Filipenses 1:1-30

  • Pabloj napaykuynin (1, 2)

  • Pabloqa Diosman graciasta qon, mañakun ima (3-11)

  • Jarkʼaykuna kajtinpis, sumaj willaykunaqa willakullanpuni (12-20)

  • “Cristopaj kausani. Wañusaj chaytaj allinniypaj” (21-26)

  • “Sumaj willaykunata willajkuna jina kausaychej” (27-30)

1  Noqa Pablowan Timoteowanqa, Cristo Jesuspa kamachisnin kayku. Kay cartata qhelqamuni, Filipospi+ Cristo Jesuspa discipulosninman,* pikunachus Diospaj tʼaqasqa kankichej chaykunaman, jinallataj ancianosman, siervos ministerialesmanpis:*+  Qankunapaj jatun khuyakuy kachun, sonqo tiyaykuytaj Tatanchej Diosmanta, Señor Jesucristomantawan.  Qankunamanta yuyarikuspa, Diosniyman graciasta qonipuni.  Chayta ruwani sapa mañakuspa.* Noqaqa tukuy qankunapaj kusiywanpuni Diosmanta mañakuni.+  Imaraykuchus qankunaqa sumaj willaykuna willakunanpaj yanapakushankichej, chay willayta uyarisqaykichej pʼunchaymantapacha kunankama.  Kayta sutʼita yachani, qankunapi allin ruwayta qallarej Diosqa, chay ruwayta ruwanallantapuni Cristo Jesuspa pʼunchayninpi+ tukuchanankama.+  Chayta qankunamanta yuyasqaytaj allinpuni. Imaraykuchus sonqoypi kashankichej. Tukuy qankunaqa presochasqa kashajtiy yanapawarqankichej.+ Yanapallawarqankichejtaj leymanta valekuspa, sumaj willaykuna ni ima jarkʼayniyoj willakunanpaj.+ Ajinamanta qankunaqa noqawan khuska Diospa jatun khuyakuyninta japʼerqankichej.  Diosqa yachan may jinatapunichus tukuy qankunata rikuyta munasqayta. Imaraykuchus noqapis Cristo Jesús jinallataj munakuykichej.  Diosmanta siga mañakullanipuni, munakuyniykichej astawan astawan wiñananta+ cheqa yachaypi,+ sumajta reparaypi+ ima. 10  Diosmanta mañakullanitaj, imaschus aswan allin imas kasqanta reparanaykichejta.+ Ajinamanta Cristoj pʼunchayninkama mana kʼaminas kanaykichejpaj, nitaj wajkunata urmachinaykichejpaj.+ 11  Diosmanta mañakullanitaj, Jesucristonejta cheqan ruwaykunata astawan astawan ruwanaykichejta.+ Ajinamanta Dios jatunchasqa, yupaychasqataj kananpaj. 12  Kunanqa hermanosníy, yachanaykichejta munani, imaschus pasawasqanqa sumaj willaykuna willakunallanpajpuni yanapakusqanta. 13  Ajinapi Romamanta reypa soldadosnin, jinallataj wajkunapis Cristorayku presochasqa kashasqayta+ uyarerqanku.+ 14  Señorta sirvishanku chay hermanosqa, casi tukuyninku kallpachasqa kanku, presochasqa kasqayrayku. Mana manchachikuspataj Diospa palabranmanta astawan astawan parlashanku. 15  Arí, wakenqa Cristomanta willashanku noqamanta envidiakusqankurayku, noqata atipayta munaspataj. Jinapis wakenqa allin sonqowan willashanku. 16  Paykunaqa munakuyniyoj kasqankurayku Cristomanta willashanku. Imaraykuchus yachanku, noqaqa yanapakunaypaj churasqa kasqayta, sumaj willaykuna ni ima jarkʼayniyoj willakunanpaj.+ 17  Chaywanpis chay ujkunaqa churanakuyta munaspa willashanku, manataj allin sonqowanchu. Paykunaqa presochasqa kashajtiypis ñakʼarichiyta munawanku. 18  ¿Imataj chayrayku kashan? Runasqa Cristomanta willakusqanta uyarishanku. Chayta willajkuna allin sonqowan willajtinkupis chayri manapis. Noqaqa chaymanta kusikuni, kusikullasajpunitaj. 19  Imaraykuchus yachani, chayqa salvanawanta. Chaytaj kanqa qankuna Diosmanta mañapuwasqaykichejrayku,+ jinallataj espíritu santowan Jesucristo yanapawasqanrayku.+ 20  Noqaqa yachani, suyakunitaj ni imaynamanta pʼenqachisqa kanayta. Astawanqa Cristota ñaupajta jina kunan jatunchani, mana manchachikuspa parlasqayrayku. Noqaqa* payta jatunchasaj kausaspapis chayri wañuspapis.+ 21  Kausaspaqa Cristopaj kausani.+ Wañusaj chaytaj allinniypaj kanqa.+ 22  Chaywanpis aycha cuerpopi kausallasajpuni chayqa, Cristopaj astawan llankʼayta atisaj. Jinapis imatachus ajllakunaytaqa mana nisajchu. 23  Mana yachanichu kay iskaymanta mayqentachus ajllakunayta. Cristowan kanaypaj kacharichisqa kayta munani.+ Chayqa aswan sumajpuni kanman.+ 24  Chaywanpis qankunapajqa aswan allin kanman aycha cuerpopi kausanallaypuni. 25  Chayrayku yachani kausanallaytapuni. Arí, noqaqa tukuy qankunawan kallasajpuni, Diospaj llankʼasqaykichejpi ñauparinaykichejpaj, creeyniykichejpipis kusisqa kanaykichejpaj. 26  Ajinamanta noqa qankunaman kutimojtiy, aswan kusisqa kanaykichejpaj, Cristo Jesusta qhatisqaykichejrayku. 27  Cristomanta sumaj willaykunata willajkuna jina kausaychej.+ Ajinamanta noqa qankunata watukoj jamojtiypis chayri mana jamojtiypis, qankunaqa sumaj sayasqa, uj yuyaylla,+ ujchasqataj kankichej. Chantapis uj sonqolla kankichej, sumaj willaykunapi creenallaykichejpajpuni. 28  Contraykichejpi kajkunata ama manchachikuychejchu. Chay imasqa rikuchin paykuna chinkachisqa kanankuta,+ qankunataj salvasqa kanaykichejta.+ Chaytaj Diosmanta jamun. 29  Qankunaqa mana Cristopi creeyllatachu may allinpaj qhawanaykichej tiyan, manaqa payrayku ñakʼariytapis.+ 30  Imaynatachus llakiykunapi kaspa kallpachakojta rikuwarqankichej, ajinallatataj qankunapis llakiykunapi kaspa kallpachakushankichej.+ Qankuna yachankichej jina noqaqa kallpachakushallanipuni.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “yachachisqasninman”. Glosariopi discípulo nisqata leeriy.
Glosariopi siervo ministerial nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa sinchʼita mañakuymanta parlashan.
Griego parlaypeqa nin, “Cuerpoywan”.