  Bone e ne e le Marea Magadalena, le Joana,+ le Marea mmaagwe Jakobe. Gape, basadi ba bangwe botlhe+ ba ba neng ba na le bone ba ne ba bolelela baaposetoloi dilo tseno. 11  Le fa go ntse jalo, mafoko ano a ne a bonala e le a a se nang tlhaloganyo mo go bone mme ba ne ba sa dumele+ basadi bano. 12  [[Mme Petere a nanoga a tabogela kwa lebitleng la kgakologelo, mme, ya re a okomela, a bona dihapo di le tsosi. Jalo a tswa, a gakgametse ka ntlha ya se se neng se diragetse.]] 13  Mme, bona! mo go lone letsatsi leo ba le babedi ba bone ba ne ba tsere loeto ba ya motsaneng o o ka nnang bokgakala jwa dikilomitara di le lesome le bongwe go tswa Jerusalema mme o bidiwa Emao, 14  mme ba ne ba tlotla mmogo ka dilo tseno tsotlhe+ tse di neng di diragetse. 15  Jaanong fa ba ne ba tlotla e bile ba tshwere kgang, Jesu ka boene a atamela+ mme a simolola go tsamaya le bone; 16  mme matlho a bone a ne a sirilwe gore a se ka a mo lemoga.+ 17  A ba raya a re: “Ke dikgang dife tse lo ngangisanang ka tsone fa lo ntse lo tsamaya mmogo?” Mme ba ema ba tlhontse difatlhego. 18  Fa yo o bidiwang Keleopase a araba a mo raya a re: “A o nna o le moeng o le nosi mo Jerusalema mme jalo ga o itse dilo tse di diragetseng mo go yone mo malatsing ano?” 19  Mme a ba raya a re: “Dilo dife?” Ba mo raya ba re: “Dilo tse di ka ga Jesu Monasaretha,+ yo o neng a nna moporofeti+ yo o maatla mo tirong le mo lefokong fa pele ga Modimo le batho botlhe; 20  le kafa baperesiti ba bagolo ba rona le babusi ba neng ba mo neela ka gone go atlholelwa loso ba bo ba mmapola.+ 21  Mme re ne re solofetse gore monna yono e ne e le yo o neng a laoletswe go golola Iseraele;+ ee, mme mo godimo ga dilo tseno tsotlhe, e setse e le letsatsi la boraro fa e sale dilo tseno di diragetse. 22  Mo godimo ga moo, basadi+ bangwe go tswa mo gare ga rona le bone ba ne ba re akabatsa, ka gonne ba ne ba ile kwa lebitleng la kgakologelo phakela 23  mme ba se ka ba fitlhela mmele wa gagwe mme ba tla ba re gape ba ne ba bone pono e e seng ya tlholego ya baengele, ba ba neng ba re o a tshela. 24  Gape, bangwe ba bao ba nang le rona ba ne ba tswa ba ya kwa lebitleng la kgakologelo;+ mme ba ne ba fitlhela go ntse jalo, fela jaaka basadi ba ne ba boletse, mme ba se ka ba mmona.” 25  Jalo a ba raya a re: “Lona ba lo se nang tlhaloganyo le ba ba bonya mo pelong go dumela mo dilong tsotlhe tse baporofeti ba neng ba di bua!+ 26  A go ne go sa tlhokege gore Keresete a boge+ dilo tseno a ba a tsene mo kgalalelong ya gagwe?”+ 27  Mme a simolola kwa go Moshe+ le Baporofeti+ botlhe a ba phuthololela dilo tse di ka ga gagwe mo Dikwalong tsotlhe. 28  La bofelo ba fitlha gaufi le motsana o ba neng ba tsere loeto go ya kwa go one, mme a dira jaaka e kete o ne a tswelela ka go tsaya loeto. 