Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

“Aya majambo . . . aze abe ku mutima wawe”

Ugusenga kwo mu muryango gusaba akigoro yamara kuvamwo ivyiza

Ugusenga kwo mu muryango gusaba akigoro yamara kuvamwo ivyiza

Kugira ugusenga kwo mu muryango ubudahorereza kandi mu buryo ngirakamaro, bisaba akigoro. Raba ingene imiryango yo hirya no hino kw’isi yatsinze urwo rugamba.

 

Raba n'ibindi

Ugusenga kwo mu muryango—Mwoba mwotuma kurushiriza kuryoha?

Raba ingene ugusenga kwo mu muryango kugirwa mu bihugu bitandukanye kugira ubone ibintu ngirakamaro bimwebimwe wogerageza.

Nimusenge Yehova uko mugize umuryango

Ni igiki cotuma ugusenga kwo mu muryango kurushiriza kubahimbara?