Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UMUNARA W’INDERETSI (INTEGURO Y'UKWIGA) Munyonyo 2017

Iyi nomero irimwo ibiganiro vy’ukwiga kuva ku wa 25 Kigarama 2017 gushika ku wa 28 Nzero 2018.

Ririmbana umunezero!

Nimba ugira isoni zo kuririmba mw’ishengero, woshobora gute gutsinda iyo ngorane maze ukaririmbira Yehova?

Woba uriko urahungira kuri Yehova?

Ya ntunganyo y’ibisagara vy’ubuhungiro muri Isirayeli ya kera iratwigisha ibijanye n’imbabazi z’Imana.

Niwigane ubutungane bwa Yehova n’imbabazi ziwe

Vya bisagara vy’ubuhungiro bigaragaza gute imbabazi za Yehova? Bitwigisha iki ku bijanye n’ingene abona ubuzima? Bigaragaza gute ubutungane bwiwe butagira agahaze?

“Uwutanga cane azodoheshwa”

Turashobora gukoresha umwanya wacu, inguvu zacu be n’ibindi dutunze, kugira dushigikire igikorwa co kwamamaza Ubwami.

Niwamirire kure ivyiyumviro vy’isi

Twese turakwiye kwirinda ivyiyumviro vy’isi ngo ntivyonone umuzirikanyi wacu. Rimbura ivyiyumviro bitanu vy’isi.

Ntureke ngo hagire ikikubuza kuronka agashimwe

Intumwa Paulo amaze kwibutsa abakirisu bagenziwe ibijanye n’icizigiro cabo ciza igitangaza, yarabahaye ingabisho ziranga urukundo.

Womenyera gute ishengero rishasha?

Nimba utegerezwa kwimukira mu rindi shengero, woshobora guhagarika umutima. Ni ibiki vyogufasha kumenyera?