Luke 8:1-56

8  Ka bonako morago ga moo a simolola go eta go tswa motseng go ya motseng le go tswa motsaneng go ya motsaneng, a rera e bile a bolela dikgang tse di molemo tsa bogosi jwa Modimo.+ Mme ba ba lesome le bobedi ba ne ba na le ene,  le basadi bangwe+ ba ba neng ba alafilwe meya e e boikepo le dipobolo, Marea yo go tweng Magadalena, yo madimona a le supa a neng a dule mo go ene,+  le Joana+ mosadi wa ga Tšhusa, monna yo o tshwereng taolo wa ga Herode, le Susana le basadi ba bangwe ba le bantsi, ba ba neng ba ba direla ka dilo tsa bone.  Jaanong e rile boidiidi jo bogolo bo sena go phuthega le ba ba neng ba ya kwa go ene mo metseng ka go tlhatlologana, a bua ka setshwantsho a re:+  “Mojadi o ne a tswa a ya go jala peo ya gagwe. Ebu, ya re a ntse a jala, nngwe ya yone ya wela go bapa le tsela mme ya gatakwa, mme dinonyane tsa legodimo tsa e ja tsa e fetsa.+  E nngwe ya wela mo godimo ga lefika, mme, morago ga go tlhoga, ya omelela ka ntlha ya go bo e se na bongola.+  E nngwe ya wela mo mitlweng, mme mitlwa e e neng ya gola le yone ya e hupetsa.+  E nngwe ya wela mo mmung o o molemo, mme, fa e sena go tlhoga, ya ungwa maungo go menagane ga lekgolo.”+ Fa a ntse a bua dilo tseno, a tlhaeletsa a re: “A yo o nang le ditsebe tsa go reetse, a reetse.”+  Mme barutwa ba gagwe ba simolola go mmotsa se setshwantsho seno se ka tswang se se raya.+ 10  A re: “Lona lo neilwe go tlhaloganya diphiri tse di boitshepo tsa bogosi jwa Modimo, mme mo go ba bangwe botlhe ke ka ditshwantsho,+ gore, le fa ba lebile, ba lebele lefela, gape le fa ba utlwa, ba se ka ba bona bokao.+ 11  Jaanong setshwantsho+ seno se raya seno: Peo ke lefoko la Modimo.+ 12  Tse di leng go bapa le tsela ke ba ba utlwileng,+ mme Diabolo+ a tle a tseye lefoko mo dipelong tsa bone gore ba tle ba se ka ba dumela mme ba bolokwa.+ 13  Tse di leng mo godimo ga lefika ke ba e reng, fa ba utlwa lefoko, ba le amogele ka boipelo, mme bano ga ba na modi; ba dumela ka paka e e rileng, mme mo pakeng ya teko ba a wa.+ 14  Mme e e neng ya wela mo mitlweng, tseno ke ba ba utlwileng, mme, ka ba gapiwa ke ditlhobaelo le dikhumo le menate+ ya botshelo jono, ba hupediwa gotlhelele mme ga ba itekanedise sepe.+ 15  Mme e e mo mmung o o molemo, bano ke ba e reng, fa ba sena go utlwa lefoko ka pelo e e molemo le e e siameng,+ ba le tshegetse mme ba ungwe maungo ka boitshoko.+ 16  “Ga go ope yo, morago ga go tshuba lobone, a lo bipang ka sejana kgotsa a lo bayang kafa tlase ga bolao, mme o lo baya mo setlhomong sa lobone, gore ba ba tsenang mo teng ba tle ba bone lesedi.+ 17  Gonne ga go na sepe se se fitlhilweng+ seo se se kitlang se bonala, le fa e le sepe se se subilweng ka kelotlhoko seo se se kitlang se itsiwe e bile se se kitla se tla mo pepeneneng.+ 18  Jalo, tlhokomelang kafa lo reetsang ka gone; gonne le fa e le mang yo o nang le sengwe, o tla newa mo go oketsegileng,+ mme le fa e le mang yo o se nang sepe, le se a ithayang a re o na le sone se tla tsewa mo go ene.”+ 19  Jaanong mmaagwe le bomorwarraagwe+ ba tla kwa go ene, mme ba ne ba sa kgone go fitlha kwa go ene ka ntlha ya boidiidi.+ 20  Le fa go ntse jalo, o ne a begelwa jaana: “Mmago le bomorwarrago ba eme kwa ntle ba batla go go bona.”+ 21  Fa a fetola a ba raya a re: “Mmè le bomorwarre ke bano ba ba utlwang lefoko la Modimo ba bo ba le dira.”+ 22  Fa lengwe la malatsi le ntse le tsweletse ene le barutwa ba gagwe ba tsena mo mokorong, mme a ba raya a re: “A re kgabaganyetseng kwa moseja ga letšha.” Jalo ba bolola ka mokoro.+ 23  Fa ba ntse ba tsamaya ka mokoro a thulamela. Jaanong phefo e e bogale ya matsubutsubu ya fologela mo letšheng, mme ba simolola go tlalelwa ke metsi ba bo ba nna mo kotsing.+ 24  La bofelo ba ya kwa go ene mme ba mo tsosa, ba re: “Moruti, Moruti, re tloga re nyelela!”+Ya re a itsosa, a kgalema+ phefo le go gakala ga metsi, mme tsa kokobela, ga ba ga sisibala. 25  Foo a ba raya a re: “Tumelo ya lona e kae?” Mme ka ba wetswe ke poifo, ba gakgamala, ba raana ba re: “Tota yono ke mang, gonne o laela le e leng diphefo le metsi, mme di a mo utlwa?”+ 26  Mme ba ema fa lotshitshing mo nageng ya Bagerasa, e e kafa ntlheng e e bolebana le Galalea.+ 27  Mme fa a ne a fologela mo lefatsheng monna mongwe yo o tswang kwa motseng yo o neng a na le madimona a mo kgatlhantsha. O ne a ntse a sa apare diaparo ka nako e telele, o ne a nna, e seng kwa gae, mme mo mabitleng.+ 28  Fa a bona Jesu a goela kwa godimo mme a wela fa fatshe fa pele ga gagwe, mme ka lentswe le le kwa godimo a re: “Ke dirang ka wena,+ Jesu Morwa Modimo Mogodimodimo? Ke a go kopa, o se ka wa ntlhokofatsa.”+ 29  (Gonne o ne a ntse a laela meya e e seng phepa gore e tswe mo monneng yono. Gonne e ne e ntse e mo ngangatletse ka nako e telele,+ mme o ne a bofiwa kgapetsakgapetsa ka dikeetane le mehiri a disitswe, e bile o ne a tle a komoganye dibofo mme a kgweelediwe ke ledimona kwa mafelong a a se nang batho.) 30  Jesu a mmotsa a re: “Leina la gago ke mang?” A re: “Mophato,” ka gonne madimona a le mantsi a ne a tsene mo go ene.+ 31  Mme a nna a mo rapela+ gore a se ka a a laela go ya kwa moleteng o o se nang bolekanngo.+ 32  Jaanong serapa sa palo e kgolo ya dikolobe+ se ne se fula foo mo thabeng; jalo a mo rapela gore a a letle go tsena mo go tsone.+ Mme a a letla. 33  Ka jalo madimona a tswa mo monneng yono mme a tsena mo dikolobeng, mme serapa sa thelesegela ka lepawa sa ya mo letšheng mme sa nwela.+ 34  E rile badisa ba bona se se neng se diragetse, ba tshaba mme ba ya go begela motse le lefelo la selegae.+ 35  Batho ba phuthaganela go bona se se neng se diragetse, mme ba tla kwa go Jesu ba fitlhela monna yo madimona a neng a dule mo go ene, a apere e bile mogopolo wa gagwe o itekanetse sentle, a ntse fa dinaong tsa ga Jesu; mme ba boifa.+ 36  Ba ba neng ba bone seno ba ba begela kafa monna yono yo o neng a laolwa ke madimona a neng a fodisiwa ka gone.+ 37  Ka jalo bontsi jwa batho ba ba tswang mo nageng e e mo tikologong ya Bagerasa ba mo kopa gore a tswe mo go bone, ka gonne ba ne ba wetswe ke poifo e kgolo.+ Mme a ya go palama mokoro a tsamaya. 38  Le fa go ntse jalo, monna yo madimona a neng a dule mo go ene a nna a mo kopa gore a tsamaye le ene; mme a naya monna yono tsela, a re:+ 39  “Tsamaya o boele gae, mme nna o bolele dilo tse Modimo a di go diretseng.”+ Jalo a tsamaya, a bolela mo motseng otlhe dilo tse Jesu a di mo diretseng.+ 40  E rile Jesu a boa, boidiidi jwa mo amogela ka bopelonomi, gonne botlhe ba ne ba mo lebeletse.+ 41  Mme, bona! monna yo o bidiwang Jairo a tla, mme monna yono e ne e le modiredi yo o okametseng wa sinagoge. Mme a wela fa dinaong tsa ga Jesu a simolola go mo rapela gore a tsene mo ntlong ya gagwe,+ 42  ka gonne o ne a na le morwadi yo o tsetsweng a le esi yo o nang le dingwaga di ka nna lesome le bobedi mme o ne aa swa.+ Fa a ntse a tsamaya boidiidi jwa mo kgobokanela.+ 43  Mme mosadi mongwe, yo o neng a na le dingwaga di le lesome le bobedi a ntse a na le kelelo ya madi,+ yo o neng a sa kgone go bona kalafi mo go ope,+ 44  a atamela kafa morago mme a ama lekantsa+ la seaparo sa gagwe sa kafa ntle,+ mme ka ponyo ya leitlho kelelo ya gagwe ya madi ya ema.+ 45  Jalo Jesu a re: “Ke mang yo o nkamileng?”+ E rile botlhe ba latola, Petere a re: “Moruti, boidiidi bo a go kgotlhaganyetsa e bile bo go pitlaganyetsa thata.”+ 46  Le fa go ntse jalo Jesu a re: “Mongwe o nkamile, gonne ke lemogile gore maatla+ a dule mo go nna.”+ 47  E re ka mosadi yono a bona gore ga a ka a nna fela a sa lemotshege, a tla a roroma mme a wela fa fatshe fa pele ga gagwe mme a bolela fa pele ga batho botlhe lebaka la go bo a ne a mo ama le kafa a neng a fola ka ponyo ya leitlho ka gone.+ 48  Mme a mo raya a re: “Morwadiaka, tumelo ya gago e go fodisitse;+ tsamaya ka kagiso.”+ 49  Ya re a sa ntse a bua, moemedi mongwe wa motlhankedi yo o okametseng wa sinagoge a tla, a re: “Morwadio o sule; o se ka wa tlhola o tshwenya moruti.”+ 50  Fa Jesu a utlwa seno, a mo araba a re: “Se boife, fela nna le tumelo,+ mme o tla bolokwa.” 51  E rile a fitlha kwa ntlong a se ka a letla ope go tsena le ene fa e se Petere le Johane le Jakobe le rraagwe mosetsana le mmaagwe.+ 52  Mme batho ba ne ba lela botlhe e bile ba ititaya ka go hutsafala ka ntlha ya gagwe. Jalo a re: “Tlogelang go lela,+ gonne ga aa swa mme o robetse.”+ 53  Foo ba mo tshega ka tshotlo, ka gonne ba ne ba itse gore o ne a sule.+ 54  Mme a mo tshwara ka seatla a bitsa, a re: “Mosetsana, tsoga!”+ 55  Mme moya+ wa gagwe wa boa, a ba a tsoga+ ka ponyo ya leitlho, mme a laela gore a newe sengwe a je.+ 56  Ebu, batsadi ba gagwe ba ne ba itumela go feta selekanyo; mme a ba laya gore ba se ka ba bolelela ope se se neng se diragetse.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase