Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

“Aya majambo . . . aze abe ku mutima wawe”

Ni icigwa ikihe gihambaye wokura mu Gusubira mu vyagezwe 6:6? Ni gute imiryango iriko iragira akigoro ko kugira ugusenga kwo mu muryango ubudahorereza kandi mu buryo kugira ico kubunguye?

“Aya majambo . . . aze abe ku mutima wawe”

Ni igiki ahanini abana bakenera ku bavyeyi babo? Raba ivyo serugo umwe akora kugira agarukire umuryango wiwe.

Ugusenga kwo mu muryango gusaba akigoro yamara kuvamwo ivyiza

Igihe abagize umuryango bama bafata umwanya buri ndwi wo kwiga ivy’Imana, bituma barushiriza kwiyegerezanya no kwiyegereza Yehova.

Raba n'ibindi

URUGO RWANYU RURASHOBORA KUGIRA AGAHIMBARE

Nimusenge Yehova uko mugize umuryango

Ni igiki cotuma ugusenga kwo mu muryango kurushiriza kubahimbara?