“Ama saykʼunachu allin kajta ruwaspa.” (GÁL. 6:9.)

1, 2. Jehovaj llajtan janaj pachapi, kay jallpʼapi ima mayta llankʼashasqanpi tʼukuriy, ¿imata ruwanapajtaj tanqawanchej?

DIOSPA llajtanqa may jatun, janaj pachapitaj kay Jallpʼapitaj. Noqanchej llajtanmanta kayta atisqanchejtaj tʼukunapaj jina. Ezequiel 1 capitulopi chantá Daniel 7 capitulopi sutʼita rikuchin imatachus Jehová munayninta juntʼananpaj ruwashasqanta. Kay Jallpʼapi Diospa llajtantaqa Jesús kamachishan. Chayrayku sumaj willaykunata willakushan, willajkunata wakichikushan, kallpachakushan ima, runastataj Diosta yupaychanankupaj yanapakushan. Chayta yachaytaj Jehovaj llajtanpi atienekunapaj tanqawanchej (Mat. 24:45).

2 Chaywanpis, ¿Diospa llajtanwan khuskachu sapa uj rishanchej? ¿Aswan sonqo kʼajaywanchu Diosta yupaychashanchej chayri llauchʼiyashanchejchu? Chay tapuykunapi tʼukurispaqa ichá tumpa saykʼusqa kashasqanchejta chayri niña ñaupajta jinachu tukuy sonqo llankʼashasqanchejta reparasunman. Tukuytaj ajinapi rikukusunman. Apóstol Pabloqa chay tiempo hermanosta, Jesús jina ruwanankuta yuyarichinan karqa. ¿Imapaj? Pay nerqa: “Ama llawchʼiyanankama sonqoykichej qʼenaqakunampaj”, nispa (Heb. 12:3). Kinsa kaj yachaqanapeqa Jehovaj llajtan mayta llankʼashasqanta yachakorqanchej. Chaytaj sonqo kʼajaywan willamunapaj, sinchʼita sayanapaj ima maytachá yanapawarqanchej.

3. ¿Imatataj ruwananchej tiyan mana saykʼunapaj, imamantataj kay yachaqanapi parlarisun?

3 Chaywanpis mana saykʼunapajqa Pabloj nisqanta kasukuna, payqa “allin kajta” ruwanapaj mayta kallpachakunata nerqa (Gál. 6:9). Chayrayku, sapa uj mayta kallpachakunanchej tiyan. Kay yachaqanapeqa phishqa imasmanta parlarisun, chaykunataj sinchʼita sayanapaj, Diospa llajtanwan khuska rinapaj ima yanapawasun. Ajinamantataj, imaspichus sapa ujninchej chayri familia jina astawan kallpachakunanchej kasqanta reparasun.

 TANTAKUYKUNAQA KALLPACHANAKUNAPAJ, JEHOVATA YUPAYCHANAPAJTAJ

4. ¿Imaraykutaj cheqa cristianos tantakunanchejpuni tiyan?

4 Jehovaj kamachisnenqa ñaupajmantapacha tantakojpuni kanku. Janaj pachapeqa ángeles Diospa ñaupaqenpi tantakunku (1 Rey. 22:19; Job 1:6; 2:1; Dan. 7:9, 10). Israelitaspis uyarinankupaj, yachakunankupaj ima tantakunanku karqa (Deu. 31:10-12). Ñaupa judiostaj Diospa Palabranta leenankupaj sinagogaspi tantakoj kanku (Luc. 4:16; Hech. 15:21). Cristiana qotuchakuy rikhurejtinpis tantakullajpuni kanku. Kunanpis cheqa cristianosqa tantakunanchejpuni tiyan, “munanakuypi kawsananchejpaj, allin ruwaykunata ruwananchejpajtaj”. Chantapis, “kallpachanakuspa ujkuna ujkunata sonqosninchejta oqharinakuna, astawampis [Jehovaj] jamunan pʼunchay qayllapiña kasqanta reparaspa” (Heb. 10:24, 25).

5. ¿Imaynatataj tantakuykunapi kallpachanakusunman?

5 ¿Imaynatá tantakuykunapi kallpachanakusunman? Tapuykunaman kutichispa. Ichapis revistapi nisqanman jina kutichisunman, Bibliaj versiculosnin imaynatachus yanapawasqanchejmanta chayri imaynatachus wajkunata Bibliaj yuyaychaykunasnin yanapasqanmanta parlarisunman (Sal. 22:22; 40:9). Unaytaña tantakuykunaman rejtinchejpis, hermanospa kutichisqankoqa, jovenespis kachunku chayri machituspis kachunku, mayta kallpachawanchej.

