UMUNARA W’INDERETSI (INTEGURO Y'UKWIGA) Ruhuhuma 2015

Iki kinyamakuru kirimwo ibiganiro vy’ukwiga kuva ku wa 6 Ndamukiza gushika ku wa 3 Rusama 2015.

Ingabirano Abayapani batari biteze

Agatabu gashasha gafise umutwe uvuga ngo ‘Bibiliya—Injili yanditswe na Matayo’ karashikirijwe mu Buyapani. None karangwa n’ibiki? Kubera iki kateguwe?

Twigane ukwicisha bugufi kwa Yezu n’ikibabarwe ciwe

Muri 1 Petero 2:21 hadusaba gukurikira neza intambuko za Yezu. Naho turi abanyagasembwa, twokwigana gute ukwicisha bugufi kwa Yezu n’ibibabarwe ciwe?

Twigane umutima rugabo wa Yezu n’ugutahura kwiwe

Ivyanditse muri Bibiliya biradufasha kumenya ukuntu Yezu ameze. Rimbura ukuntu twokurikira neza intambuko ziwe igihe twigana umutima rugabo wiwe n’ugutahura kwiwe.

Nugume ufise umwete mu busuku

Turazi yuko kwamamaza inkuru nziza ari co gikorwa gihambaye kuruta ibindi vyose dushobora gukora muri iki gihe. None dushobora gute kuguma dufise umwete mu busuku bwa gikirisu mbere tukanawongereza?

Amahanga yarateguwe ku bw’“inyigisho ya Yehova”

Abakirisu bo mu ntango baroraniwe gute mu kwamamaza inkuru nziza? Ni ibiki bishobora kuba vyaratumye igikorwa co kwamamaza kirushiriza kworoha mu kinjana ca mbere kuruta mu bindi bihe vya kera?

Yehova arayobora igikorwa co kwigisha turangura kw’isi yose

Ni ibiki vyabaye mu bihe vya vuba vyafashije abasavyi ba Yehova kwamamaza inkuru nziza kw’isi yose mu buryo ngirakamaro?

Ibibazo vy’abasomyi

Twokora iki kugira dufashe abavukanyi na bashiki bacu bamererwa nabi iyo bamotewe n’amavuta amota cane? Ni ryari umwamamaji w’Ubwami w’igitsina-gore akwiye kwitwikira?

IVYO MU BUSHINGURO BWACU

“Ikiringo gihambaye cane”

Umunara w’Inderetsi w’i Siyoni wavuze ko igihe c’Icibutso c’urupfu rwa Kristu ari “ikiringo gihambaye cane,” wongera uraremesha abawusoma kugihimbaza. Icibutso cahimbazwa gute mu myaka yahera?