Luke 12:1-59

12  Fa go sa ntse go le jalo, e rile boidiidi bo sena go phuthega mmogo ka dikete di le dintsi thata mo bo neng bo gatana, a simolola pele ka go raya barutwa ba gagwe a re: “Disang sebediso+ sa Bafarasai, se e leng boitimokanyo.+  Mme ga go na sepe se se fithilweng ka kelotlhoko se se se kitlang se senolwa, le se e leng sephiri se se se kitlang se itsiwe.+  Jalo he dilo le fa e le dife tse lo di buang mo lefifing di tla utlwiwa mo leseding, mme se lo se sebasebang mo diphaposing tsa lona se tla rerwa mo godimo ga matlo.+  Mo godimo ga moo, ke lo raya ke re, ditsala tsa me,+ Lo se ka lwa boifa ba ba bolayang mmele mme morago ga seno ba sa kgone go dira sepe se se fetang seo.+  Mme ke tla lo supetsa gore lo boife mang: Boifang ene+ yo fa a sena go bolaya, a nang le taolo ya go latlhela mo teng ga Gehena.+ Ee, ke a lo bolelela, boifang+ ene Yono.  Dithaga di le tlhano di rekisiwa ka madi a tshipi a le mabedi a tlhwatlhwa e e kwa tlase, ga ke re? Le fa go ntse jalo ga go e le nngwe ya tsone e e lebalwang fa pele ga Modimo.+  Mme le e leng meriri+ ya ditlhogo tsa lona e badilwe yotlhe. Se boifeng; lo botlhokwa go feta dithaga di le dintsi.+  “Ke a lo raya, he, ka re, Mongwe le mongwe yo o ipolelang+ fa a le seoposengwe le nna fa pele ga batho, Morwa motho le ene o tla ipolela fa a le seoposengwe le ene fa pele ga baengele ba Modimo.+  Mme ene yo o intatolang+ fa pele ga batho o tla itatolwa fa pele ga baengele ba Modimo.+ 10  Mme mongwe le mongwe yo o buang lefoko kgatlhanong le Morwa motho, o tla go itshwarelwa; mme yo o tlhapatsang moya o o boitshepo ga a na a go itshwarelwa.+ 11  Mme fa ba lo tlisa fa pele ga dikopano tsa phatlalatsa le badiredi ba puso le balaodi, lo se ka lwa tlhobaela kaga gore lo tla bua jang kgotsa eng fa lo iphemela kgotsa gore lo tla reng;+ 12  gonne moya o o boitshepo o tla lo ruta ka yone nako eo dilo tse lo tshwanetseng go di bua.”+ 13  Foo mongwe wa boidiidi a mo raya a re: “Moruti, bolelela morwarre gore a kgaoganye boswa le nna.” 14  A mo raya a re: “Monna, ke mang yo o neng a ntlhoma go nna moatlhodi+ kgotsa mokgaoganyi mo go lona?” 15  Foo a ba raya a re: “Nnang lo butse matlho lo bo lo itise kgatlhanong le keletso ya bopelotshetlha+ ya mofuta mongwe le mongwe, ka gonne le e leng fa motho a na le letlotlo botshelo jwa gagwe ga bo nne gone ka ntlha ya dilo tse a di ruileng.”+ 16  Foo a bua setshwantsho le bone, a re: “Lefatshe la monna mongwe yo o humileng le ne le ungwa sentle. 17  Ka gone a simolola go akanya, a re, ‘Ke tla dirang, ka jaanong ke se na gope fa ke ka phuthelang thobo ya me gone?’ 18  Jalo a re, ‘Ke tla dira seno:+ Ke tla rutlolola matlo a me a polokelo ke ba ke aga a magolwane, mme ke tla phuthela mabele otlhe a me koo le dilo tse di molemo tsotlhe tsa me;+ 19  mme ke tla raya+ moya wa me ke re: “Moya, o na le dilo tse di molemo di le dintsi tse di beetsweng dingwaga di le dintsi; nna ka phuthologo, ja, nwa, ijese monate.”’+ 20  Mme Modimo a mo raya a re, ‘Wena yo o seng tekatekano, mo bosigong jono ba batla moya wa gago ka kgang mo go wena.+ Ke mang, he, yo o tla tsayang dilo tse o di bolokileng?’+ 21  Go nna jalo ka monna yo o ipeelang letlotlo mme a sa huma malebana le Modimo.”+ 22  Foo a raya barutwa ba gagwe a re: “Ka lebaka leno ke lo raya ke re, Tlogelang go tlhobaela ka ga meya ya lona malebana le gore lo tla ja eng kgotsa ka ga mebele ya lona malebana le gore lo tla apara eng.+ 23  Gonne moya o botlhokwa go feta dijo le mmele go feta diaparo. 24  Elang tlhoko sentle gore magakabe+ ga a jale peo le fa e le go roba, e bile ga a na bobolokelo le fa e le ntlo ya polokelo, mme le fa go ntse jalo Modimo o a a fepa. Lona lo botlhokwa go le kana kang go feta dinonyane?+ 25  Ke mang wa lona yo ka go tlhobaela o ka oketsang lobaka lwa botshelo jwa gagwe ka kubita?+ 26  Jalo, fa lo sa kgone go dira selo se sebotlana thata, ke ka ntlha yang fa lo tlhobaela+ kaga dilo tse di setseng? 27  Elang tlhoko sentle kafa dithunya tsa masoma di golang ka gone;+ ga di dire ka natla le fa e le go otlha; mme ke a lo bolelela, Le e leng Solomone mo kgalalelong yotlhe ya gagwe o ne a sa kgabe jaaka sengwe sa tsone.+ 28  Jaanong, fa Modimo a apesa jalo dimela mo nageng tse gompieno di leng gone mme ka moso di latlhelwang mo teng ga pesetso, a bo a tla apesa lona bogolo jang ne, lona ba lo nang le tumelo e potlana+ 29  Jalo tlogelang go batla se lo ka se jang le se lo ka se nwang, gape tlogelang go akgega ka tlhobaelo;+ 30  gonne tsotlhe tseno ke dilo tse ditšhaba tsa lefatshe di di gwalalelang, mme Rraalona o a itse gore lo tlhoka dilo tseno.+ 31  Le fa go ntse jalo, batlang bogosi jwa gagwe lo sa kgaotse, mme dilo tseno lo tla di okelediwa.+ 32  “Se boifeng,+ letsomanyane,+ ka gonne Rraalona o amogetse go lo naya bogosi.+ 33   Rekisang+ dilo tsa lona lo bo lo ntshe dimpho tsa kutlwelobotlhoko.+ Itireleng dikgwama tse di sa onaleng, letlotlo le le se keng le palelwa le ka motlha kwa magodimong,+ koo legodu le sa fitlheng gautshwane gone le fa e le motoutwane go ja gone. 34  Gonne koo letlotlo la lona le leng gone, gone koo dipelo tsa lona le tsone di tla nna gone.+ 35  “A matheka+ a lona a gatlhiwe le dipone+ tsa lona di tuke, 36  mme lona ka bolona lo nne jaaka banna ba ba letetseng mong+ wa bone fa a boa kwa lenyalong, + e le gore fa a goroga a ba a kokota+ ba tle ba akofe ba mmulele. 37  Go itumela batlhanka bao fa mong a goroga a ba fitlhelang ba lebeletse!+ Ammaaruri ke a lo raya, O tla ikgatlha+ a bo a ba nnisa ka go sekama fa tafoleng mme o tla tla fa go bone a bo a ba direla.+ 38  Mme fa a goroga ka tebelo ya bobedi, le e leng fa e le ka ya boraro, a bo a ba fitlhela ba le jalo, go itumela bone!+ 39  Mme itseng seno, gore fa mong wa ntlo a ne a itsile gore legodu le ne le tla tla ka nako efe, o ka bo a ile a nna a lebeletse e bile a sa lesa ntlo ya gagwe ya thubiwa.+ 40  Le lona, nnang lo iketleeditse, ka gonne Morwa motho o tla ka nako e lo sa akanyeng gore e ka nna yone.”+ 41  Foo Petere a re: “Morena, a o bolelela rona setshwantsho seno kgotsa o se bolelela le botlhe?” 42  Mme Morena a re: “Tota ke mang yo e leng molebedi yo o boikanyego,+ yo o botlhale,+ yo mong wa gagwe o tla mo tlhomang gore a okamele setlhopha sa gagwe sa batlhokomedi go nna a ba naya selekanyo sa bone sa dijo ka nako e e tshwanetseng?+ 43  Go itumela motlhanka yoo, yo fa mong wa gagwe a goroga a mo fitlhelang a dira jalo!+ 44  Ammaaruri ke a lo raya, O tla mo tlhoma gore a okamele dilo tsa gagwe tsotlhe.+ 45  Mme fa go direga gore motlhanka yoo a bue jaana mo pelong ya gagwe, ‘Mong wa me o diega go tla,’+ mme a simolola go itaya batlhanka le malata, a bo a ja a nwa e bile a tagwa,+ 46  mong wa motlhanka yoo o tla tla ka letsatsi le a sa mo lebelelang ka lone le ka nako e a sa e itseng,+ mme o tla mo otlhaya ka bopeloethata jo bogolo thata a bo a mo laolela karolo le ba ba seng boikanngo.+ 47  Jaanong motlhanka yoo yo o neng a tlhaloganya thato ya mong wa gagwe mme a se ka a iketleetsa kgotsa a dira tumalanong le thato ya gagwe o tla itewa ka dititeo di le dintsi.+ 48  Mme yo o neng a se ka a tlhaloganya+ mme jalo a dira dilo tse di tshwanetsweng ke dititeo o tla itewa ka di le mmalwa.+ Eleruri, mongwe le mongwe yo o neng a newa go le gontsi, go tla batliwa go le gontsi mo go ene;+ le yo batho ba neng ba mmaya go tlhokomela go le gontsi, ba tla batla mo go ene go feta mo go tlwaelegileng.+ 49  “Ke tlile go gotsa molelo+ mo lefatsheng, mme go na le eng gape se ke ka se eletsang fa o setse o gotsitswe? 50  Eleruri, ke na le kolobetso e ke tshwanetseng go kolobediwa ka yone, mme a bo ke tshwenyega jang ne go fitlha e wediwa!+ 51  A lo ithaya lo re ke tlisitse kagiso mo lefatsheng? Nnyaa, ke a lo bolelela, mme go na le moo ke tlisitse kgaogano.+ 52  Gonne go tloga jaanong go ya pele go tla nna le ba le batlhano mo ntlong e le nngwe ba kgaogane, ba bararo kgatlhanong le ba babedi mme ba babedi kgatlhanong le ba bararo.+ 53  Ba tla bo ba kgaogane, rre kgatlhanong le morwa le morwa kgatlhanong le rre, mmè kgatlhanong le morwadi le morwadi kgatlhanong le mmaagwe, matsale kgatlhanong le ngwetsi ya gagwe le ngwetsi kgatlhanong le matsalaayone.”+ 54  Foo a tswelela pele a raya le boidiidi a re: “Fa lo bona leru le tlhatloga kwa dikarolong tsa bophirima, lo akofa lo re, ‘Phefo ya matsubutsubu e e tla,’ mme go diragala jalo.+ 55  Mme fa lo bona gore phefo ya borwa e a foka, lwa re, ‘Go tla nna le lekhubu la mogote,’ mme go nne jalo. 56  Baitimokanyi ke lona, lo itse go sekaseka ponalo ya kafa ntle ya lefatshe le loapi, mme go tla jang gore lo bo lo sa itse go sekaseka yone nako eno?+ 57  Ke ka ntlha yang fa lo sa ikatlholele gape gore ke eng se se siameng?+ 58  Ka sekai, fa o ya kwa mmusing le mmaba wa gago kwa molaong, simolola go dira sengwe, fa o sa ntse o le mo tseleng, go inamola mo kganetsanong le ene, gore le ka motlha a ke a se ka a go gogela fa pele ga moatlhodi, mme moatlhodi a go neele modiredi wa kgotlatshekelo, mme modiredi wa kgotlatshekelo a go latlhele mo kgolegelong.+ 59  Ke a go bolelela, Eleruri ga o na go tswa koo go fitlha o duela ledinyana la bofelo la tshipi la tlhotlhwa e nnye fela thata.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase