“Kamachisqasniykita cheqampaj qhawani tukuy imamanta astawan.” (SAL. 119:128.)

1. ¿Imaraykutaj Diospa Palabranpi atienekunanchej tiyan?

ANCIANOSQA Bibliamanta yachakoj willayman llojsiyta munajtin, chaypaj jinachus manachus kasqanta qhawarishaspa kayta tapukunku: “¿Rikuchinchu parlasqanpi Biblia Diospa Palabranpuni kasqanta?”, nispa. * Reinomanta willayta munajkunaqa chayta rikuchinankupuni tiyan, jinallataj Diospa tukuy kamachisninpis. ¿Imaraykú? Imaraykuchus Diospa Palabranpi atienekusun, chayman jinataj yachachisun chayqa Jehovata rejsinankupaj, salvakunankupaj ima wajkunata yanapayta atisun.

2. ¿Imaraykutaj allinta sayananchej tiyan imatachus yachaqakusqanchejpi?

2 Apóstol Pabloqa Diospa Palabran may sumaj kasqanmanta Timoteoman nerqa: “Allinta sayay imatachus yachaqakusqaykipi, creesqaykipi ima”, nispa. “Imatachus yachaqakusqaykipi” nispaqa Bibliaj yachachiykunasninmanta parlasharqa. Timoteotaj chayta yachakusqanrayku sumaj willaykunapi atienekorqa. Noqanchejtapis chay yachachiykunallataj “salvacionta” tarinapaj yanapawasun (2 Tim. 3:14, 15). Qhepan versiculopi imatachus Pablo nisqanwanqa runasman sutʼinchanchej Biblia Diospa yuyaychasqanpuni kasqanta. Chaywanpis chay versiculoqa noqanchejtapis mayta yanapawasunman (2 Timoteo 3:16 leey). Chayrayku chay versiculota astawan ukhuncharina. Ajinamanta, Jehovaj tukuy yachachiykunasninpi astawan atienekusun, mayqenkunachus “cheqampaj” qhawasqa kanku (Sal. 119:128).

 “MAY SUMAJ KASHAN YACHACHINAPAJ”

3-5. 1) ¿Imatá ruwarqanku ashkha runas Pentecostés fiestapi Pedro sutʼinchasqanta uyariytawan, imaraykú? 2) ¿Imaraykutaj Tesalonicamanta ashkha runas cristianosman tukorqanku? 3) ¿Imajtintaj runas willajtinchej tʼukulla qhepakunku?

3 Jesusqa israelitasman nerqa: “Kachamuni profetasta, yachayniyojkunata, yachachejkunata ima”, nispa (Mat. 23:34). Chayta nispaqa yachachisqasninmanta parlasharqa, pikunamanchus Diospa Palabranwanpuni willanankuta yachacherqa. Chay yachachejkunamanta ujnenqa apóstol Pedro karqa. Payqa Pentecostés fiesta 33 watapi, Jerusalenpi may chhika runasman parlashaspa Hebreopi Qhelqasqasmanta ashkhata parlarqa. Sutʼinchasqanta uyarejkunamanta ashkhasqa “sonqo nanayta maytapuni phutikorqanku”. Juchasninkumanta pesachikuspataj kinsa waranqa jina, Diospa perdonninta mañakuspa cristianosman tukorqanku (Hech. 2:37-41).

4 Pablopis chay yachachejkunamanta ujnin kaspa, Jerusalenmanta may karu llajtaspi sumaj willaykunata willarqa. Sutʼincharinapaj, Tesalonicapeqa ujnin sinagogapi kajkunaman willarqa. “Chaypitaj kinsa samarikuna pʼunchaykunapi Diospa Palabranmanta sutʼita parlaykorqa. Chaywan paykunaman sutʼinta rikucherqa Cristoqa ñakʼarinampuni kasqanta, wañusqamantataj kawsarimpunanta”. Chayraykutaj “paykunamanta wakinkuna creespa” cristianosman tukorqanku, jinallataj “ashkha griegos” kajkunapis (Hech. 17:1-4).

5 Kunanpis, ashkha runas Bibliawanpuni yachachisqanchejmanta tʼukulla qhepakunku. Suizamanta uj runaqa uj hermana Bibliapi uj textota leepusqantawan jinata tapusqa: “¿Ima religionmantataj kankichejri?”, nispa. Hermanataj “Jehovaj testigosnin kayku” nispa kutichisqa. Chay runataj nisqa: “Chaykunachá kanku nisharqanipuni. Jehovaj testigosnillan wasiyman jamuspa Bibliamanta leepuwanku”, nispa.

6, 7. 1) ¿Imaynatataj qotuchakuypi umallirichejkuna Bibliawanpuni yachachinkuman? 2) ¿Imaraykutaj runasman Bibliawanpuni yachachinanchej tiyan?

6 ¿Imaynatá Bibliawanpuni astawan yachachisunman? Qan, qotuchakuypi umallirichinki chayqa Bibliaj textosninta sumajta ajllaspa leey. Chay textosta simillawan ninaykimanta chayri papelmanta chayri ima aparatomantapis leenaykimantaqa Bibliatapuni kicharispa leey. Uyarisojkunatapis Bibliankupi maskʼanankuta niy. Jehovaman qayllaykunankupaj yanapayta munanki chaytaj imaynatachus chay textopi nisqanman jina ruwanankuta sumajta sutʼinchay. Mana entiendey atina kikinchaykunata churanaykimanta chayri asichinapaj jina imatapis ninaykimantaqa Diospa Palabranmanta astawan sutʼinchay.

7 Uj publicacionwan Bibliamanta yachachishajtiykipis chaypi rikhurej Bibliaj textosninmanta parlariypuni. Chay textosta leenanta niy, entiendenanpajtaj yanapariy. Chantapis, umallirichiyta jina anchata sutʼinchanaykimantaqa imatachus yuyasqanta tapuriy. Imapichus creenanta chayri imatachus ruwananta qanlla ninaykimantataj allinta kutichinanpaj jina tapuriy. *

“MAY SUMAJ KASHAN [...] JUCHATA REPARACHINAPAJ”

8. ¿Imataj Pabloj sonqonpa contranpi kasharqa?

8 Wakin kuteqa ancianoslla juchata reparachinanku kasqanta yuyanchej. Chaytaj ajinapuni, imajtinchus paykunaqa “juchallapipuni kajkunata” kʼaminankupuni tiyan (1 Tim. 5:20; Tito 1:13, 14). Chaywanpis noqanchej kikin juchanchejta reparakunallataj tiyan. Pablopis chayta ruwarqa. Payqa mana juchachana sonqowan Diosta yupaycharqa (2 Tim. 1:3). Jinapis kayta qhelqarqa: “Waj leyta ukhuypi rikuni, chaytaj sonqoypa  contrampi kashan; presochasqata jucha ruwayman pusawan”, nispa. Ujnin versiculospi imatachus nisqanta ukhuncharispa, juchasapa kayninwan mayta maqanakusqanta reparasun (Romanos 7:21-25 leey).

9, 10. 1) ¿Imaspitaj Pablo urmananpaj jina kaj? 2) ¿Imatataj ichapis ruwaj juchasapa kayninwan maqanakunanpaj?

9 ¿Imapitaj Pablo urmananpaj jina kaj? Chayta mana sutʼita nejtinpis, Timoteoman qhelqasqanpi “millayta parlaj kani” nerqa (1 Tim. 1:13). Niraj cristianochu kashaspaqa cristianosta mayta qhatiykacharqa, paykunapaj may “jinatapuni phiñasqa” kasqanrayku (Hech. 26:11). Pabloqa niña ñaupajta jinachu kajtinpis, wakin kuteqa kallpachakojchá mana usqhayllata phiñarikunanpaj, nitaj imatapis parlarparinanpaj (Hech. 15:36-39). ¿Imataj yanaparqa?

10 Payqa Corintopi cristianosman sutʼincharqa juchanta reparakunanpaj imatachus ruwasqanta (1 Corintios 9:26, 27 leey). Pabloqa juchasapa kayninwan mayta maqanakorqa. Chaypajqa ichá Diospa Palabranpi yuyaychaykunata maskʼaj, chayman jina ruwananpajtaj Jehovaj yanapayninta mañakoj, kallpachakojtaj. * Pablomantaqa mayta yachakusunman, imajtinchus noqanchejpis juchasapa kayninchejwan maqanakullanchejtaj.

11. ¿Imaynatá qhawarikusunman creeypi sinchʼitachus manachus sayashasqanchejta?

11 Ni jaykʼaj yuyanachu juchasapa kayninchejwan niña maqanakunachu kasqantaqa. Astawanqa creeypi sinchʼitachus manachus sayashasqanchejta qhawarikuna (2 Cor. 13:5). Colosenses 3:5-10 versiculosta jina leespa tapurikuna: “¿Tukuy atisqaytachu juchasapa kayniywan maqanakushani chayri Jehová chejnisqan imastachu ruwayta qallarishani? Internetpi millay imas rikhuriwajtin, ¿usqhayllatachu wisqʼaykuni chayri astawanchu maskʼani?”, nispa. Biblia nin: “Ama puñuspa qhawana. Chʼaki sonqo runas jina yuyayninchejpi kana”, nispa. Chayrayku Bibliaj yuyaychaykunasninman jina ruwana (1 Tes. 5:6-8).

“MAY SUMAJ KASHAN [...] CHEQA KAJMAN KUTIRICHINAPAJ”

12, 13. 1) ¿Imataj “cheqa kajman” kutirichiy niyta munan, imaynatataj Jesús jina ruwasunman? 2) ¿Imatataj “cheqa kajman kutirichinapaj” mana ninachu?

12 Griego qallupi “cheqa kajman kutirichinapaj” nispaqa allinchay, reparachiy chayri cheqanyachiy niyta munan. Wakin kuteqa nisqanchejmanta chayri ruwasqanchejmanta runas pantasqata yuyajtinku cheqanchananchej tiyan. Sutʼincharinapaj, judiospa religionninkuta kamachejkunaqa “impuesteroswan, juchasapaswan ima” Jesús kʼacha kasqanmanta rimarqanku. Jesustaj kuticherqa: “Sano kajkunaqa jampejta mana wajyanankuchu tiyan, manachayqa onqosqa kajkunalla. Reparamuychej imatachus Diosmanta Qhelqasqapi nin, chayta: Ujkunata khuyanaykichejta munani, mana uywa wañuchisqa qʼolachinastachu”, nispa (Mat. 9:11-13). Payqa Diospa nisqanta pacienciawan, kʼachamantataj sutʼinchaj. Chayrayku llampʼu sonqo runasqa Jehová “khuyakuyniyoj, kʼacha sonqoyoj, llampʼu sonqo, imamantapis mana usqhayta phiñarparikojlla, manachayqa khuyakuypeqa jatun, jinallataj cheqa kaypipis” kasqanta yachakorqanku (Éxo. 34:6). Ajinata ruwasqanraykutaj, ashkha runas sumaj willaykunapi creerqanku.

13 Jesusmantaqa imaynatachus runa masinchejta yanapanata yachakunchej. Phiñasqa kaspaqa ichá qʼara simiwan jinata runaman kutichisunman: “¡Chayta nispaqa pantashanki!”, nispa. Ajinata kutichispaqa mana 2 Timoteo 3:16 versiculopi nisqanman jinachu ruwashasunman. Bibliaqa mana pitapis kʼamirpanallataqa ninchu. Imatapis mana allinta yuyaychakuspalla parlarpareyqa  “espada jina tʼojsin”, nitaj pitapis yanapanchu (Pro. 12:18).

14-16. 1) ¿Imatataj ancianos ruwankuman hermanos chʼampaypi kajtinku “cheqa kajman kutirichinapaj”? 2) ¿Imaraykutaj wawasta uywashaspa “cheqa kajman kutirichinapaj” Bibliawanpuni yuyaychana?

14 ¿Imaynatataj “cheqa kajman kutirichinapaj” pacienciakusunman, kʼachastaj kasunman? Kaypi tʼukuriy: uj qhariwarmi cristianos, sapa kuti phiñanakusqankurayku uj ancianoj yanapayninta maskʼanku. ¿Imatataj chay anciano ruwanman? Ni mayqenman kutikuspa Bibliaj yuyaychaykunasninpi tʼukurichinman, ichapis Imaynatá familiaykipi kusisqa kawsakuwaq nisqa libromanta 3 yachaqanapi tarikoj yuyaychaykunaman jina. Paykunataj anciano yuyaycharishajtin imaynatachus sapa uj chay yuyaychaykunaman jina ruwanankupi tʼukurinkuman. Aswan qhepamantaj chay ancianoqa imaynachus rishasqanta tapurinman, yanapanaraj kajtintaj yanapaykurinman.

 15 Tatasrí, ¿imatataj ruwankuman wawasninkuta “cheqa kajman kutirichinapaj”? Sipas wawayki piwanpis masichakuyta qallarisqanpi tʼukuriy. Mana allin amigochu kasqanta yuyaspaqa niraj imatapis nishaspa jinachus manachus kasqantaraj yachay. Yachaspañataj wawaykiwan parlariwaj, ichapis Waynaspata sipaskunapta tapukuyninku, iskay kaq libro nisqanman jina. Qhepan pʼunchaykunapitaj paywan khuska imatapis ruwawaj, chantataj willaypi chayri familiapi kusirikushajtiykichej imaynachus kasqanta qhawariwaj. Wawaykeqa paywan pacienciakojtiyki, kʼachataj kajtiyki, munakusqaykita, paymanta llakikusqaykita ima reparanqa. Chayraykutaj ichapis yuyaychasqaykiman jina ruwayta munanqa, mana allin amigoswan puriymantapis jarkʼakonqa.

Tatas wawasninkuta “cheqanta kawsayta yachachinapaj” Bibliawanpuni kʼachamanta yuyaychaspa, llakiykunamanta jarkʼanku (15 parrafota qhawariy)

16 Uj onqoyrayku chayri mana llankʼayniyoj rikhurisqankurayku llakisqa kajkunata pacienciawan, kʼachamanta ima yanaparisunman, sonqocharisunmantaj. Jinallataj Bibliaj yachachiyninta mana entiendeyta  atejkunatapis. Arí, “cheqa kajman kutirichinapaj” Diospa Palabranwanpuni yuyaychayqa mayta yanapawanchej.

“MAY SUMAJ KASHAN [...] CHEQANTA KAWSAYTA YACHACHINAPAJ”

17. ¿Imaraykutaj cheqanta kausanapaj yachachisqa kasqanchejmanta agradecekuna?

17 “Mana mayqen castigopis chay ratoqa kusikunapaj jinachu, manachayqa llakikunapaj jina. Qhepamantajrí chay castigasqa kajkuna chaywan yachaqakuspa, allin kawsayta, cheqan kawsayta ima sumaj poqoyta jina oqharinku” (Heb. 12:11). Ashkha cristianosqa Diosta yupaychaj tatasninku cheqanta kausayta yachachisqankumanta agradecekunku. Jehová ancianosnejta chayta ruwasqantaj wiñay kausayman apaj ñanllapipuni kanapaj yanapawanchej (Pro. 4:13).

18, 19. 1) ¿Imaraykutaj “cheqanta kawsayta yachachinapaj” Proverbios 18:13 nisqanman jinapuni ruwana? 2) ¿Imataj kanman ancianos juchallikojkunata kʼachamanta, munakuywantaj parlajtinku?

18 Cheqanta kausayta yachacheyqa mana atikullanchu. Jehovataj “cheqanta” yachachinanchejta munan (2 Tim. 3:16). ¿Ima niyta munan chay? Bibliaj yuyaychaykunasninwan yanapachikunata, ichá Proverbios 18:13 versiculopi nisqanwan jina, chaypi nin: “Manaraj allinta uyarishaspa imatapis kuticheyqa wampu kaymin, pʼenqaytaj”, nispa. Chayrayku, uj hermanota jatun juchapi urmasqanmanta tumpajtinku, ancianosqa allintaraj jinachus manachus kasqanta yachananku tiyan (Deu. 13:14, 15). Ajinallamanta cheqan kajman jina cheqanchayta atenqanku.

19 Chantapis Bibliaqa “llampʼu sonqowan” ancianos kʼaminankuta nin (2 Timoteo 2:24-26 leey). Ichapis uj hermano Diospa sutinta pisipaj qhawacherqa, mana juchayoj kajkunatataj ñakʼaricherqa. Uj ancianotaj phiñasqa kashaspa yuyaychajtin mana yanapayta atenqachu. Chaywanpis, Jehová jina munakuyta rikuchejtenqa juchallikoj hermanota juchanmanta pesachikunanpaj yanapanman (Rom. 2:4).

20. ¿Ima yuyaychaykunaman jinataj tatas ruwananku tiyan wawasninkuta cheqanchashaspa?

20 Tatasqa wawasninkuwan kasuchikunankupaj, “Señorpa kʼamiynimpitaj” uywanankupaj Bibliaj yuyaychaykunasninman jina ruwananku tiyan (Efe. 6:4, Qheshwa Biblia). ¿Imatá uj tata ruwanman pipis wawan mana allinta ruwasqanta willajtin? Niraj wawanta kʼamishaspaqa jinachus nichus kasqantaraj yachanan tiyan. Chantapis mana rabianwan atipachikuspa seqʼollanmanchu, chayqa cristiana familiapi mana allinchu. Jehovaqa “jatun sonqoyoj, may khuyakuyniyojtaj”. Chayrayku wawasta uywajkunaqa chay kʼacha kaykunata rikuchinankupaj kallpachakunanku tiyan (Sant. 5:11).

JEHOVÁ MAY SUMAJ REGALOTA QOWANCHEJ

21, 22. Salmo 119:97-104 versiculosmanta, ¿mayqen rimaykunataj qanpaj jina?

21 Uj cheqa sonqo runaqa Diospa kamachiykunasninta munakusqanta nerqa (Salmo 119:97-104 leey). Payqa Bibliata ukhunchasqanrayku yachayniyojman tukorqa, chayraykutaj imatapis sumajta, sutʼitataj entienderqa. Chayman jina ruwasqanraykutaj, mana ujkuna jinachu juchapi urmarqa. Payqa Diospa Palabranta ukhunchaspa miskʼichikoj, maytataj yanapachikoj. Chantapis Diostapuni kasukuyta munarqa, imajtinchus kamachisqasninman jina kausakuy sumaj kasqanta rikorqa.

22 Qanrí, ¿may sumajpajchu Bibliata qhawanki? Bibliaqa Dios munayninta juntʼananpi creesqaykita astawan sinchʼiyachinman. Yuyaychaykunasnintaj juchapi urmanamanta jarkʼawanchej. Bibliata maychus kajta sutʼinchaspataj, runa masinchejta wiñay kausayta tarinankupaj yanapasunman. Chayrayku Bibliawanpuni yanapachikuna Jehová Diosta yupaychashaspa, pichus munakuyniyoj, may yachayniyojtaj.

^ párrafo 1 Organizados para hacer la voluntad de Jehová nisqa libropi 79, 80 paginasninta leeriy.

^ párrafo 7 Jesusqa yachachishaspa ajinata tapoj: “Ima ninkichejtaj qankuna?”, nispa. Chantataj kutichinankuta suyaj (Mat. 18:12; 21:28; 22:42).

^ párrafo 10 Pabloj cartasnenqa juchasapa kayninchejta atipanapaj mayta yanapawanchej (Rom. 6:12; Gál. 5:16-18). Paypis yuyaychasqanman jinachá kausaj (Rom. 2:21).