Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Kumwenyura ni ingabire wohako n’abandi

Kumwenyura ni ingabire wohako n’abandi

IGIHE umuntu akumwenyuriye, uhora uvyakira gute? Kumbure nawe uca umwenyura kandi ukumva unezerewe. Emwe kumwenyura birandukira kandi bigatera umunezero, vyaba bivuye ku mugenzi canke ku muntu utazi. Umupfakazi umwe yitwa Magdalena avuga ati: “Umugabo wanje Georg yari umuntu akunda kumwenyura. Igihe twaba duhuje amaso, narumva nduhuriwe, kandi ntekanye.”

Kumwenyura bivuye ku mutima birerekana ko uri umuntu aryohewe kandi ahimbawe. Nkako, ikinyamakuru kimwe co kuri internet (Observer) kivuga ko “kumwenyura ari . . . ikintu mvukanwa.” Ico kinyamakuru kivuga kandi ko n’inzoya zishobora “kumenya zitihenda ibimenyetso vyo mu maso umuntu agira.” Congerako giti: “Hari ibintu abantu baca batahura bihweje ingene umuntu amwenyuye, bagaca bamenya ukuntu na bo boca bifata.”

Abashakashatsi bo kuri Kaminuza ya Harvard muri Amerika, barize ingene umugwi w’abarwayi bageze mu zabukuru bamererwa bivanye n’ibimenyetso vyo mu maso vy’abitwararika amagara yabo. Abo bashakashatsi basanze abo barwayi bumva bisanze kandi bakarushiriza kugira amagara meza igihe mu maso h’abo babitwararika “herekana igishika, ukwitwararikana n’impuhwe.” Ariko bitagenze gutyo abarwayi baca basinzikara.

Igihe umwenyuye na wewe birakugirira neza. Ivyigwa vyerekana ko kumwenyura bituma urushiriza kwumva utekanye kandi unezerewe bikongera bikagabanya amaganya. Ariko kujinyika bivamwo ibindi bindi.

KUMWENYURA “VYARANYONGEREZA MORALE”

Magdalena, umwe twavuga mu ntango, yari Icabona ca Yehova mu gihe c’Intambara ya kabiri y’isi yose. We hamwe n’abo mu muryango wabo bararungitswe mw’ibohero ry’i Ravensbrück mu Budagi kubera ko banse kwemera inyigisho z’Abanazi. Avuga ati: “Rimwe na rimwe abarinzi b’ibohero baratubuza kuvugana n’abandi banyororo. Ariko ntibashobora kutubuza kugira ibimenyetso vyo mu maso. Kubona gusa mawe na mukuru wanje bariko baramwenyura vyaranyongereza morale bigatuma ndushiriza kwumira kw’ibanga.”

Kumbure ubona ko amaganya y’ubuzima atogukundira ko umwenyura. Ariko wibuke ko ukuntu wiyumva kuvana n’ivyo wiyumvira. (Imigani 15:15; Abafilipi 4:8, 9) Ubona gute none ugerageje gushira umutima ku bintu vyiza igihe cose bishoboka? * Gusoma Bibiliya no gusenga vyarafashije abantu benshi kubigenza gutyo. (Matayo 5:3; Abafilipi 4:6, 7) Nkako, amajambo “umunezero,” “akanyamuneza” be n’ivyitiranwa vyayo araboneka incuro amajana muri Bibiliya. Ubona gute usomye buri musi urupapuro rumwe canke zibiri? Hari aho wosanga nawe utanguye kuza uramwenyura kenshi.

N’ikindi kandi, nturindire ko abandi aba ari bo bakumwenyurira. Niwibwirize, utume uwundi muntu agira umunezero kuri uwo musi. Kumwenyura ni ingabire Imana yaguhaye, ikaba ikugirira akamaro ikakagirira n’abo umwenyurira.

^ ing. 8 Raba ikiganiro kivuga ngo “Woba ‘wama ku nzimano’?” casohotse muri Be maso! yo muri Munyonyo 2013.