Ir al contenido

Ir al índice

“Aswan allin kajta” ñaupajman churana

“Aswan allin kajta” ñaupajman churana

“Aswan allin kajta ajllayta yachankichej.” (FILI. 1:10.)

1, 2. ¿Ima profeciamantataj Jesuspa yachachisqasnin astawan yachayta munarqanku, imaraykú?

JESUSQA yachachisqasninman Templo thuñisqa kananta willarqa. Pedro, Santiago, Juan, Andrés imataj chay nisqanta mana umankumanta orqhoyta aterqankuchu (Mar. 13:1-4). Chayrayku, Jesuswan sapallankupi kashaspa taporqanku: “Niwayku, maykʼajtaj chay imas kanqa? Ima señaltataj rikuchiwasqayku kutimunaykimanta, kay pachaj tukukuyninmantawan?”, nispa (Mat. 24:1-3). Jesusqa Jerusalén niraj thuñisqa kashajtin imaschus kananta willarqa, chantapis Satanaspa sajra pachanpa tukukuynin tiempopi imaschus kananta. Jatuchaj chʼampaykuna, maqanakuykuna, yarqhaykuna, sajra ruwaykuna ima kananta niytawantaj, sumaj llankʼay ruwakunanta nerqa. Yachachisqasnintaj chaymanta maytachá yachayta munarqanku. Imaraykuchus Jesús nerqa: “Janaj pacha reinomanta evangelio tukuynejpi willasqa kanqa, tukuy runas yachanankupaj; chaypachamá tukukoyqa jamonqa”, nispa (Mat. 24:7-14).

2 Jesuspa yachachisqasnenqa “Diospa reinon evangeliomanta” kusiywan paywan willarqanku (Luc. 8:1-3; 9:1, 2). Chayrayku, Jesús uj kutipi imatachus nisqanta yuyarikorqankuchá, pay nerqa: “Cheqamanta cosechanaqa ashkha, oqharejkunatajrí pisilla kanku. Mañakuychej Señormanta aswan ashkha oqharejkunata cosechanman kachamunampaj”, nispa (Luc. 10:2). Chaywanpis, ¿imaynatataj juntʼakunman karqa “tukuynejpi willasqa kanqa, tukuy runas yachanankupaj” nisqan? ¿Maymantataj aswan oqharejkuna rikhurinman karqa? Jesuspa yachachisqasnenqa Mateo 24:14 nisqan imaynatachus kay tiempopi juntʼakunanta yachaspa, tʼukullachá qhepakunkuman karqa.

3. ¿Imaynatataj Lucas 21:34 kay tiempopi juntʼakushan, imastataj tapurikuna kanman?

 3 Jesuspa nisqanqa kay tiempopi juntʼakushan, imajtinchus may chhika qharis, warmis ima sumaj willaykunata Jallpʼantinpi willashanku (Isa. 60:22). Chaywanpis, Jesús nisqanman jinaqa kay qhepa pʼunchaykunapi wakin cristianos, willayta kausayninkupi ñaupajman churayta mana atillankumanchu karqa, waj imaswan atipachikusqankurayku (Lucas 21:34 leey). Kunantaj chayta juntʼakojta rikushanchej. Imajtinchus wakin cristianosqa waj imasta ruwakushanku. Chaytaj sutʼi rikukun llankʼayta, kay pachapi jatun yachayta, kapuyniyoj kayta ima maskʼasqankupi. Chantapis pujllaykunapi, sonqota kusirichiypi imalla tiemponkuta churanku. Wakin cristianostaj kay pachaj imasninwan apachikuspa saykʼupushanku. Chayrayku allin kanman kaykunata tapurikuna: “¿Imatataj noqa ruwashani? ¿Ñaupajmanchu Diospa munayninta kausayniypi churashani?”, nispa.

4. 1) ¿Imatataj Pablo mañakorqa Filiposmanta cristianospaj, imaraykú? 2) ¿Imatataj kay yachaqanapi, qhepan yachaqanapiwan ukhunchasunchej, imaynatataj chay yanapawasun?

4 Ñaupa cristianosqa Pablo jinallataj “astawan astawan Diospa nisqanta willa[sharqan]ku mana manchachikuspa” (Fili. 1:12-14). Chaywanpis, Diosta yupaychayta kausayninkupi ñaupajllamanpuni churanankupaj kallpachakunanku karqa. Chayrayku Pabloqa Diosmanta mañakorqa Filiposmanta hermanos “aswan allin kajta ajllayta” yachanankupaj (Filipenses 1:9-11 leey). Kunanpis, mana manchachikuspa Diospa Palabranmanta willashanchej. Jinapis, Jehovaj llajtan imatachus kay tiempopi ruwashasqanta ukhunchayqa astawan willanapaj yanapawasunman. Kay yachaqanaqa Mateo 24:14 juntʼakunanpaj imatachus Jehová ruwashasqanpi tʼukurinapaj yanapawasun. ¿Imatataj Diospa llajtan ruwashan? ¿Imata ruwanapajtaj chayta yachay noqanchejta, familianchejtapis tanqawasunman? Qhepan yachaqanapeqa sinchʼita sayanallapajpuni, Diospa llajtanwan khuskataj ñaupajllamanpuni rinapaj imatachus ruwanata ukhunchasunchej.

JANAJ PACHAPI JEHOVAJ LLAJTAN MAYTA LLANKʼASHAN

5, 6. 1) ¿Imaraykutaj Jehová janaj pachapi llajtanmanta yachananchejta munarqa? 2) ¿Imatataj Ezequiel mosqoypi jina rikorqa?

5 Jehovaqa mana tukuy imamantapunichu Bibliapi qhelqacherqa. Ichapis ñojtunchejmanta, tukuy ima ruwasqa kajmanta ima sutʼinchanman karqa. Chaywanpis mana chayta sutʼincharqachu, manaqa munayninta entiendenapaj, chayman jinataj kausanapaj imatachus ruwananchejta sutʼincharqa (2 Tim. 3:16, 17). Janaj pachapi llajtanmanta Bibliapi sutʼinchasqanpis, ¡may sumaj! Isaías, Ezequiel, Daniel, Juan ima janaj pachapi Diospa llajtanmanta imatachus qhelqasqankuta leeyqa tʼukunapaj jina (Isa. 6:1-4; Eze. 1:4-14, 22-24; Dan. 7:9-14; Apo. 4:1-11). ¿Imapajtaj Jehová chayta Palabranpi qhelqacherqa?

6 Llajtanmanta kasqanchejta ni jaykʼaj qonqanapaj. Janaj pachapi Diospa llajtanqa munaynin juntʼakunanpaj mayta llankʼashan. Sutʼincharinapaj, profeta Ezequielqa mosqoypi jina uj carretata rikorqa, chaytaj janaj pachapi Diospa llajtanwan ninakun. Chay carretaqa usqhay usqhayta karuman chayayta aterqa, uj ladomantaj mana sayarispa ujllapi kutiriyta aterqa (Eze. 1:15-21). Chay carretata  Apaykachaj imaynachus kasqantapis rikullarqataj, pay nerqa: “Chay runaman rijchʼakojpata ñañu wasanmanta pataman llosqʼochasqa bronceta jina rikorqani lliphipishajta, ninawan muyuykusqatataj. [...] Chay jina karqa Tata Diospa jatun kaynimpa kʼanchaynin”, nispa (Eze. 1:25-28). Ezequielqa chayta rikuspa tʼukullachá qhepakorqa. Imajtinchus Dios llajtanta espíritu santonwan maychus kajta apaykachashasqanta rikorqa. Chay rikusqanqa janaj pachapi Diospa llajtan mayta llankʼashasqanta rikuchin.

7. ¿Imaraykutaj Danielpa rikusqan Jehovapi, Jesuspi ima atienekunapaj yanapawanchej?

7 Profeta Danielpis ashkha imasta rikorqa, chaytaj Jehovapi, Jesuspi ima atienekunapaj yanapawanchej. Payqa mosqoypi jina Jehovata “Machu Runa[ta]” jina kamachina tiyananpi tiyashajta rikorqa, chay tiyanaj ruedasnintaj larwaj nina jina karqanku (Dan. 7:9, 10). ¿Imata Daniel rikunantataj Jehová munarqa? Llajtan munayninta juntʼananpaj mayta llankʼashasqanta. Chantapis Danielqa “uj Runaj Churinman rijchʼakojta” rikorqa, chaytaj Jesús, pichus kay Jallpʼapi Jehovaj llajtanta kamachinanpaj churasqa karqa. Jesuspa kamachiynintaj mana pisi tiempollapajchu, astawanpis “atiynenqa kikillampuni kanqa, kamachinantaj mana jaykʼajpis tukukonqachu” (Dan. 7:13, 14). Chayta yachayqa Jehovapi, imatachus ruwashasqanpi ima atienekunapaj yanapawanchej. Jesusqa tukuy imapi rikukuspapis Tatanman cheqa sonqollapuni karqa. Chayrayku payman “atiy qosqa karqa, jinallataj jatumpaj qhawasqa  kay, reinopis”. Rikunchej jina Jehovaqa Churinpi mayta atienekun. Noqanchejpis kamachejninchej Jesuspi atienekullasunmantaj.

8. ¿Imata ruwanankupajtaj Ezequielta, Isaiasta ima rikusqanku tanqarqa, imatataj noqanchejpis ruwayta munanchej?

8 Janaj pachapi Jehovaj llajtanmanta yachaspaqa Ezequiel jina tʼukulla qhepakunchej, Jehová imatachus ruwashasqanta entiendespataj astawan kʼumuykukunchej (Eze. 1:28). Chantapis, Diospa llajtanpi tʼukureyqa Isaiasta jina munayninta ruwanapaj tanqawanchej. Jehová imatachus ruwashasqanta runasman willamunanpaj pitachus kachananta tapojtin, payqa noqata kachaway nerqapacha (Isaías 6:5, 8 leey). Isaiasqa ima chʼampaypi rikukojtinpis Jehová yanapananpi atienekorqa. Noqanchejpis Diospa llajtanmanta yachaspa tʼukulla qhepakunchej, munaynintataj ruwayta munanchej. Janaj pachapi Diospa llajtan mana sayaspa Jehovaj munayninta ruwananpaj mayta llankʼashasqanta yachayqa, ¡mayta kallpachawanchej!

JALLPʼAPI JEHOVAJ LLAJTAN

9, 10. ¿Imaraykutaj Diospa llajtan kay Jallpʼapipis sumaj wakichisqa kanan karqa?

9 Jehovaqa Churinnejta Jallpʼapi llajtanta wakicherqa janaj pachapi llajtanwan khuska llankʼananpaj. Chaytaqa Mateo 24:14 versiculopi nisqan juntʼakunanpaj wakicherqa. ¿Imaraykú? Kinsa imasrayku.

10 Ñaupaj kaj: Jesusqa yachachisqasnin “tukuy kay pachaj kʼuchusninkama” willanankuta nerqa (Hech. 1:8). Iskay kaj: willajkunaqa Bibliaj kamachiykunasninta, kallpachayta ima necesitanku (Juan 21:15-17). Kinsa kaj: sumaj willaykunata willajkunaqa tantakunanku karqa Jehovata yupaychanankupaj, imaynatachus willanankuta yachakunankupaj ima (Heb. 10:24, 25). Chaykunataj mana jinallamantachu ruwakunman. Chayrayku Jallpʼapi Diospa llajtanta wakichikunan karqa, ajinamanta Cristoj yachachisqasninta chay llankʼaypi sumaj rinanpaj.

11. ¿Imaynatataj Jehovaj llajtanta yanapasunman?

11 ¿Imaynatataj Jehovaj llajtanta yanapasunman? Willayta ñaupajman apajkunapi atienekuspa, imajtinchus Jehovawan Jesuswanqa paykunapi atienekunku. Chay hermanosqa tiemponkuta, kallpankuta ima churankuman kay pachapi waj imasta ruwanankupaj. Chaywanpis, ¿imatá ruwashanku? Chayta qhawarina.

“ASWAN ALLIN KAJTA” ÑAUPAJMAN CHURANKU

12, 13. ¿Imaynatataj ancianos ruwayninkuta juntʼanku, imata ruwanaykipajtaj chayta yachay tanqasunki?

12 Unaytaña llankʼaj ancianosqa tiyakunku chay suyupi, sumaj willaykunata ñauparichinankupaj churasqa kanku. Chay hermanosqa imata ruwakunanta ninankupajpis Diospa Palabranpa yuyaychayninta maskʼanku, ajinamanta purinankupi kʼanchana jina, ñanninkupitaj kʼanchay jina kasqanta rikuchinku. Chantapis, Jehovaj yanapayninta mayta mañakunku (Sal. 119:105; Mat. 7:7, 8).

13 Chay ancianosqa ñaupa cristianos jinallataj mayta llankʼashanku Diospa “Palabranta” astawan willakunanpaj (Hech. 6:4). Sumaj willaykunata tiyakunku chay suyuspi, jinallataj Jallpʼantinpipis mayta willakushasqanta rikuspa mayta kusikunku (Hech. 21:19, 20). Paykunaqa  willayta ñaupajllamanpuni apanankupaj Bibliaj yuyaychayninta, espíritu santoj yanapayninta ima maskʼanku, nitaj munayninkuman jinallachu ruwanku (Hechos 15:28, 29 leey). Chay hermanos ajinata ruwasqankoqa qotuchakuykunapipis kikinta ruwakunanpaj yanapan (Efe. 4:11, 12).

14, 15. 1) ¿Imastataj Jallpʼantinpi willakunanpaj ruwakushan? 2) ¿Ima niwajtaj willaypi yanapakushasqaykimanta?

14 Publicacionesta, tantakuykunata, jatun tantakuykunata ima wakichikunanpajqa mayta llankʼakun. Sutʼincharinapaj, may chhika hermanosqa publicacionesta 600 kuraj qallusman tijrachikunanpaj mayta llankʼanku. Chayraykutaj ashkha runasqa “Diospa may jatuchaj ruwasqasninmanta” qallunkupi yachakushanku (Hech. 2:7-11). Ashkha joven hermanos, sipas hermanaspis publicacionesta ruwakunanpaj, orqhokunanpaj ima jatuchaj imprentaspi llankʼanku. Chaymantataj chay publicacionestaqa Jallpʼaj kʼuchusninkama apachikun.

15 Sumaj willaykunata, tiyakunchej chaypi astawan willakunanpajpis mayta llankʼakushallantaj. Sutʼincharinapaj, may chhika hermanosqa Tantakuna Wasista, Jatun Tantakuna Wasista ima ruwaypi yanapakunku. Wakintaj sinchʼi wayra, jallpʼa ikhakuy, sinchʼi para chayri waj imas kajtin yanapakunku, onqosqa hermanos yanapata necesitajtinkupis yanapallankutaj. Wakintaj jatun tantakuykunata, Diospa llajtanpi escuelasta ima wakichinku. ¿Imapajtaj tukuy chayta ruwakun? Sumaj willaykunata astawan willakunanpaj, willajkunata yanapakunanpaj, cheqa religión astawan wiñananpaj ima. Rikunchej jina, Jallpʼapi Diospa llajtanqa aswan allin kaj ruwaykunata ñaupajman churashan.

DIOSPA LLAJTAN JINA RUWANA

16. ¿Imata ukhunchaytaj noqanchejta, familianchejta ima yanapawasunman?

16 ¿Tiempochakunchejchu Jehovaj llajtan imastachus ruwashasqanpi tʼukurinapaj? Wakin hermanosqa familiapi Diosta yupaychashaspa chayri sapallankupi Bibliata ukhunchashaspa chaymanta astawan yachakunankupaj, tʼukurinankupaj ima tiempochakunku. May sumaj kanman Isaías, Ezequiel, Daniel, Juan ima rikusqankuta ukhuncharinanchej. Kay Los testigos de Jehová, proclamadores del Reino de Dios nisqa libro, waj publicaciones, qallunchejpi kaj videos ima, Diospa llajtanta astawan rejsinapaj yanapawanchej.

17, 18. 1) ¿Imaynatá kay yachaqanata ukhunchay yanapasunki? 2) ¿Imastataj tapurikunanchej kanman?

17 Imatachus Dios llajtannejta ruwashasqanpi tʼukureyqa mayta yanapawanchej. Noqanchejpis Diospa llajtanwan khuska rina, nisunman aswan allin kajta ñaupajman churana. Ajinamanta Pablo jina ruwasun, pichus nerqa: “Diospa khuyakuyninnejta paypaj kay ruwaypi churasqa kaspa, mana qʼenaqakuykuchu”, nispa (2 Cor. 4:1). Payqa hermanosta kay jinata kallpacharqa: “Ama saykʼunachu allin kajta ruwaspa, imaraykuchus mana saykʼuspa trabajallasunchejpuni chayqa, maychus tiempompi sumaj poqoyta oqharisun”, nispa (Gál. 6:9).

18 Noqanchej chayri familianchej aswan allin kajta ñaupajman churanapaj, ¿imatapis kausayninchejpi tijrachinanchejchu kanman? ¿Astawanchu kallpachakuna kanman kapuwasqallanchejwan kausakunapaj, ajinamanta astawan willanapaj? Qhepan yachaqanapeqa phishqa imasmanta parlarisun, chaykunataj Jehovaj llajtanwan khuska rinapaj yanapawasun.