2 Corintios 11:1-33

  • Pablomanta, chay sumachaj apostolesmantawan (1-15)

  • Pablo apóstol kaspa ñakʼarisqanmanta (16-33)

11  Munayman aguantarinawaykichejta, mana yuyayniyoj runa jina kajtiypis. Jinapis aguantashawankichejña.  Imaynatachus Dios qankunamanta llakikun, ajinallatataj noqapis qankunamanta llakikuni. Imaraykuchus noqapuni qankunata uj llimphu doncellata jina Cristoman pusarqaykichej, paywan casarakunaykichejpaj.+  Chaywanpis manchachikuni, imaynatachus Evata katari chʼaukiyarqa,*+ ajinallatataj pipis umaykichejta muyuchisunaykichejmanta. Jina kajtintaj manaña chʼuwa sonqoschu, nitaj llimphuschu kawajchej. Cristojta kajkunarí chʼuwa sonqos, llimphustaj kananku tiyan.+  Chaywanpis qankunaqa pipis waj Jesusmanta willasojtiykichej japʼikullankichej, mana noqayku willarqayku chay Jesusmantachu kajtinpis. Japʼikullankichejtaj pipis uj jina yuyayta qoyta munasojtiykichej, mana yachachisqaykuman jinachu kajtinpis. Waj jina yachachiywan jamojkunatapis japʼikullankichejtaj,+ chay yachachisqanku sumaj willaykunata japʼikusqaykichejmanta waj jina kajtinpis.  Noqatajrí yuyani sutʼita rikuchisqayta, chay sumachaj apostolesniykichejmanta nisqaqa mana imapipis pisichu kasqayta.+  Noqaqa mana sumajta parlaspapis+ yachayniyoj kani. Chaytataj tukuy imapi qankunaman sutʼita rikucherqayku.  Diosmanta sumaj willaykunataqa tukuy sonqo willarqaykichej, mana qolqeta mañaspalla. Noqaqa qankuna jatunchasqa kanaykichejpaj kʼumuykukorqani. ¿Pantarqanichu chayta ruwaspa?+  Qankunata yanapanayrayku, waj congregacionesmanta yanapata japʼerqani. Chaytaj paykunamanta suwaymanpis jina karqa.+  Qankunawan kashajtiy pisichikorqani chayqa, mana imatapis mañakorqaykichejchu. Imaraykuchus Macedoniamanta jamoj hermanosqa, imachus faltawasqanta qowarqanku.+ Arí, manapuni imatapis mañakorqaykichejchu, nitaj qhepamanpis mañakusqaykichejchu.+ 10  Noqaqa Cristo jina cheqata parlani. Chayrayku mana imapis jarkʼawanqachu tukuy Acaya lugarpi jatunchakunaymanta.+ 11  Chanta, ¿imaraykú mana imatapis mañakorqaykichejchu? ¿Manachu munakuykichej? Dios yachan qankunata munakusqayta. 12  Wakinrí jatunchakunku, ninkutaj noqayku jina apóstoles kasqankuta. Chayrayku imatachus ruwashani chayta ruwallasajpuni.+ Ajinamanta mana saqesajchu imamantapis jatunchakunankuta. 13  Chay runasqa mana apostolespunichu kanku.* Chantapis wajkunata chʼaukiyanku, Cristoj apostolesninpis kankuman jinataj purinku.+ 14  Chaytaj mana tʼukuchiwanchu. Imaraykuchus Satanaspis kʼacha angelman* tukuyta yachan.*+ 15  Chayrayku manallataj tʼukunapajchu, kamachisninpis cheqan kajta ruwajkunaman tukuyta yachasqankoqa. Chaywanpis paykunaj tukukuyninkoqa ruwasqankuman jina kanqa.+ 16  Ujtawan nillaykichejtaj: Ama piensaychejchu mana yuyayniyoj kasqaytaqa. Chaytapuni yuyankichej chayqa, mana yuyayniyoj runata jina japʼikuwaychej. Ajinamanta noqapis uj chhikanta jatuncharikusaj. 17  Kaytaqa mana Señor jinachu parlashaykichej, astawanpis mana yuyayniyoj runa jina parlashaykichej, pichus payllapi atienekun, jatunchakuntaj chay runa jina. 18  Ashkha runas kay mundoj imasninmanta jatunchakushanku, noqapis jatunchakullasajtaj. 19  Qankuna “yuyayniyoj kayku” nishaspa, ¿imaynatataj mana yuyayniyojkunata japʼikullankichejri? 20  Qankunaqa japʼikullankichej esclavota jina purichisunkichej chaykunata, kapuyniykichejta oqoykojkunata, imaschus tiyapusunkichej chayta qhechusunkichej chaykunata, qankunata kʼumuykachachispa jatunchakojkunata, uyaykichejpi laqