Igitigiri c’imiyabaga irwara akabonge gitera congerekana bimwe biteye ubwoba.

Wibaza ko iyo ngorane yotorerwa umuti gute?

Iki kinyamakuru Be maso! kirerekana ivyo imiyabaga irwaye akabonge yokora, be n’ivyo abavyeyi babo bokora kugira babafashe bongere babaremeshe.