Luke 1:1-80

1  Le fa ba le bantsi ba tsere matsapa go kwala ka thulaganyo polelo ya dintlha+ tse di dumelwang ka botlalo mo gare ga rona,  fela jaaka ba go tswa kwa tshimologong+ ba neng ba nna basupi ba ba boneng ka matlho+ le batlhokomedi ba molaetsa+ ba ne ba di re naya,  le nna ke ne ka swetsa gore ke di go kwalele di rulagantswe ka tatelano,+ motlotlegimogolo+ Theofilo,+ ka gonne ke latedisitse dilo tsotlhe ka tlhomamo go tswa kwa tshimologong,  gore o tle o itse ka botlalo go tlhomama ga dilo tse o di rutilweng ka molomo.+  Mo malatsing a ga Herode,+ kgosi ya Judea, ga diragala gore ga bo go na le moperesiti mongwe yo o neng a bidiwa Sekarea wa lekgamu la ga Abija,+ mme o ne a na le mosadi a tswa mo go bomorwadia Arone,+ leina la gagwe e ne e le Elisabetha.  Ka bobedi ba ne ba siame+ fa pele ga Modimo ka ntlha ya go tsamaya ka go tlhoka molato+ tumalanong le ditaelo tsotlhe+ le dipatlafalo tsa semolao+ tsa ga Jehofa.+  Mme ba ne ba se na ngwana, ka gonne Elisabetha o ne a le moopa,+ e bile ka bobedi ba ne ba setse ba godile thata.  Jaanong ka a ne a dira e le moperesiti mo kabelong ya lekgamu la gagwe+ fa pele ga Modimo,  go ya ka tlwaelo e e masisi ya tiro ya boperesiti, lobaka lwa gagwe lo ne lwa tla lwa go isa maswalo+ fa a ne a tsena mo lefelong le le boitshepo la ga Jehofa;+ 10  mme batho ba le bantsi ba ne ba rapela botlhe kwa ntle mo nakong ya go isiwa ga maswalo.+ 11  Moengele wa ga Jehofa a bonala kwa go ene, a eme kafa letlhakoreng la moja la sebeso sa maswalo.+ 12  Mme Sekarea a tshwenyega fa a bona seno, mme poifo ya mo wela.+ 13  Le fa go ntse jalo, moengele a mo raya a re: “Se boife, Sekarea, ka gonne mokokotlelo wa gago o utlwilwe e bile o amogetswe,+ mme mosadi wa gago Elisabetha o tla nna le ngwana wa mosimane, mme o mo reye leina o re Johane.+ 14  O tla nna le boipelo le boitumelo jo bogolo, mme ba le bantsi ba tla ipelela+ go tsholwa ga gagwe; 15  gonne ene o tla nna mogolo fa pele ga ga Jehofa.+ Mme ga aa tshwanela go nwa beine le senō se se bogale ka gope,+ mme o tla tlala moya o o boitshepo go tswa fela mo sebopelong sa ga mmaagwe;+ 16  o tla busetsa bontsi jwa bana ba Iseraele kwa go Jehofa+ Modimo wa bone. 17  Gape, o tla mo etelela pele ka moya wa ga Elija+ le maatla, go busetsa dipelo+ tsa borrabana kwa baneng le ba ba sa utlweng kwa botlhaleng jo bo mosola jwa basiami, go etleeletsa Jehofa+ setlhopha sa batho ba ba baakantsweng.”+ 18  Mme Sekarea a raya moengele a re: “Ke ka tlhomamisega jang ka seno? Gonne ke tsofetse+ le mosadi wa me o setse a godile thata.” 19  Fa moengele a fetola a mo raya a re: “Ke nna Gabariele,+ yo o emang gaufi le fa pele ga Modimo, ke ne ka romelwa go tla go bua+ le wena le go go bolelela dikgang tse di molemo tsa dilo tseno. 20  Mme, bona! o tla didimala+ mme ga o na o kgona go bua go fitlha ka letsatsi le dilo tseno di diragalang ka lone, ka gonne o ne wa se ka wa dumela mafoko a me, a a tla diragadiwang mo nakong ya one e e tlhomilweng.” 21  Mo nakong eno batho ba tswelela ba letetse Sekarea,+ mme ba simolola go gakgamalela go diega ga gagwe mo lefelong le le boitshepo. 22  E rile a tswa a bo a sa kgone go bua le bone, mme ba lemoga gore o ne a sa tswa go bona pono e e sa tlwaelegang+ mo lefelong le le boitshepo; a nnela go bua le bone ka mabogo, mme a nna a le semumu. 23  E rile, jaanong, malatsi a tirelo ya gagwe a wetse,+ a tswa a ya kwa legaeng la gagwe. 24  Morago ga malatsi ano Elisabetha mosadi wa gagwe a ima;+ mme a nna a iphitlhile dikgwedi di le tlhano, a re: 25  “Eno ke tsela e Jehofa a dirisaneng le nna ka yone mo malatsing ano a a tlhomileng mogopolo wa gagwe mo go nna ka one gore a tlose kgobo ya me mo bathong.”+ 26  Mo kgweding ya gagwe ya borataro moengele Gabariele+ a romelwa go tswa kwa Modimong go ya kwa motseng wa Galalea o o bidiwang Nasaretha, 27  kwa kgarebaneng e e neng e solofeditswe lenyalo ke monna mongwe yo o neng a bidiwa Josefa wa ntlo ya ga Dafide; leina la kgarebane+ eno e ne e le Marea.+ 28  E rile a tsena fa pele ga gagwe a re: “Dumela+ wena yo o ratilweng segolo, Jehofa+ o na le wena.”+ 29  Mme a tshwenyega fela thata ka ntlha ya lefoko leno mme a simolola go akanya gore tumediso eno e ka tswa e le ya mofuta ofe. 30  Jalo moengele a mo raya a re: “Se boife, Marea, gonne o bone kamogelo+ mo Modimong; 31  mme, bona! o tla ithwala mo sebopelong sa gago o bo o tshola ngwana wa mosimane,+ mme o mo reye leina o re Jesu.+ 32  Yono o tla nna mogolo+ mme o tla bidiwa Morwa Mogodimodimo;+ Jehofa Modimo o tla mo naya setulo sa bogosi+ sa ga Dafide rraagwe,+ 33  mme o tla busa ntlo ya ga Jakobe ka bosaengkae e le kgosi, mme bogosi jwa gagwe ga bo na go nna le bokhutlo.”+ 34  Marea a raya moengele a re: “Seno se tla nna jang, e re ka ke sa tlhakanele dikobo+ le monna?” 35  Fa moengele a araba a mo raya a re: “Moya o o boitshepo+ o tla tla mo go wena, le maatla a Mogodimodimo a tla go okama. Ka lebaka leo le se se tsalwang se tla bidiwa boitshepo,+ Morwa Modimo.+ 36  Mme, bona! Elisabetha wa losika lwa gago le ene o ithwele ngwana wa mosimane, mo botsofeng jwa gagwe, mme eno ke kgwedi ya gagwe ya borataro, ene yo go tweng mosadi yo o moopa;+ 37  ka gonne mo Modimong ga go polelo e e se kitlang e kgonega.”+ 38  Foo Marea a re: “Bona! Lelata+ la ga Jehofa! E kete go ka ntiragalela kafa polelong ya gago.” Foo moengele a tloga fa go ene. 39  Jalo Marea a nanoga mo malatsing ano a ya kwa nageng e e dithaba ka potlako, kwa motseng wa Juda, 40  a tsena mo legaeng la ga Sekarea a dumedisa Elisabetha. 41  Ebu, ya re Elisabetha a utlwa tumediso ya ga Marea, lesea le le mo sebopelong sa gagwe la tlola; mme Elisabetha a tlala moya o o boitshepo, 42  mme a tlhaeletsa ka mokgosi o o kwa godimo a re: “O sego gareng ga basadi, le leungo la sebopelo sa gago le sego!+ 43  Jalo go tla jang gore tshiamelo eno e bo e le ya me, gore mmaagwe Morena+ wa me a tle kwa go nna? 44  Gonne, bona! fa modumo wa tumediso ya gago o wela mo ditsebeng tsa me, lesea le le mo sebopelong sa me le ne la tlola ka boitumelo jo bogolo.+ 45  Gape go itumela ene yo o dumetseng, ka gonne dilo tse di builweng le ene go tswa kwa go Jehofa+ di tla dirwa ka botlalo.”+ 46  Marea a re: “Moya wa me o godisa Jehofa,+ 47  le pelo ya me ga e kgone go ithiba mo go ipeleng mo gogolo e ipelela+ Modimo Mmoloki wa me;+ 48  ka gonne o lebile boemo jo bo kwa tlase jwa lelata la gagwe.+ Gonne, bona! go tloga jaanong go ya pele dikokomana tsotlhe di tla mpolela ke le yo o itumetseng;+ 49  ka gonne Yo o maatla o ntiretse ditiro tse dikgolo, e bile go boitshepo leina la gagwe;+ 50  mme boutlwelobotlhoko jwa gagwe bo mo go ba ba mmoifang mo dikokomaneng go ya go dikokomana.