2 Corintios 6:1-18

  • Diospa jatun khuyakuyninta ama qhasipaj japʼinachu (1, 2)

  • Pablo Diospaj llankʼasqanmanta sutʼinchan (3-13)

  • “Ama uj yugollapi ujchakuychejchu mana creejkunawanqa” (14-18)

6  Noqaykoqa Dioswan khuska llankʼashayku.+ Chayrayku qankunata mañakuyku, Diospa jatun khuyakuyninta ama qhasipaj japʼinaykichejta.+  Imaraykuchus payqa nin: “Khuyakuna tiempopi uyarerqayki, salvakuna pʼunchaypitaj yanaparqayki”,+ nispa. Kunanmin khuyakuyta tarina tiempoqa. Kunanmin salvakuna pʼunchayqa.  Mana pitapis pantachiykuchu, Diospaj llankʼasqayku ama pisipaj qhawasqa kananpaj.+  Astawanpis Diospa kamachisnin kasqaykuta tukuy ima ruwasqaykupi rikuchiyku:+ mayta aguantasqaykupi, ñakʼarisqaykupi, pisichikusqaykupi, llakiykunapi,+  jasutʼisqataj presochasqataj kasqaykupi,+ chʼajwas chaupipi sinchʼita trabajasqaykupi, mana puñusqas, mana mikhusqas kasqaykupi,+  llimphu kausayniyoj kasqaykupi, yachaypi, pacienciakuypi,+ kʼacha kaypi,+ espíritu santowan pusachikusqaykupi, tukuy sonqo munakuypi,+  cheqata parlasqaykupi, Diospa atiyninwan yanapachikusqaykupi,+ jinallataj paña makiykupi,* lloqʼe makiykupipis* cheqa kajpa armasninta japʼisqaykupi.+  Wakin kuteqa jatunchasqa kayku, wakin kutitaj pisipaj qhawasqa kayku. Runasqa allin kajtataj, sajra kajtataj noqaykupaj parlanku. Noqaykoqa chʼaukiyajkuna jina* qhawasqa kaspapis, cheqatapuni parlayku.  Mana rejsisqa kaspapis, sumaj rejsisqas kayku. Wañoj jinaña* kashaspapis, kausashaykuraj.+ Runas jasutʼiwajtiykupis, mana wañuykuchu.+ 10  Llakisqas jina kaspapis kusisqapuni kashayku. Wajchas jina kaspapis, ashkhasta qhapajyachiyku. Mana imayoj jina kaspapis, tukuy imayoj kayku.+ 11  Corintomanta hermanosníy, qankunaman sutʼita parlamushayku, sonqoykutapis qankunapaj jatunta kichariyku. 12  Noqaykoj sonqoykoqa qankunapaj mana wisqʼasqachu.+ Qankunaj sonqoykichejrí noqaykupaj wisqʼasqa kashan. 13  Chayrayku wawasniyman jina niykichej: Qankunapis noqayku jina ruwaychej, sonqoykichejta jatunta kichariychej.+ 14  Ama uj yugollapi ujchakuychejchu* mana creejkunawanqa.+ ¿Imapitaj kikin kasqa cheqan kajwan sajra kajwanri?*+ Chayri, ¿imapitaj kikin kasqa kʼanchaywan laqhawanri?+ 15  Cristowan Satanaswan,* ¿uj yuyaylla kayta atinkumanchu?+ Chayri, ¿imapitaj kikin kasqa creej runawan mana creej runawanri?+ 16  Diospa templonpeqa santos mana kayta atinkumanchu.+ Noqanchejtaj kausaj Diospa templon kanchej.+ Imaraykuchus pay nerqa: “Paykuna ukhupi tiyakusaj,+ paykunaj chaupinkupitaj purisaj. Noqa Diosninku kasaj, paykunataj llajtay kanqanku”,+ nispa. 17  Jehová* Diosqa nillarqataj: “Chayrayku paykuna ukhumanta llojsimuychej, tʼaqakuychejtaj. Amaña chʼichipaj qhawasqa imasta llankhaychejchu”,+ “noqataj japʼikapusqaykichej”.+ 18  “‘Noqaqa qankunaj tataykichej kasaj,+ qankunataj qhari wawasniy, warmi wawasniytaj kankichej’,+ nispa nin Tukuy Atiyniyoj Jehová* Dios”.

Sutʼinchaykunasnin

Ichapis maqanakunapaj.
Ichapis jarkʼakunapaj.
Chayri “engañajkuna jina”.
Chayri “Wañuchisqa kanaykupaj jinaña”.
Chayri “Ama ujchakuychejchu”. Griego parlaypeqa chʼulla chʼulla yuntamanta parlashan.
Griego parlaypeqa nin, “leyta pʼakiywanri”. Leyta pʼakiy nispaqa Diospa leyninta pisipaj qhawaymanta parlashan.
Griego parlaypeqa nin, “Belialwan”. Belial suteqa hebreo parlaypi niyta munan mana imapaj valej.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.