Efesios 4:1-32

  • Cristoj cuerponqa sumaj ujchasqa kashan (1-16)

    • Runasta regalosta jina qorqa (8)

  • Ñaupa kausaywan mosoj kausaywan (17-32)

4  Noqaqa Señorninchejrayku presochasqa kaspa,+ mañakuykichej imapajchus wajyasqa kasqaykichejman jina kausanaykichejta.+  Arí, kʼumuykukojpuni kaychej,+ llampʼu sonqopuni kaychej. Chantapis pacienciayoj kaychej,+ purajmantataj munakuywan aguantanakuychej.+  Chantapis qankunapura allinta kausakuychej. Ujchasqallapuni kanaykichejpajtaj mayta kallpachakuychej. Imaraykuchus espíritu santonejta ajina ujchasqa kashankichej.+  Uj cuerpolla tiyan,+ Diospa espiritunpis ujlla,+ imaynatachus uj tʼinkalla tiyan+ ajina. Chay tʼinkata japʼinapajqa Dios wajyariwanchej.  Uj Señorlla tiyan,+ uj creeylla, uj bautismollataj.  Chantapis uj Dioslla tiyan, payqa tukuy runaspa Tatan. Paymin tukuy imamanta aswan patapi kashan, ruwanantapis tukuy noqanchejnejta ruwan, atiynintaj tukuypi trabajashan.  Diosqa sapa ujninchejman jatun khuyakuyninta rikuchiwarqanchej. Chaytaj rikukun imaynatachus Cristo ruwanapaj atiyta qowasqanchejpi.+  Diosmanta Qhelqasqapi nin: “Payqa pataman wicharispa presosta apakaporqa, runastataj regalosta jina qorqa”,+ nispa.  Chanta, ¿ima niytataj munan “wicharerqa” nispari? ¿Manachu chayqa niyta munan ñaupajtaqa jallpʼaman uraykamusqanta? 10  Pichus jallpʼaman uraykamorqa chayllataj cielomanta+ aswan pataman wicharerqa,+ tukuy ima juntʼakunanpaj. 11  Pay qorqa chay regalosmanta wakenqa kanku apóstoles,+ profetas,+ sumaj willaykunata willajkuna,+ michejkuna, yachachejkuna+ ima. 12  Paykunaqa kashanku, Diospaj tʼaqasqa kajkunata cheqan ñanman kutirichinankupaj,* wajkunata sirvinankupaj, Cristoj cuerponta wiñachinankupaj ima.+ 13  Chaytaj kanqa, tukuyninchej creeypi ujlla kananchejkama, Diospa Wawantataj sumajta rejsinanchejkama. Ajinamanta wiñay tukusqa runas kananchejpaj,+ imaynachus Cristo kasqanman jina. 14  Ajinapi manaña wawas jinachu kasunchej. Imaraykuchus wajkunata chʼaukiyaj* runaspa llulla yachachiyninkuta qhatejkunaqa, wayrawan, yakoj qhollchoqeyasqanwan ima kayman jaqayman apaykachachikoj barco jina kanku.+ 15  Noqanchejrí mana llullakuspa* parlananchej tiyan, munakuytataj rikuchinanchej tiyan. Ajinamanta Cristo jina kausaspa, tukuy imapi wiñay tukusqa kasunchej. Imaraykuchus Cristoqa cuerpoj uman.+ 16  Paynejtamin cuerpoj tukuy imasnin+ sumaj ujchasqa kashan, purajmantataj yanapanakunku cuerpo necesitasqanman jina. Cuerpoj sapa uj iman ruwananta sumajta juntʼajtin, cuerpoqa sumajta wiñan, munakuypi sumaj sayasqa kananpaj.+ 17  Chayrayku kayta niykichej, Señorpa sutinpitaj sinchʼita mañakuykichej: Amaña kay mundomanta runas jina kausallaychejpunichu.*+ Imaraykuchus paykunaqa qhasi manakaj yuyasqankuman jinalla kausanku.+ 18  Paykunaj yuyayninkoqa laqhayasqa kashan, Dios qoyta munawanchej chay kausaymantataj karunchasqa kashanku. Ajinapi kashanku Diosta mana rejsiyta munasqankurayku, rumi sonqostaj kasqankurayku. 19  Paykunaqa ni imamanta pʼenqakuspa juchata ruwayman* qokunku.+ Ajinamanta tukuy imaymana millay imasta ruwanankupaj, chaykunawan mana sajsayta atispa. 20  Qankunatajrí yachakorqankichej, Cristoqa mana ajinachu kasqanta. 21  Qankunaqa Jesusta uyarerqankichej, paynejtataj yachachisqa karqankichej. Imaraykuchus cheqa kajqa paypi kashan. 22  Qankunaqa yachakorqankichej, ñaupa kausayniykichejta,+ ñaupa ruwasqasniykichejtapis saqenaykichej kasqanta. Imaraykuchus chay ñaupa kausayniykichejqa, aswan mana allinman tukushan, munayniykichejwan chʼaukiyachikusqaykichejrayku.+ 23  Qankunaqa yuyayniykichejta* mosojyachinallaykichejpuni tiyan.+ 24  Mosoj runa kaywantaj pʼachallikuychej,+ mayqenchus Diospa munayninman jina ruwasqa karqa chaywan. Chaytaj ruwasqa kashan cheqan kajman jina, creeyman jinataj. 25  Chayrayku imaymana chʼaukiyayta saqespaña, sapa ujniykichej runa masiykichejwan cheqa kajta parlaychej.+ Imaraykuchus tukuyninchej uj cuerpollamanta kanchej.+ 26  Phiñakuspaqa ama juchallikuychejchu.+ Ama inti yaykunankama phiñasqallapuni kaychejchu.+ 27  Amallataj Diabloj munayninman jina ruwaychejchu.+ 28  Suwakojqa amaña suwakuchunchu. Astawanqa sinchʼita trabajachun, makisninwan allin kajta ruwaspa.+ Ajinamanta pisichikojkunaman imatapis qoriyta atinanpaj.+ 29  Ama simiykichejmantaqa ima millay parlaypis llojsichunchu.+ Astawanqa allin kajllata parlaychej, uyarejkuna chaywan kallpachasqa kanankupaj.+ 30  Chantapis Diospa espíritu santonta ama llakichiychejchu.+ Qankunaqa chaywan sellasqa karqankichej,+ kacharichina pʼunchaypi preciowan kacharichisqa kanaykichejpaj.+ 31  Qankunamanta wijchʼuychej jaya sonqo kayta,+ rabiakuyta, kʼajaj phiñakuyta, qhaparqachayta, sonqota nanachinapaj jina parlayta,+ jinallataj tukuy sajra kajtapis.+ 32  Astawanqa ujkuna ujkunawan kʼachas, may khuyakuyniyojtaj kaychej.+ Tukuy sonqo purajmanta perdonanakuychej, imaynatachus Diospis Cristonejta tukuy sonqo perdonasorqachej ajinata.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Diospaj tʼaqasqa kajkunata wakichinankupaj”.
Chayri “engañaj”.
Chayri “cheqa kajta”.
Griego parlaypeqa nin, “purillaychejpunichu”.
Griego parlaypeqa nin, asélgueia. Glosariopi mana pʼenqakuspa juchata ruway nisqata leeriy.
Chayri “yuyayniykichejta pusan chay kallpata”.