+ 51  O dirile ka thata ka lebogo la gagwe,+ o gasamiseditse kgakala ba ba mabela mo boikaelelong jwa dipelo tsa bone.+ 52  O folositse banna ba ba nang le thata+ mo ditulong tsa bogosi mme a godisa batho ba maemo a a kwa tlase;+ 53  o kgorisitse ka botlalo ba ba tshwerweng ke tlala ka dilo tse di molemo+ mme o tsamaisitse ba ba neng ba na le khumo ba iphotlhere.+ 54  O thusitse Iseraele motlhanka wa gagwe,+ gore a gakologelwe kutlwelobotlhoko,+ 55  fela jaaka a ne a bolela mo go borraaronamogologolwane, mo go Aborahame le losika lwa gagwe, ka bosaengkae.”+ 56  Mme Marea a nna le ene dikgwedi di ka nna tharo, mme a boela kwa legaeng la gagabo. 57  Nako jaanong ya fitlha ya gore Elisabetha a belege, mme a nna le ngwana wa mosimane. 58  Mme baagelani le ba losika lwa gagwe ba utlwa gore Jehofa o ne a mo godiseditse kutlwelobotlhoko ya gagwe,+ mme ba simolola go ipela+ le ene. 59  Mo letsatsing la borobedi ba tla go rupisa ngwana yo mmotlana,+ mme ba ne ba tlile go mmitsa ka leina la ga rraagwe, e bong Sekarea. 60  Mme mmaagwe a araba a re: “Legoka! o tla bidiwa Johane.” 61  Foo ba mo raya ba re: “Ga go na ope mo go ba losika lwa gago yo o bidiwang ka leina leno.” 62  Foo ba botsa rraagwe ba bua ka mabogo gore o ne a batla a bidiwa mang. 63  Mme a kopa sekwalelo, a kwala jaana: “Leina la gagwe ke Johane.”+ Foo botlhe ba gakgamala. 64  Ka ponyo ya leitlho molomo wa gagwe wa bulega+ le loleme lwa gagwe lwa bofologa mme a simolola go bua, a baka Modimo. 65  Poifo ya wela botlhe ba ba nnang gaufi le bone; mme mo nageng yotlhe e e dithaba ya Judea dilo tseno tsotlhe tsa simolola go buiwa gongwe le gongwe, 66  mme botlhe ba ba neng ba utlwa ba go tshwaya mo dipelong tsa bone,+ ba re: “Tota ngwana yo mmotlana yono o tla nna eng?” Gonne seatla+ sa ga Jehofa eleruri se ne se na le ene. 67  Mme Sekarea rraagwe a tlala moya o o boitshepo,+ a porofeta, a re: 68  “A go bakwe Jehofa Modimo wa Iseraele,+ ka gonne o retoloseditse tlhokomelo ya gagwe mo bathong ba gagwe+ a ba a ba golola.+ 69  Mme o re tsoseditse lonaka+ lwa poloko mo ntlong ya ga Dafide motlhanka wa gagwe, 70  fela jaaka ene, ka molomo wa baporofeti ba gagwe ba ba boitshepo ba go tswa bogologolong,+ a buile 71  ka go bolokiwa mo babeng ba rona le mo seatleng sa botlhe ba ba re tlhoileng;+ 72  go direla borraaronamogologolwane kutlwelobotlhoko le go gakologelwa kgolagano ya gagwe e e boitshepo,+ 73  ikano e a neng a ikanela Aborahame rraaronamogologolwane+ ka yone, 74  go re naya, fa re sena go namolwa mo diatleng tsa baba,+ tshiamelo ya go mo direla tirelo e e boitshepo ka go tlhoka poifo+ 75  ka boikanyegi le ka tshiamo fa pele ga gagwe malatsi otlhe a rona.+ 76  Mme fa e le wena, ngwana yo mmotlana, o tla bidiwa moporofeti wa Mogodimodimo, gonne o tla tsamaela pele fa pele ga ga Jehofa go baakanya ditsela tsa gagwe,+ 77  go naya batho ba gagwe kitso ya poloko ka boitshwarelo jwa maleo a bone,+ 78  ka ntlha ya bopelotlhomogi jo bo pelonomi jwa Modimo wa rona. Ka bopelotlhomogi jono tlhabo ya letsatsi+ e tla re etela e tswa kwa godimo,+ 79  gore e neye ba ba ntseng mo lefifing le mo moriting wa loso lesedi,+ go kaela dinao tsa rona ka katlego mo tseleng ya kagiso.” 80  Mme ngwana yo mmotlana yono a tswelela a gola+ e bile a nonofa mo moyeng, mme a tswelela a nna mo dikakeng go fitlha ka letsatsi la go ipontsha pepenene mo go Iseraele.

Dintlha Tse di Kwa Tlase