29  Mme ba mo gatelela, ba re: “Nna le rona, ka gonne go setse go nna maitseboa le letsatsi le setse le ile.” Foo a tsena a ya go nna le bone. 30  Mme ya re a ntse le bone ka go sekama fa dijong a tsaya senkgwe, a se segofatsa, a se ngathoganya mme a se ba naya.+ 31  Morago ga moo matlho a bone a bulega ka botlalo mme ba mo lemoga; mme a nyelela mo go bone.+ 32  Mme ba raana ba re: “A dipelo tsa rona di ne tsa se ka tsa tuka fa a ne a ntse a bua le rona mo tseleng, fa a ne a ntse a re bulela Dikwalo ka botlalo?” 33  Mme mo go yone nako eo ba nanoga ba boela kwa Jerusalema, mme ba fitlhela ba ba lesome le bongwe le ba ba nang le bone ba kopane mmogo, 34  ba re: “Ammaaruri Morena o tsositswe mme o bonetse kwa go Simone!”+ 35  Jaanong bone ka bobone ba bolela ditiragalo tsa mo tseleng le kafa ba neng ba mo itse ka gone fa a ne a ngathoganya senkgwe.+ 36  Ya re ba sa ntse ba bua ka dilo tseno ene ka boene a ema mo gare ga bone [[mme a ba raya a re: “E kete lo ka nna le kagiso.”]] 37  Mme ka gonne ba ne ba boifa, e bile ba ne ba tshogile,+ ba ne ba ithaya ba re ba bona moya. 38  Jalo a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lo tshwenyegile, e bile ke ka ntlha yang fa go tsoga dipelaelo mo dipelong tsa lona? 39  Bonang diatla tsa me le dinao tsa me, gore ke nna ka bonna; nkapaapang mme lo bone, ka gonne moya ga o na nama le marapo+ fela jaaka lo bona gore nna ke na le tsone.” 40  [[Mme fa a rialo a ba bontsha diatla tsa gagwe le dinao tsa gagwe.]] 41  Ya re ba sa ntse ba sa dumele+ ka ntlha ya boipelo jo bogolo e bile ba gakgametse, a ba raya a re: “A lo na le sengwe foo sa go jewa?”+ 42  Ba mo naya lenathwana la tlhapi e e besitsweng;+ 43  mme a e tsaya a e ja+ fa pele ga matlho a bone. 44  Jaanong a ba raya a re: “Ano ke mafoko a me a ke neng ka a bua le lona fa ke ne ke sa ntse ke na le lona,+ gore dilo tsotlhe tse di kwadilweng mo molaong wa ga Moshe le mo Baporofeting+ le Dipesalema+ ka ga me di tshwanetse go diragala.” 45  Go tswa foo a bula megopolo ya bone ka botlalo gore e tlhaloganye se se kaiwang ke Dikwalo,+ 46  mme a ba raya a re: “Ka tsela eno go kwadilwe gore Keresete o ne a tla boga a ba a tsoga mo baswing mo letsatsing la boraro,+ 47  mme go ne go tla rerwa boikwatlhao jwa boitshwarelo jwa maleo+ ka leina la gagwe mo ditšhabeng tsotlhe+—go simolola kwa Jerusalema,+ 48  lo tshwanetse go nna basupi+ ba dilo tseno. 49  Mme, bonang! ke romela mo go lona se se solofeditsweng ke Rre. Mme lona, nnang mo motseng go fitlha lo apesiwa maatla a a tswang kwa godimo.”+ 50  Mme a ba ntshetsa kwa ntle go ya go fitlha kwa Bethani, mme a tsholetsa diatla a bo a ba segofatsa.+ 51  Ya re a ba segofatsa a kgaoganngwa le bone mme a simolola go tseelwa kwa legodimong.+ 52  Mme ba obama fa pele ga gagwe ba boela Jerusalema ka boipelo jo bogolo.+ 53  Mme ba ne ba le mo tempeleng ka metlha ba baka Modimo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase