Luke 6:1-49

6  Jaanong ka sabata ga diragala gore a bo a feta a raletse masimo a dijo tsa ditlhaka, mme barutwa ba gagwe ba kgetla+ diako tsa dijo tsa ditlhaka ba bo ba di ja, ba di sosora ka diatla tsa bone.+  Foo bangwe ba Bafarasai ba re: “Ke ka ntlha yang lo dira se se seng kafa molaong+ ka sabata?”+  Jesu fa a ba fetola a re: “A ga lo ise lo ke lo bale sone se Dafide+ a neng a se dira fa ene le banna ba ba neng ba na le ene ba ne ba tshwarwa ke tlala?+  Kafa a neng a tsena mo ntlong ya Modimo ka gone mme a amogela dinkgwe tsa neo+ mme a ja a ba a naya banna ba ba neng ba na le ene dingwe, mo go leng kafa molaong gore go se nne ope yo o di jang fa e se baperesiti fela?”+  A tswelela a ba raya a re: “Morwa motho ke ene Morena wa sabata.”+  Fa sabata+ e nngwe e ntse e tsweletse a tsena mo sinagogeng mme a simolola go ruta. Mme koo go ne go na le monna mongwe yo seatla sa gagwe sa moja se neng se omeletse.+  Bakwadi le Bafarasai ba ne jaanong ba mo lebeletse+ ka kelotlhoko go bona gore a o ne a tla alafa ka sabata, e le gore ba bone tsela nngwe ya go mo latofatsa.+  Ene, le fa go ntse jalo, o ne a itse dikakanyo tsa bone,+ mme a raya monna yo o omeletseng seatla yono a re: “Nanoga o eme fa gare.” Mme a nanoga a ema.+  Foo Jesu a ba raya a re: “Ke a lo botsa ka re, A go kafa molaong go dira molemo kgotsa go dira se se utlwisang botlhoko ka sabata,+ go boloka kgotsa go senya moya?”+ 10  Mme fa a sena go lebaleba mo tikologong kwa go bone botlhe, a raya monna yono a re: “Otlolola seatla sa gago.” A dira jalo, mme seatla sa gagwe sa fola.+ 11  Mme ba tlala botsenwa, ba simolola go buisana mmogo kaga se ba ka se dirang Jesu.+ 12  Fa malatsi ano a ntse a tsweletse a tswela kwa thabeng go ya go rapela,+ mme a tswelela bosigo jotlhe a rapela Modimo.+ 13  E rile go nna motshegare a biletsa barutwa ba gagwe kwa go ene mme a tlhopha ba le lesome le bobedi mo gare ga bone, ba gape a neng a ba bitsa “baaposetoloi”:+ 14  Simone, yo gape a neng a mmitsa Petere,+ le Anderea morwarraagwe, le Jakobe le Johane,+ le Filipo+ le Barotholomeo, 15  le Mathaio le Thomase,+ le Jakobe morwa Alefaeo, le Simone yo o bidiwang “motlhoafadi,”+ 16  le Judase morwa Jakobe, le Judase Isekariota, yo o neng a fetoga mooki.+ 17  Mme a fologa le bone a ema mo lefelong le le sebatla, mme ga bo go na le boidiidi jo bogolo jwa barutwa ba gagwe, le batho ba le bantsi thata+ ba tswa Judea yotlhe le Jerusalema le naga e e fa lewatleng ya Ture le Sidona, ba ba neng ba tlile go mo utlwa le go fodisiwa dipobolo tsa bone.+ 18  Le ba ba neng ba tshwenngwa ke meya e e seng phepa ba ne ba alafiwa. 19  Mme boidiidi jotlhe bo ne bo senka go mo ama,+ ka gonne maatla+ a ne a tswa mo go ene mme a ba fodisa botlhe. 20  Mme a tsholeletsa matlho kwa barutweng ba gagwe mme a re:+ “Go itumela lona bahumanegi,+ ka gonne bogosi jwa Modimo ke jwa lona. 21  “Go itumela lona ba lo tshwerweng ke tlala+ jaanong, ka gonne lo tla kgora.+ “Go itumela lona ba lo lelang jaanong, ka gonne lo tla tshega.+ 22  “Go itumela lona le fa e le leng fela fa batho ba lo tlhoa,+ gape le fa e le leng fela fa ba lo kgaphela kwa thoko ba bile ba lo kgoba ba ba ba kgaphela leina la lona kwa thoko+ jaaka le le boikepo ka ntlha ya Morwa motho. 23  Ipeleng mo letsatsing leo lo bo lo tlolake, gonne, bonang! maduo a lona a magolo kwa legodimong, gonne tseo ke tsone dilo tse borraabonemogologolwane ba neng ba tle ba di dire baporofeti.+ 24  “Mme a bo go latlhega lona batho ba ba humileng,+ ka gonne lo bona kgomotso ya lona ka botlalo.+ 25  “A bo go latlhega lona ba lo kgotsheng jaanong, ka gonne lo tla tshwarwa ke tlala.+ “A bo go latlhega lona, ba lo tshegang jaanong, ka gonne lo tla hutsafala lo bo lo lela.+ 26  “A bo go latlhega lona, fa batho botlhe ba bua sentle ka lona, gonne dilo tse di tshwanang le tseno ke tse borraabonemogologolwane ba neng ba di dira baporofeti ba maaka.