Salmos 119:1-176

 • Diospa sumaj palabranqa jatunpaj qhawasqa

  • “¿Imatá uj joven ruwanman llimphu kausayniyoj kananpaj?” (9)

  • “Yuyarichisqasniykita munakuni” (24)

  • Palabraykipi atienekuni (74, 81, 114)

  • “Leyniykitaqa anchata munakuni” (97)

  • “Yachachiwajkunamantapis aswan yachayniyoj kani” (99)

  • “Palabraykeqa chakisniypaj uj lámpara jina” (105)

  • “Nisqasniykeqa tukuynin cheqanpuni kanku” (160)

  • Diospa leyninta munakojkunaqa wajkunawan allinta kausakunku (165)

א [álef] 119  Kusisqamin kanku ñanninkupi mana juchayoj purejkuna,Jehová Diospa leyninpi purejkuna.+   Kusisqamin kanku yuyarichisqasninta kasukojkuna,+Diosta tukuy sonqo maskʼajkuna.+   Paykunaqa mana ima sajratapis ruwankuchu,Diospa ñanninta purinku.+   Diosníy, qanmin kamachiwarqaykuleyesniykita allinta kasunaykuta.+   Sinchʼi sayasqa kayta munani+kamachisqasniykita kasukuspa.   Chaywanqa mana pʼenqakusajchu+kamachisqasniykita allinta estudiashajtiy.   Llimphu sonqowan jatunchasqaykicheqanta juzgasqaykita yachaspa.   Kamachiwasqaykita kasukusaj,Diosníy, amapuni qonqawaychu. ב [bet]   ¿Imatá uj joven ruwanman llimphu kausayniyoj kananpaj? Kausayninta allinta qhawarikunan tiyan, palabraykiman jina purinan tiyan.+ 10  Noqaqa tukuy sonqo maskʼayki. Amapuni saqeychu kamachisqasniykimanta wistʼuykapunayta.+ 11  Nisqasniykitaqa sonqoy ukhupi sumajta waqaychani+ama contraykita juchallikunaypaj.+ 12  Jehová Diosníy, jatunchasqa kay. Kamachisqasniykita yachachiway. 13  Simiywan willanitukuy kamachisqasniykita. 14  Yuyarichisqasniyki astawan kusichiwan,+valorniyoj imasmanta nisqapis astawanraj.+ 15  Kamachisqasniykipi allinta tʼukurisaj.*+ Ñawisneyqa ñanniyki qhawarisqa kanqa.+ 16  Churasqayki leyesqa noqapaj may munasqapuni kanku. Palabraykitaqa mana qonqasajchu.+ ג [guímel] 17  Noqa kamachiykitaqa khuyakuway ari,ajinamanta kausanaypaj, nisqaykitapis kasukunaypaj.+ 18  Ñawisniyta kichariy sutʼita rikunankupaj,leyniykej tʼukuna imasninta reparanankupaj. 19  Noqaqa kay llajtapi forastero jinalla kani,+kamachisqasniykitaqa ama noqamanta pakaykuychu. 20  Diosníy, wañushaniñakamachisqasniykita yachayta munaspa. 21  Qanmin kʼaminki may kasqankuta yuyakojkunata,kamachisqasniykita mana kasusqankurayku maldecisqa kajkunata.+ 22  Ama qhawallaychu burlakunawankuta, ama qhawallaychu kʼumuykachachisqa kanayta. Noqaqa yuyarichisqasniykita kasukuni. 23  Kamachejkuna tantaykukuspa contrayta parlajtinkupis,noqaqa kamachisqasniykipi tʼukurini.* 24  Yuyarichisqasniykita munakuni.+ Chaykunamin yuyaychawanku.+ ד [dálet] 25  Pampapi wijchʼusqa kashani, wañunaypaj jinaña kashani.+ Diosníy, niwasqaykiman jina ama wañojta saqewaychu.+ 26  Imastachus ruwasqayta willarqayki, qantaj yanapawarqanki. Kamachisqasniykita yachachiway.+ 27  Kamachisqasniyki ima niytachus munasqanta entiendechiway,chaywanqa tʼukuna ruwasqasniykipi tʼukurisaj.*+ 28  Llakikusqaypi niña puñuypis chayawanchu. Niwasqaykiman jina kallpachaway. 29  Llullakuyta noqamanta karunchay.+ Khuyawaspa leyniykita yachachiway. 30  Noqaqa cheqan ñanta purisaj.+ Reparani cheqanta juzgasqaykita. 31  Yuyarichisqasniykiman sumajta chʼipakuni.+ Jehová Diosníy, mana pʼenqaypi rikhuriyta munanichu.+ 32  Kamachisqasniykita tukuy sonqo kasukusaj. Qanmin sonqoytaqa wakichinki kamachisqasniykita japʼikunaypaj. ה [he] 33  Jehová Diosníy, yachachiway+ leyesniykita kasuspa kausakunaypaj. Chaywanqa mana saykʼuspa leyesniykita kasukusaj.+ 34  Diosníy, yachayta qowayleyniykita kasukunaypaj,leyniykita tukuy sonqo juntʼanaypaj. 35  Kamachisqasniykej ñanninta pusaway,*+chay ñanta purispa kusisqa kani. 36  Sonqoyta yachachiy yuyarichisqasniykita munakunanpaj,amataj munapayayta yachananpaj.+ 37  Diosníy, yanapaway ñawisniy ama qhasi manakaj imasta qhawananpaj.+ Ñanniykita purichiway kausanaypaj. 38  Niwasqaykita juntʼay,ajinamanta runasqa kasusonqanku. 39  Diosníy, manchachikuni chay pʼenqayta noqamanta karunchay. Imaraykuchus juiciopi nisqasniykeqa allinpuni.+ 40  Qhawariy, kamachisqasniykimanta wañushaniña. Cheqan kasqaykirayku kausachiway. ו [waw] 41  Jehová Diosníy, niwasqaykiman jinamunakuyniykita rikuyta munani,+ salvanawaykita munani.+ 42  Chaywanqa kutichiyta atisaj pichus burlakushawan chayman. Noqaqa nisqaykipi atienekuni. 43  Yanapaway mana manchikuspa cheqan nisqaykita willanaypaj. Juzgaspa imatachus nisqaykipi noqaqa suyakuni. 44  Leyniykitaqa kasukusajpuniwiñaypaj wiñaynintinpaj.+ 45  Maymanpis rispaqa ni ima llakiyniyoj purisaj,+leyesniykitaqa allinta estudiani kasukuyta munaspa. 46  Yuyarichisqasniykimanta reyespa ñaupaqenpi parlasaj,mana pʼenqakusajchu.+ 47  Kamachisqasniykeqa noqapaj may munasqapuni kanku,ancha munasqapuni kanku.+ 48  Kamachisqasniykita munakuspa makisniyta oqharispa orakusqayki,+leyesniykipipis allinta tʼukurisaj.*+ ז [zayin] 49  Yuyarikuy noqa kamachiykiman imatachus niwasqaykita,chay niwasqaykita juntʼanaykita suyakushani. 50  Niwasqaykeqa llakisqa kajtiy sonqochawan.+ Nisqaykeqa kausachishawan. 51  May kasqankuta yuyakojkunaqa anchatapuni burlakuwanku. Noqatajrí mana leyniykimanta wistʼuykapunichu.+ 52  Jehová Diosníy, unay wataspi imastachus juiciopi nisqasniykita yuyarikuni.+ Chay nisqasniykiwantaj sonqochakuni.+ 53  Sinchʼi rabiasqa kashani chay sajra runaspaj. Chay runasqa leyniykita qonqanku.+ 54  Maypi kashaytiypiskamachisqasniykeqa sumaj takiysitus jina noqapaj kanku. 55  Jehová Diosníy, chʼisisnenqa sutiykita yuyarikuni+leyniykita kasukunaypaj. 56  Chayta ruwayta yachanikamachisqasniykita kasukusqayrayku. ח [jet] 57  Jehová Diosmin herenciayqa.+ Diosníy, nisqasniykita kasukunayta niniña.+ 58  Tukuy sonqo mañakuyki,+niwasqaykiman jina khuyarikuway ari.+ 59  Purisqay ñanniyta allinta qhawarikunikutirikamuspa yuyarichisqasniykiman jina purinaypaj.+ 60  Noqaqa usqhay usqhayta, mana qhellarikuspakamachisqasniykita kasukuni.+ 61  Sajra runasqa waskhaswan muyuykuwanku,noqatajrí mana leyniykita qonqanichu.+ 62  Chaupi tutata sayarini gracias nisunaypaj+cheqanta juzgasqaykimanta. 63  Qanta manchachikojkunaj amigonku kani,kamachisqasniykita kasukojkunaj amigonku kani.+ 64  Jehová Diosníy, munakuyniykeqa jallpʼantinman juntʼaykun.+ Yachachiway kamachisqasniykita. ט [tet] 65  Jehová Diosníy, noqa kamachiykipajqa kʼacha kankinisqaykiman jinapuni. 66  Diosníy, allin yuyayta qoway, yachaytawan.+ Noqaqa kamachisqasniykipi atienekuni. 67  Unayqa wistʼuykapullaj kani,* ñakʼarejtaj kani. Kunanqa nisqaykita kasukuni.+ 68  Diosníy, qanqa kʼacha kanki,+ ruwasqasniykipis sumaj kanku. Yachachiway kamachisqasniykita.+ 69  May kasqankuta yuyakojkunaqa manakaj llulleriosta noqapaj parlashanku. Noqatajrí kamachisqasniykita tukuy sonqo kasukuni. 70  Paykunaqa rumi sonqos kanku.+ Noqatajrí leyniykita munakuni.+ 71  Allinpuni ñakʼarichisqa kasqayqa.+ Chaywanqa leyesniykita aswan allinta entiendeni. 72  Churasqayki leyqa sumajpuni noqapajqa.+ May chhika qorimantapis may chhika qolqemantapis aswan sumajraj.+ י [yod] 73  Makisniykiwan ruwawarqanki, makisniykiwan rikhurichiwarqanki. Entiendenaypaj yanapaway,chaywanqa kamachisqasniykita allinta yachakusaj.+ 74  Manchachikusojkunaqa rikuwaspa kusikunkupalabraykipi atienekusqayrayku kusikunku.+ 75  Jehová Diosníy, noqa yachani cheqantapuni juzgasqaykita,+noqa yachani cheqan kasqaykirayku kʼamiwasqaykita.+ 76  Diosníy, munakuyniyki+ sonqochawachun ari,noqaman* niwasqaykiman jina. 77  Khuyakuway ari kausanallaypajpuni.+ Noqaqa leyniykita munakuni.+ 78  May kasqankuta yuyakojkunaqa pʼenqaypi rikhurichunku. Paykunaqa qhasimanta* tukuy imata ruwawanku. Noqatajrí kamachisqasniykipi tʼukurisaj.*+ 79  Qanta manchikojkunaqa ladoyman kutinpuchunku,pikunachus yuyarichisqasniykita rejsinku chaykuna. 80  Sonqoyqa mana pantaspa kamachisqasniykita kasukuchun,+chaywanqa mana pʼenqaypichu rikhurisaj.+ כ [kaf] 81  Mayta munani salvanawaykita.+ Palabraykipi atienekuni. 82  Nisqayki juntʼakunanta rikuyta munaspa ñawisniypis saykʼupun.+ Noqa nini: “¿Maykʼajtaj sonqochawankiri?”,+ nispa. 83  Noqaqa qʼoshñej chʼakichisqan qara bota jinallaña* kani. Jinapis mana qonqanichu kamachisqasniykitaqa.+ 84  ¿Mashkha diastawantaj noqa kamachiyki suyakusajri? ¿Maykʼajtaj juiciota apamunki chay qhatiykachawajkunapajri?+ 85  May kasqankuta yuyakojkunaqa tʼoqosta allanku japʼinawankupaj. Paykunaqa leyniykita mana valechinkuchu. 86  Tukuynin kamachisqasniykeqa atienekunapaj jina kanku. Runasqa qhasillamanta qhatiykachawanku. Yanapaway Diosníy.+ 87  Casipuni kay jallpʼamanta chinkarparichiwanku. Jinapis kamachisqasniykita mana qonqanichu. 88  Munakuwasqaykirayku kausachiway, simiykimanta llojsimoj yuyarichisqasniykita kasukunaypaj. ל [lámed] 89  Jehová Diosníy, palabraykeqacielopi wiñaypaj kallanqapuni.+ 90  Cheqan kasqaykeqa wiñaypaj wiñaynintinpaj.+ Jallpʼataqa sumajta sayachinki ni jaykʼaj chinkananpaj.+ 91  Kamachisqaykirayku kunankama kashallankupuni,*tukuyninku kamachisniyki kanku. 92  Manachus leyniykita munakuyman karqa chayqa,llakikusqaypi wañuyman karqa.+ 93  Kamachisqasniykitaqa ni jaykʼaj qonqasajchu. Noqataqa chaykunawan kausachiwanki.+ 94  Diosníy, qanpata kani. Salvaway ari.+ Noqaqa leyesniykita allinta estudiani kasukuyta munaspa.+ 95  Sajra runasqa chinkarparichiyta munawanku. Noqatajrí yuyarichisqasniykipi allinta tʼukurini. 96  Reparani ashkha imasqa sumajpuni kasqankuta. Kamachisqasniykirí chay imasmantapis aswan sumajraj kanku. מ [mem] 97  Leyniykitaqa anchata munakuni,+tuta pʼunchay leyniykipi tʼukurini.*+ 98  Kamachisqaykeqa wiñaypaj yanapawan. Enemigosniymantapis aswan yachayniyojman tukuchiwan.+ 99  Yuyarichisqasniykipi tʼukurisqayrayku*yachachiwajkunamantapis aswan yachayniyoj kani.+ 100  Kamachisqasniykita kasukusqayraykukurajkunamantapis aswan allinta yuyaychakuspa imatapis ruwani. 101  Nisqaykita kasukunayraykumanapuni munanichu mana allin ñanta puriytaqa.+ 102  Kamachisqasniykimanta mana wistʼuykapunichu. Qanmin yachachiwanki. 103  Nisqasniykeqa allin miskʼipuni noqapajqa,miskʼimantapis aswan miskʼiraj.+ 104  Kamachisqasniykirayku allin yachaywan imatapis ruwani.+ Chayrayku chejnikuni tukuynin mana allin ñankunata.+ נ [nun] 105  Palabraykeqa chakisniypaj uj lámpara jina,ñanniytataj kʼanchan.+ 106  Ujta jurarqani, chaytataj juntʼasajpuni. Noqa jurarqani cheqan kamachisqasniykita kasukunayta. 107  Anchataña ñakʼarichiwanku.+ Jehová Diosníy, niwasqaykiman jina kausachiway.+ 108  Jehová Diosníy, tukuy sonqo alabasusqayqa sonqoykita kusichichun ari,+kamachisqasniykitataj yachachiway.+ 109  Kausayneyqa wañuy patapi kashan,noqatajrí leyniykita mana qonqanichu.+ 110  Sajra runasqa trampata churaykuwanku,noqatajrí mana kamachisqasniykimanta wistʼuykapunichu.+ 111  Yuyarichisqasniykitaqa herenciayta jina wiñaypaj japʼikapuni,chaykunamin sonqoytaqa kusichin.+ 112  Kamachisqasniykitaqa kasukusajpuniwañunaykama, wiñaypaj. ס [sámekh] 113  Iskay sonqo runastaqa chejnikuni,+leyniykitarí munakuni.+ 114  Diosníy, qanmin pakakunay kanki, qanmin jarkʼakuwaj escudoy kanki.+ Noqaqa palabraykipi atienekuni.+ 115  Sajra runas, ama chimpamuwaychejchu,+noqaqa Diosniypa kamachisqanta kasukusaj. 116  Diosníy, nisqaykiman jina sayachiwaykausanallaypajpuni.+ Qanpi atienekuni, ama saqeychu pʼenqaypi rikhurinayta.+ 117  Salvasqa kanaypaj yanapaway,+ajinamanta leyesniykita wiñaypaj kasukunallaypajpuni.+ 118  Leyesniykimanta wistʼuykapojkunataqa tukuyninkuta chejninki,+paykunaqa llullas kanku, engañaytataj yachanku. 119  Tukuynin sajra runastaqa jallpʼamanta wijchʼunki, imaynatachus unuyasqa metalesmanta qʼopanta wijchʼunku ajinata.+ Chayrayku yuyarichisqasniykita munakuni. 120  Sinchʼita manchachikuyki, cuerpoypis kharkatitin. Juiciopi nisqasniykita manchachikuni. ע [ayin] 121  Allin kajta, cheqan kajtawan ruwani. Ama enemigosniypa makinkuman jaywaykuwaychu. 122  Niy ari, noqa kamachiykita yanapanawaykita. May kasqankuta yuyakojkunaqa ama ñakʼarichiwachunkuchu. 123  Ñawiypis saykʼun salvanawaykita suyakusqaypi,+cheqan nisqaykita juntʼanaykita suyakusqaypi.+ 124  Kamachiykita munakusqaykeqa sutʼi yachakuchun,+leyesniykitapis yachachiway.+ 125  Diosníy, kamachiyki kani. Yachayta qowayyuyarichisqasniykita rejsinaypaj.+ 126  Tiempo chayamun, Jehová Diosqa mana paykunata qhawallanqachu.+ Diosníy, paykunaqa leyniykita mana kasukorqankuchu. 127  Noqaqa kamachisqasniykita munakunioromantapis astawanraj, sumajnin oromantapis astawanraj munakuni.+ 128  Chayrayku noqapajqa ima kamachisqaykipis allinpuni.+ Mana allin ñantaqa chejnikuni.+ פ [pe] 129  Yuyarichisqasniykeqa may sumajpuni,chayrayku kasukuni. 130  Palabrayki sutʼinchakojtin kʼanchay tiyan,+pisi yachayniyojkunamanpis allin yachayta qon.+ 131  Simiyta kicharini, ukhutataj samani,imaraykuchus kamachisqasniykita mayta moqʼerini.+ 132  Diosníy, qhawarimuwaspa khuyarikuway ari,+nisqaykiman jina khuyarikuway, imaynatachus sutiykita munakojkunata khuyakunki ajinata.+ 133  Nisqasniykiwan pusaway allin ñanta purinaypaj.* Ama saqeychu ima sajrapis apaykachanawanta.+ 134  Ñakʼarichiwaj runasmanta salvaway,kamachisqasniykita kasukunaypaj. 135  Noqa kamachiykiwan kʼacha kay ari.*+ Kamachisqasniykita yachachiway ari. 136  Waqayneyqa ñawisniymanta mayu jinapuni puririshan,leyesniykita runas mana kasukusqankurayku.+ צ [sadé] 137  Jehová Diosníy, qanqa cheqan Dios kanki,+juiciopi nisqasniykipis cheqan kanku.+ 138  Yuyarichisqasniykeqa cheqan kanku,atienekunapaj jina. 139  Qanta munakususqayqa nina jina ukhuypi laurarishan,+nisqasniykita enemigosniy qonqasqankurayku. 140  Nisqasniykeqa may llimphu,+noqa kamachiykitaj chay nisqasniykita munakuni.+ 141  Noqataqa mana valechiwankuchu, chejnikuwanku.+ Ajinapis kamachisqasniykitaqa mana qonqanichu. 142  Diosníy, qanqa wiñaypaj wiñaynintinpaj cheqan kanki,+leyniykipis cheqanpuni.+ 143  Llakiypis phutiypis chayamuwan,noqataj kamachisqasniykita munakullanipuni. 144  Yuyarichisqasniykeqa wiñaypaj wiñaynintinpaj cheqan kanku. Yachayta qoway+ kausanallaypajpuni. ק [qof] 145  Tukuy sonqo qhaparikamuyki. Jehová Diosníy, uyarillaway ari. Kamachisqasniykitaqa kasukusaj. 146  Diosníy, qanman qhaparikamuyki, salvaway ari. Yuyarichisqasniykita kasukusaj. 147  Niraj sutʼiyamushajtin rijchʼarispa qhaparikamuyki yanapata mañakuspa.+ Noqaqa palabraykipi atienekuni. 148  Chaupi tutata rijchʼarininisqaykipi tʼukurinaypaj.*+ 149  Munakuwasqaykirayku uyarillaway ari.+ Jehová Diosníy, justiciaykiman jina kausachillaway ari. 150  Pʼenqay juchata ruwajkunaqa qayllaykamuwanku ñakʼarichinawankupaj. Paykunaqa leyniykita mana valechinkuchu. 151  Jehová Diosníy, qanmin qayllallaypi kashanki.+ Kamachisqasniykeqa tukuynin cheqan kanku.+ 152  Unayña yachakorqani yuyarichisqasniykitawiñaypaj wiñaynintinpaj churasqaykita.+ ר [resh] 153  Diosníy, ñakʼarishasqayta qhawarimuy ari, libraway ari.+ Noqaqa leyniykita mana qonqanichu. 154  Jarkʼakuway, salvaway Diosníy.+ Nisqaykiman jina kausachiway. 155  Salvacionqa sajra runasmanta karupi kashan. Paykunaqa leyesniykita mana kasukuyta munankuchu.+ 156  Jehová Diosníy, khuyakuyniykeqa may jina jatun.+ Justiciaykiman jina kausachillaway ari. 157  Qhatiykachawajkunapis enemigosniypis may chhika kanku.+ Noqatajrí yuyarichisqasniykimanta mana wistʼuykapunichu. 158  Wasanchajkunataqa millaypaj qhawani,nisqaykita mana kasukusqankurayku.+ 159  Diosníy, qhawariy imaynatachus kamachisqasniykita munakusqayta. Jehová Diosníy, munakuwasqaykirayku kausachillaway ari.+ 160  Nisqasniykeqa tukuynin cheqanpuni kanku.+ Juiciopi cheqan nisqasniykeqa tukuynin wiñaypaj kanku. ש [sin o shin] 161  Kamachejkunaqa qhasimanta qhatiykachawanku.+ Sonqoytaj nisqasniykita jatunpaj qhawan.+ 162  Nisqasniykiwan mayta kusikuni,+pʼampasqa qoritapis tarikuyman jina. 163  Llullakuytaqa chejnikuni, millaypuni noqapajqa,+leyniykitarí munakuni.+ 164  Diosníy, sapa día qanchis kutita jatunchayki,cheqanta juzgasqaykirayku. 165  Leyniykita munakojkunaqa wajkunawan allinta kausakonqanku.*+ Ni imapis paykunataqa urmachinmanchu.* 166  Jehová Diosníy, salvanawaykita suyakushani,kamachisqasniykitapis kasukuni. 167  Yuyarichisqasniykita kasukuni,maytataj munakuni.+ 168  Kamachisqasniykita, yuyarichisqasniykitapis kasukuni. Qan yachanki tukuy ima ruwasqayta.+ ת [taw] 169  Jehová Diosníy, yanapata mañakuspa qhaparikamusqayqa qankama chayamuchun.+ Nisqaykiman jina allin yachayta qoway.+ 170  Khuyakunawaykita mañakusqayqa ñaupaqeykiman chayamuchun. Nisqaykiman jina salvaway. 171  Leyesniykita yachachiwasqaykirayku,simiymantaqa qanpaj alabanzas phullchirimuchun.+ 172  Simeyqa nisqasniykita takirenqa.+ Kamachisqasniykeqa tukuynin cheqanpuni kanku. 173  Diosníy, kamachisqasniykita kasukusaj nisqayrayku,+makiykeqa listo kachun yanapanawanpaj.+ 174  Jehová Diosníy, salvanawaykita mayta munashani. Leyniykitapis mayta munakuni.+ 175  Kausachillaway jatunchasunaypaj.+ Juiciopi nisqasniykeqa yanapawachun. 176  Chinkasqa oveja jina waj ñanta japʼirini.+ Noqa kamachiykitaqa maskʼaway ari,manapuni kamachisqasniykitaqa qonqanichu.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Kamachisqasniykita allinta estudiasaj”.
Chayri “kamachisqasniykita estudiani”.
Chayri “tʼukuna ruwasqasniykita estudiasaj”.
Chayri “purichiway”.
Chayri “leyesniykitapis allinta estudiasaj”.
Chayri “mana reparakuspa juchaman urmaykullaj kani”.
Hebreo parlaypeqa nin, “noqa kamachiykiman”.
Ichá nillanmantaj “llullakuspa”.
Chayri “kamachisqasniykita estudiasaj”.
Glosariopi qara bota nisqata leeriy.
Kashallankupuni nispaqa Diospa tukuy ruwasqasninmanta parlashan.
Chayri “leyniykita estudiani”.
Chayri “Leyesniykita estudiasqayrayku”.
Chayri “allinta purichiway”.
Hebreo parlaypeqa nin, “kamachiykiman uyaykiwan kʼanchay”.
Chayri “nisqaykita estudianaypaj”.
Chayri “sonqo tiyasqa kausakonqanku”.
Chayri “Paykunataqa ni imapis miskʼachiyta atinchu”.