6. ¿Imaynasmantataj tantakuykuna yanapawanchej?

6 Jehovaqa tantakunanchejtapuni munan. Imaraykuchus, tantakuykuna, jatun tantakuykunapis mana manchachikuspa willanapaj, churanakuyta muchunapaj chayri runas mana uyarikuyta munajtinkupis willanallapajpuni yanapawanchej (Hech. 4:23, 31). Chantapis, Bibliaj yachachiykunasninta ukhunchakusqanqa creeyninchejta sinchʼiyachin (Hech. 15:32; Rom. 1:11, 12). Tantakuykunapi yachakuspa, kallpachanakuspa imaqa kusisqa kausakunchej, chantá “sajra pʼunchaykuna chayamojtin” samarichisqa kanchej (Sal. 94:12, 13). Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta Yachachinapaj Comisionqa Jallpʼapi Jehovaj llajtanpaj yachachiykunata wakichin. Noqanchejtaj, watantinpi sapa semana tantakuykunapi yachakusqanchejmanta, ¡mayta agradecekunchej!

7, 8. 1) ¿Imaraykutaj tantakuykunaman astawan rinchej? 2) ¿Imaynatataj tantakuykuna qanta yanapasunki?

7 Chaywanpis, tantakuykunasninchejmanqa mana yanapachikuyta munaspallachu rinchej, astawanqa Jehovata yupaychayta munaspa (Salmo 95:6 leey). Diosninchejta jatunchayqa, ¡may sumaj! (Col. 3:16.) Imaraykuchus Paylla jatunchanapaj jinaqa. ¿Imaynamantá jatunchanchej? Tantakuykunaman rispa, chaypi tapuykunaman kutichispa ima (Apo. 4:11). Chayraykuchá Jehová niwanchej tantakuykunata “ama saqeychejchu, imaynatachus wakin saqenku, ajinata” nispa (Heb. 10:25).

8 Tantakuykunaqa kay sajra pachata Jehová chinkachinankama sinchʼita sayanallapajpuni yanapawasun. Ajinapuni kasqanta reparanchej chayqa “aswan allin kajta ajllayta” yachasun, nisunman ima ruwanayoj kaspapis tantakuykunaman risunpuni (Fili. 1:10). Mana atinapaj jinapuni imapis kajtillan mana riyta atisunchu.

LLAMPʼU SONQO RUNASTA MASKʼANA

9. ¿Imaraykutaj runasman willakunanpuni tiyan?

9 Tukuy atisqanchejta willaypis, Jehovaj llajtanwan khuska rinapaj yanapallawanchejtaj. Chay llankʼaytaqa Jesús qallarerqa  kay Jallpʼapi kashaspa (Mat. 28:19, 20). Chaymantapachataj, Jehovaj llajtanqa Reinomanta willakunanpaj, runasman yachachikunanpaj ima mayta llankʼan. Hermanosta willaypi sumaj risqanta uyarispaqa ángeles yanapashawasqanchejta, “wiñay kausaypaj kajkuna[man]” pusashawasqanchejta ima sutʼita rikunchej (Hech. 13:48, Qheshwa Biblia; Apo. 14:6, 7). Kay Jallpʼapi Diospa llajtanqa runasman willakunanpaj mayta llankʼashan. Qanpis, ¿ñaupajmanchu willayta churashanki?

10. 1) ¿Imaynamantataj cheqa kajta munakusqanchej sinchʼiyanman? Sutʼinchariy. 2) ¿Imaynatataj runasman willay sinchʼillatapuni sayanaykipaj yanapasunki?

10 Sonqo kʼajaywan willajtinchejqa cheqa kajta munakusqanchej sinchʼiyan. Uj anciano imatachus nisqanta qhawarina, payqa Mitchel sutikun, precursor regulartaj. Pay nin: “Runasman cheqa kajmanta willarispa mayta miskʼichikuni. Torremanta Qhawaj chayri ¡Despertad!, revistamanta uj mosoj yachaqanapi tʼukurini. Chay revistas yachaywan, allin yuyaywan, maychus kajtaj ruwasqa kashasqanta rikuspataj tʼukulla qhepakuni. Imatachus runas chaymanta ninankuta yachanaypaj, imaynatachus yanapanaypaj ima mayta willaj riyta munani. Willayqa allin kajta ñaupajman churanaypaj yanapawan. Waj imasta ruwanay kajtenqa ñaupajsituta chayri willaymanta chayaytawan ruwanaypaj kallpachakuni”, nispa. Arí,  willanapaj tiempochakusun chayqa kay qhepa pʼunchaykunapi sinchʼillatapuni sayayta atisun (1 Corintios 15:58 leey).

PUBLICACIONESWAN YANAPACHIKUNA

11. ¿Imaraykutaj publicacioneswan yanapachikunanchej tiyan?

11 Jehovaqa ashkha publicacionesta kallpachanawanchejpaj qowanchej. Tukuychá maykʼajllapis uj publicacionpi uj yachaqanata leeytawan kayta nerqanchej: “¡Kayqa noqapaj jinapuni! ¡Jehovapis noqapaj qhelqachinman jina!”, nispa. Chaytaj jinapuni, imaraykuchus Jehovaqa publicacionesnejta yachachiwanchej, yuyaychawanchej ima. Pay nerqa: “Ñawisneyqa qanllapi kashan, yachachisqayki, yuyaychasqaykitaj mayqen ñantachus rinaykita”, nispa (Sal. 32:8). ¿Maytachu kallpachakunchej tukuy publicacionesninchejta leenapaj, chaypitaj tʼukurinapaj? Ajinata ruwasun chayqa kay qhepa pʼunchaykunapi sinchʼillatapuni sayasun, sonqo kʼajayllawanpunitaj Diosta yupaychasun (Salmo 1:1-3; 35:28; 119:97 leey).

12. ¿Imataj yanapawasun publicacionesta aswan sumajpaj qhawanapaj?

12 Publicacionesta ruwakunanpaj mayta llankʼakusqanpi tʼukurispaqa publicacionesta aswan sumajpaj qhawasun. Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta Qhelqajkunapaj Comisionqa mayta llankʼan ukhunchakunanpaj, qhelqakunanpaj, allinchakunanpaj, dibujosta, fotosta, waj imastawan churakunanpaj, waj qallusman tijrachikunanpaj chayri Internetpi churakunanpaj. Publicacionesta orqhoj sucursalesqa tukuy qotuchakuykunaman chay publicacionesta apachinku, karupi chayri qayllallapi kajtinkupis. ¿Imapajtaj chay jinata llankʼakun? Jehovaj llajtan yachachiykunata, yuyaychaykunata ima japʼinanpaj (Isa. 65:13). Chayrayku, Jehová llajtannejta imastachus qowasqanchejwan yanapachikuna (Sal. 119:27).

DIOSPA LLAJTANTA YANAPANA

13, 14. ¿Pikunataj janaj pachapi Diospa llajtanta yanapashanku, imaynatataj noqanchejpis paykuna jina ruwasunman?

13 Apóstol Juanqa mosqoypi jina Jesusta rikorqa yuraj caballopi lloqʼasqata, Jehovaj contranpi oqharikojkunata atipananpaj rishajta (Apo. 19:11-15). Chantapis rikullarqataj cheqa sonqo ángeles, janaj pachapi tʼinkankuta japʼinkuña chay cristianospis Jesusta yanapashasqankuta. Chayta yachayqa creeyninchejta mayta kallpachan (Apo. 2:26, 27). Chaytaj, Diospa llajtanta ñaupajman apajkunata yanapanata yachachiwanchej.

14 May chhika runasmanta kajkunapis, Jallpʼapiraj kaj Cristoj wauqesninta ruwayninkupi tukuy sonqo yanapakunku (Zacarías 8:23 leey). ¿Imaynatataj sapa ujninchej Diospa llajtanta yanapasunman? Ñaupajman apajkunata kasukuspa (Heb. 13:7, 17). Chaytataj qotuchakuyninchejpiraj ruwananchej tiyan. Ancianosmanta parlaspa, ¿paykunata, ruwayninkuta ima wajkuna jatunpaj qhawanankupaj jinachu imatapis ninki? ¿Wawasniykita yachachinkichu chay hermanosta jatunpaj qhawanankuta, yuyaychayninkutataj maskʼanankuta? ¿Wasiykichejpi parlarinkichejchu Jallpʼantinpi willakunanpaj imaynatachus kapuyniykichejwan yanapanaykichejmanta? (Pro. 3:9; 1 Cor. 16:2; 2 Cor. 8:12.) ¿Tantakuna wasi llimphu, allintaj kananpaj yanapakunkichu? Jehovaqa chaykunata ruwasqanchejta rikuspa, espíritu santonta qowanchej. Chay espiritutaj kay qhepa pʼunchaykunapi mana saykʼunapaj yanapawanchej (Isa. 40:29-31).

 WILLASQANCHEJMAN JINA KAUSAKUNA

15. ¿Imaraykutaj Jehovaj munayninman jina kausanapaj mayta kallpachakunanchej tiyan?

15 Chantapis sinchʼita sayanapaj, Jehovaj llajtanwan khuskataj rinapajqa willasqanchejman jina kausakunanchej tiyan. Chaypajtaj allinta reparananchej tiyan “imachus Señorta kusichinanta” (Efe. 5:10, 11). Satanás, sajra pachanpis urmachiyta munawasqanchejrayku, juchasapa kasqanchejrayku ima sajra kajta atipanapaj mayta kallpachakunchej. Munasqa hermanos, qankunamanta wakenqa Jehová allillanpajpuni qhawasunaykichejpaj sapa pʼunchay mayta kallpachakushankichej, chayraykutaj Jehová mayta munakusunkichej. ¡Ama saykʼuychejchu! Jehovaj munayninman jina kausaspaqa sonqo juntʼasqa kanchej, payta yupaychashasqanchejtaj mana qhasipajchu kasqanta yachanchej (1 Cor. 9:24-27).

Wajkunatapis yanapana Jehovaj jatun llajtanmanta kayta atisqankuta reparanankupaj

16, 17. 1) ¿Imatataj ruwananchej tiyan jatun juchapi urmaspa? 2) ¿Imatataj Anamanta yachakunchej?

16 Chaywanpis, ¿imatá ruwasunman jatun juchapi urmaspa? Yanapata maskʼanapacha. Juchata pakayqa mana allinllaman chayachiwanchej. Sutʼincharinapaj, Davidqa pichus juchanta pakarqa, kayta nerqa: “Juchayta manaraj willakushajteyqa, tukuy cuerpoy llawchʼiyarqa pʼunchaynintin waqasqaypi”, nispa (Sal. 32:3). Juchanchejta pakaspaqa llakisqalla kasunman, Jehovapis niña allinpajchu qhawawasunman. Chaywanpis “juchanta rimarispa, chaymanta tʼaqakun, chay runaqa khuyakuyta tarenqa” (Pro. 28:13).

17 Anaj kausayninpi tʼukurina. * Payqa sipas kashaspa, precursora regular kaspapis mana allin imasta ruwayta qallarerqa. Chayrayku imaspichus rikukusqanmanta pay nin: “Sonqo yuyayniy juchachawaj, chayraykutaj llakisqalla kaj kani”, nispa. ¿Imataj yanaparqa? Uj tantakuypi Santiago 5:14, 15 versiculosmanta parlakusqan. Chaypitaj Anaqa yanapata necesitasqanta repararqa, chayrayku ancianospa yanapayninta maskʼarqa. Pay nin: “Chay versiculospi nisqanqa Jehovapis jampita qoshawanchejman jina. Mana pasaykuchinapaj jina kajtinpis jampiwanchejpuni. Chay versiculospi yuyaychasqanman jina ruwasqayrayku sumaj riwarqa”, nispa. Kunantaj Anaqa Jehovata sonqo kʼajaywan sirvishan, nitaj sonqonpis juchachanñachu.

18. ¿Imatataj ruwayta munanchej?

18 Kay qhepa pʼunchaykunapi kausakuspapis Jehovaj llajtanmanta kayqa, ¡may sumaj! Ni jaykʼaj chayta qonqanachu. Astawanpis mayta kallpachakuna familianchejwan khuska tukuy tantakuykunaman rinapaj, llampʼu sonqo runasta maskʼanapaj, publicacioneswan yanapachikunapaj ima. Chantapis, ñaupajman apajkunata yanapana, willasqanchejman jinataj kausakuna. Ajinata ruwasun chayqa Jehovaj llajtanwan khuska risun, astawanpis allin kajta ruwaspa ni jaykʼaj saykʼusunchu.

^ párrafo 17 Mana chaychu sutenqa.