+ 27  “Mme ke a lo raya lona ba lo reeditseng ka re, Tswelelang lo rata baba ba lona,+ lo direle ba ba lo tlhoileng molemo,+ 28  lo segofatse ba ba lo hutsang, lo rapelele ba ba lo tlhapatsang.+ 29  Yo o go itayang mo lerameng le lengwe,+ mo neye le le lengwe; mme yo o tsayang+ seaparo sa gago sa kafa ntle, o se ka wa mo ganela le ka seaparo sa kafa teng. 30  Naya mongwe le mongwe yo o go kopang,+ mme yo o tsayang dilo tsa gago o se ka wa batla gore a di buse. 31  “Gape, fela jaaka lo batla batho ba lo direla, ba direleng ka yone tsela eo.+ 32  “Mme fa lo rata ba ba lo ratang, go na le tlotlo efe mo go lona? Gonne le e leng baleofi ba rata ba ba ba ratang.+ 33  Mme fa lo dira molemo mo go ba ba lo direlang molemo, tota go na le tlotlo efe mo go lona? Le e leng baleofi ba dira seo.+ 34  Gape, fa lo adima batho kwantle ga morokotso+ ba lo solofelang go amogela mo go bone, go na le tlotlo efe mo go lona? Le e leng baleofi ba adima baleofi kwantle ga morokotso gore ba tle ba boelwe ke mo go lekanang.+ 35  Go na le moo, tswelelang lo rata baba ba lona le go dira molemo le go adima+ batho kwantle ga morokotso, lo sa solofele go boelwa ke sepe; mme maduo a lona a tla nna magolo, mme lo tla nna bomorwa Mogodimodimo,+ ka gonne o pelonomi+ mo go ba ba sa lebogeng le ba ba boikepo. 36  Tswelelang lo le kutlwelobotlhoko, fela jaaka Rraalona a le kutlwelobotlhoko.+ 37  “Mo godimo ga moo, tlogelang go atlhola, mme ga lo na go atlholwa ka gope;+ gape tlogelang go bona molato, mme ga lo na go bonwa molato ka gope. Nnang lo golole, mme lo tla gololwa.+ 38  Itlwaetseng go aba, mme batho ba tla lo abela.+ Ba tla tshela mo diropeng tsa lona selekanyo se se molemo, se papietswe, se tsikitleditswe e bile se penologa. Gonne ka selekanyo se lo lekanyang ka sone, le bone ba tla lo lekanyetsa ka sone.”+ 39  Mme gape a bua setshwantsho le bone a re: “Motho yo o foufetseng ga a ka ke a goga motho yo o foufetseng, ga ke re? Ka bobedi ba tla kgokologela mo kgatamping, ga ke re?+ 40  Morutwana ga a kwa godimo ga morutisi wa gagwe, mme mongwe le mongwe yo o rutiwang sentle o tla tshwana le morutisi wa gagwe.+ 41  Jaanong ke ka ntlha yang o leba lotlhaka lo lo mo leitlhong la mokaulengwe wa gago, mme o sa lemoge tlhomeso e e mo leitlhong la gago?+ 42  O ka raya jang mokaulengwe wa gago wa re, ‘Mokaulengwe, ntetlelela gore ke ntshe lotlhaka lo lo mo leitlhong la gago,’ fa wena ka bowena o sa lebe tlhomeso mo leitlhong leo la gago?+ Moitimokanyi! Ntsha pele tlhomeso e e mo leitlhong la gago,+ mme ke gone o tla bonang sentle kafa o ka ntshang ka gone lotlhaka lo lo mo leitlhong la mokaulengwe wa gago.+ 43  “Gonne ga go na setlhare se se molemo se se ungwang leungo le le bodileng; gape ga go na setlhare se se bodileng se se ungwang leungo le le molemo.+ 44  Gonne setlhare sengwe le sengwe se itsiwe ka leungo la sone.+ Ka sekai, batho ga ba kgetle difeige mo mitlweng, le fa e le go kgaola morara mo setlhatshaneng se se mitlwa.+ 45  Motho yo o molemo o ntsha molemo mo letlotlong le le molemo+ la pelo ya gagwe, mme motho yo o boikepo o ntsha se se boikepo mo letlotlong la gagwe la boikepo; gonne molomo wa gagwe o bua se se tletseng mo pelong.+ 46  “Jaanong ke ka ntlha yang lo mpitsa ‘Morena! Morena!’ mme lo sa dire dilo tse ke di buang?+ 47  Mongwe le mongwe yo o tlang mo go nna a ba a utlwa mafoko a me a ba a a dira, ke tla lo bontsha gore o tshwana le mang:+ 48  O tshwana le monna yo o agang ntlo, yo o neng a epa a ba a ya kwa tlase kwa tengteng mme a thaya motheo mo lefikeng. Ka gone, e rile morwalela+ o tsoga, noka ya itaagana le ntlo eo, mme ya bo e sa nonofa mo go lekaneng go e reketlisa, ka go bo e agilwe sentle.+ 49  Kafa letlhakoreng le lengwe, yo o utlwang mme a ba a sa dire,+ o tshwana le monna yo o neng a aga ntlo fa fatshe e se na motheo. Noka ya itaagana le yone, mme ya gosomana ka yone nako eo, mme go senyega+ ga ntlo eo ga nna gogolo.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase