Hebreos 10:1-39

  • Uywa wañuchisqasta jaywakusqanqa qhasi manakajlla kanku (1-4)

    • Leyqa llanthulla (1)

  • Cristoqa uj kutillata jaywaykukorqa, wiñaypajtaj (5-18)

  • Kausashaj mosoj ñan (19-25)

    • Ama tantakuykunaman riyta saqenachu (24, 25)

  • Pajtataj yachashaspa juchallikusunman (26-31)

  • Aguantanapaj Diospi atienekuna, creeyniyojtaj kana (32-39)

10  Leyqa jamunan kashan chay sumaj imaspa llanthullan,+ manataj chay sumaj imaspunichu.+ Chayrayku Leyqa* manapuni atinchu Diosman qayllaykojkunata mana juchayojman tukuchiyta, sapa wata kikin uywa wañuchisqasllatapuni jaywakusqanwanqa.+  Manachus ajina kanman chayqa, uywa wañuchisqasta manaña jaywakullanmanpunichu karqa, ¿icharí? Diosta yupaychajkunaqa llimphuchasqaña kankuman, sonqonkupis manaña juchachanmanchu.  Astawanpis chay uywa wañuchisqasta jaywakusqanwanqa juchasta sapa wata yuyarichikun.+  Torospa, chivospa yawarninkoqa mana juchasta chinkachiyta atinchu.  Chayrayku Cristoqa kay mundoman jamuspa, Diosman nerqa: “‘Mana munarqankichu uywa wañuchisqasta, nitaj ofrendastapis. Chaywanpis uj cuerpota wakichipuwarqanki.  Mana allinpajchu qhawarqanki qʼolachina* ofrendasta, jucharayku ofrendastapis’.+  Noqataj nerqani: ‘Diosníy, kaypi kashani. (Kʼuyuna libropi* noqamanta qhelqasqa kashan). Munayniykita ruwanaypaj jamuni’,+ nispa”.  Ñaupajtaqa nin: “Mana munarqankichu, nitaj allinpajchu qhawarqanki uywa wañuchisqasta, ofrendasta, qʼolachina ofrendasta, jucharayku ofrendastapis”, nispa. Chay ofrendastaqa Leyman jina jaywakun.  Chantá nillantaj: “Kaypi kashani. Munayniykita ruwanaypaj jamuni”,+ nispa. Payqa ñaupaj kajta chinkachin, qhepan kajta sayachinanpaj. 10  Noqanchejqa Diospa munayninrayku+ paypaj tʼaqasqa kanchej, Jesucristo cuerponta uj kutillata wiñaypaj jaywasqanrayku.+ 11  Chantapis tukuy sacerdotesqa sapa día maypichus kanankupi kanku, Diosta yupaychaypi ruwanasninkuta ruwanankupaj,+ kikin ofrendasta ashkha kutista jaywanankupajpis.+ Chay jaywanasrí, mana jaykʼajpis atinchu juchasta qʼalata chinkachiytaqa.+ 12  Chaywanpis Cristoqa uj jaywanallata juchasrayku wiñaypaj jaywarqa, Diospa pañanmantaj tiyaykukorqa.+ 13  Chaymantapacha suyashan enemigosnin banquillo jina chakisninpaj churasqa kanankuta.+ 14  Payqa Diospaj tʼaqasqa kashanku chaykunata, uj jaywanallawan mana juchayojman wiñaypaj tukuchin.+ 15  Chantapis espíritu santollataj ajinapuni kasqanta sutʼinchawanchej. Ñaupajtaqa kayta nin: 16  “Jehová* Diosqa nin: ‘Chay tratotaqa paykunawan ruwasaj, jaqay pʼunchaykuna pasasqantawan. Leyesniyta sonqonkuman churasaj, yuyayninkumantaj qhelqaykusaj’,+ nispa”. 17  Chantataj nin: “Juchasninkumanta, sajra ruwasqasninkumantapis* manaña yuyarikusajchu”,+ nispa. 18  Chay juchas perdonasqaña kajtinkoqa manaña necesitakunchu jucharayku ofrendaqa. 19  Chayrayku hermanosníy, Jesuspa yawarninnejta, mana manchachikunchejchu Aswan Santo Lugarman pusaj ñanta riytaqa.+ 20  Jesusqa cortina chaupinta kicharipuwarqanchej kausashaj mosoj ñanta.+ Chay cortinaqa cuerponwan ninakun. 21  Chantapis Diospa wasinmanta cargoyoj may sumaj sacerdote kapuwanchejña.+ 22  Chayrayku Diosman qayllaykunachej chʼuwa sonqowan, tukuy sonqo creespataj. Sonqonchejqa llimphuchasqaña,* manañataj sajra sonqoyojchu kanchej.+ Cuerponchejpis llimphu yakuwan mayllasqaña.+ 23  Suyakuyninchejmanta mana iskayrayaspa tukuyman willanallapuni.+ Imatachus qonanta nejqa nisqanta juntʼanpuni. 24  Ujkuna ujkunawan purajmanta qhawarinakunachej,* ajinamanta astawan munakuy kananpaj, allin ruwaykunatataj ruwananchejpaj.+ 25  Amataj tantakuykunaman riyta saqenachu,+ imaynatachus wakinkuna yachaykukunku ajinataqa. Astawanpis purajmanta kallpachanakuna,+ astawanraj Diospa pʼunchaynin qayllaykamushasqanta reparaspa.+ 26  Sichus cheqa kajta allinta rejsispaña, yachashaspataj juchallikullasunpuni chayqa,+ manaña juchasrayku ima jaywanapis kanchu.+ 27  Astawanpis manchay manchariywan juiciollataña suyana tiyan, Diospa kʼajaj phiñakuynintawan, chaytaj payman churanakojkunata tukuchenqa.+ 28  Moisespa Leyninta pʼakejtaqa iskay chayri kinsa testigospa willasqankuwan mana khuyaspa wañuchinku.+ 29  Astawanrajchá Diospa Wawanta saroj runapaj castigoqa kanqa, ¿icharí? Chay runaqa tratopaj yawartapis mana valechinchu,+ mayqenwanchus llimphuchasqa karqa chayta, jatun khuyakuyta qoj Diospa espirituntapis pisipaj qhawan.+ 30  Noqanchejqa rejsinchej kayta nejta: “Noqamin vengakusaj, pagachikusajtaj”. Chantapis: “Jehová* Diosqa nacionninta juzganqa”,+ nispa. 31  Kausaj Diospa makisninman urmayqa manchariywan kharkatitinapaj. 32  Chaywanpis ñaupaj pʼunchaykunamanta yuyarikullaychejpuni. Chaypacha qankunaqa kʼanchayta japʼispaña,+ maqanakupi jina mayta sufrispa aguantarqankichej. 33  Wakin kutisqa tukuypa rikunanta* insultasqa karqankichej, qhatiykachasqastaj.* Wakin kutistaj chay imasta pasajkunawan khuska karqankichej. 34  Qankunaqa carcelpi kajkunamanta khuyakorqankichej. Kapuyniykichejta wajkuna qhechusojtiykichejpis kusisqallapuni karqankichej.+ Qankunaqa yachankichej aswan sumaj kapuyniyoj kasqaykichejta, wiñaypajtaj kasqanta.+ 35  Chayrayku ama manchachikuychejchu,* ajinamanta may sumaj tʼinkayoj kankichej.+ 36  Qankunaqa aguantanaykichej tiyan.*+ Ajinamanta Diospa munayninta ruwaytawan, imatachus qonanta nisqanta japʼinaykichejpaj. 37  “Tumpitamantawan”,+ “pichus jamushan chayqa chayamonqa, manataj qheparikonqachu”.+ 38  “Cheqan kamachiytajrí creeyninrayku kausanqa”,+ “sitajchus qhepaman kutirikapun chayqa, mana paywan kusisqachu kasaj”.+ 39  Noqanchejrí mana qhepaman kutirejkunamantachu kanchej, chinkachisqa kanapaj.+ Manachayqa creeyniyoj kajkunamanta kanchej, chaytaj kausayman pusan.

Sutʼinchaykunasnin

Ichá nillanmantaj “runaqa”.
Chayri “ruphachina”.
Glosariopi kʼuyuna libro nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “leypa contranpi ruwakusqanmantapis”.
Chayri “chʼajchusqa karqa llimphuchasqa kananchejpaj”.
Chayri “Ujkuna ujkunamanta llakikuna”, “Ujkuna ujkunamanta ama qonqakunachu”.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “teatropi jina”.
Chayri “ñakʼarichisqastaj”.
Griego parlaypeqa nin, “ama parlayta manchachikuychejchu”.
Chayri “sinchʼita sayanaykichej tiyan”.