Luke 3:1-38

3  Mo ngwageng wa bolesome le botlhano wa puso ya ga Tiberio Kaesara, fa Ponto Pilato a ne a le molaodi wa Judea, mme Herode+ a ne a le mmusi wa kgaolo ya Galalea, le Filipo morwarraagwe a ne a le mmusi wa kgaolo ya naga ya Iturea le Terakoniti, mme Lisaniase a ne a le mmusi wa kgaolo ya Abilene,  mo malatsing a moperesiti yo mogolo Anase le a ga Kaiafase,+ polelo ya Modimo ya tla mo go Johane+ morwa Sekarea kwa nageng.+  Jalo a tla mo nageng yotlhe e e dikologileng Joredane, a rera kolobetso e le tshwantshetso ya boikwatlhao jwa go bona boitshwarelo jwa maleo,+  fela jaaka go kwadilwe mo bukeng ya mafoko a ga Isaia moporofeti go twe: “Reetsang! Mongwe o goa kwa nageng a re, ‘Baakanyang tsela ya ga Jehofa, tlhamalatsang ditsela tsa gagwe.+  Lengope lengwe le lengwe le tshwanetse go katelwa, le thaba nngwe le nngwe le thota ya papanwa, le dikgogoropo di tshwanetse go nna ditsela tse di tlhamaletseng le mafelo a a magwata ditsela tse di borethe;+  mme nama yotlhe e tla bona tsela ya Modimo ya go boloka.’”+  Jalo a raya boidiidi jo bo neng bo tswa bo tla go kolobediwa ke ene a re: “Lona bana ba dinoga tse di botlhole,+ ke mang yo o lo lomileng tsebe gore lo tshabe tšhakgalo e e tlang?+  Jalo ungwang maungo a a tshwanelang boikwatlhao.+ Mme lo se ka lwa ithaya lo re, ‘Rraarona ke Aborahame.’ Gonne ke a lo raya ka re Modimo o na le maatla a go tsosetsa Aborahame bana mo majeng ano.  Eleruri, selepe se setse se tsepilwe fa moding wa ditlhare; jalo, setlhare sengwe le sengwe, se se sa ungweng maungo a a molemo ruri se tla rengwa se bo se latlhelwa mo molelong.”+ 10  Mme boidiidi jwa mmotsa jwa re: “Re direng, he?”+ 11  Fa a fetola a ba raya a re: “A motho yo o nang le diaparo di le pedi tsa kafa teng a abele motho yo o se nang sepe, mme a yo o nang le dilo tse di jewang a dire fela jalo.”+ 12  Le e leng bakgethisi ba tla go kolobediwa, mme ba mo raya ba re: “Morutisi, re direng?”+ 13  A ba raya a re: “Lo se ka lwa batla ka kgang sepe fa e se selekanyo sa lekgetho.”+ 14  Gape, ba ba mo tirelong ya sesole ba mmotse ba re: “Re direng le rona?” Mme a ba raya a re: “Lo se ka lwa kgerisa ope kgotsa lwa latofatsa+ ope ka maaka, mme kgotsofalelang dilo tse lo tlamelwang ka tsone.”+ 15  Jaanong e re ka batho ba ne ba letile e bile botlhe ba akanya mo dipelong tsa bone kaga Johane ba re: “A e ka tswa gongwe e le Keresete?”+ 16  Johane a araba, a raya botlhe a re: “Nna, e leng nna , ke lo kolobetsa ka metsi; mme yo o nonofileng go mpheta o etla, yo kgole ya bompaatšhane ba gagwe ke sa lekanang go e funolola.+ O tla lo kolobetsa ka moya o o boitshepo le molelo.+ 17  Loselo lwa gagwe lo mo seatleng sa gagwe gore a phepafatse seboana sa gagwe ka botlalo le go phuthela+ korong mo ntlong ya gagwe ya polokelo, mme mmoko+ one o tla o ja ka molelo+ o o ka se kang wa tingwa.” 18  Jalo gape a rotloetsa batho gantsintsi a bo a tswelela a ba bolelela dikgang tse di molemo. 19  Mme Herode mmusi wa kgaolo, ka go bo a kgalemetswe ke ene kaga Herodiase mosadi wa ga morwarraagwe le kaga ditiro tsotlhe tse di boikepo tse Herode a neng a di dira,+ 20  a oketsa le ka seno mo ditirong tsotlhe tseo: a lotlelela Johane mo kgolegelong.+ 21  Jaanong e rile batho botlhe ba kolobediwa, Jesu+ le ene a kolobediwa, ya re a ntse a rapela, legodimo+ la bulwa 22  mme moya o o boitshepo o le mo popegong ya mmele o o tshwanang le wa lephoi wa fologela mo go ene, mme lentswe la tswa kwa legodimong la re: “O Morwaake, moratwa; ke go amogetse.”+ 23  Mo godimo ga moo, Jesu ka boene, e rile a simolola tiro ya gagwe,+ a bo a na le dingwaga di ka nna masome a mararo,+ a le morwa,+ jaaka go ne go gopolwa,wa ga Josefa,+morwa Heli, 24  morwa Mathate,morwa Lefi,morwa Meleki,morwa Janai,morwa Josefa, 25  morwa Matathiase,morwa Amose,morwa Nahume,morwa Eseli,morwa Nagai, 26  morwa Maathe,morwa Matathiase,morwa Semeine,morwa Joseke,morwa Joda, 27  morwa Joanane,morwa Resa,morwa Serubabele,+morwa Shelatiele,+morwa Neri, 28  morwa Meleki,morwa Adi,morwa Kosama,morwa Elemadame,morwa Ere, 29  morwa Jesu,morwa Eliesere,morwa Jorime,morwa Mathate,morwa Lefi, 30  morwa Semeone,morwa Judase,morwa Josefa,morwa Joname,morwa Eliakime, 31  morwa Melea,morwa Menane,morwa Matatha,morwa Nathane,+morwa Dafide,+ 32  morwa Jese,+morwa Obede,+morwa Boase,+morwa Salamone,+morwa Nashone,+ 33  morwa Aminadabe,+morwa Arani,+morwa Heserone,+morwa Perese,+morwa Juda,+ 34  morwa Jakobe,+morwa Isake,+morwa Aborahame,+morwa Tera,+morwa Nahore,+ 35  morwa Seruge,+morwa Reu,+morwa Pelege,+morwa Ebere,+morwa Shela,+ 36  morwa Kainane,morwa Arepakeshade,+morwa Sheme,+morwa Noa,+morwa Lameke,+ 37  morwa Methusela,+morwa Enoke,+morwa Jarede,+morwa Mahalaleele,+morwa Kainane,+ 38  morwa Enoshe,+morwa Sethe,+morwa Adame,+morwa Modimo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase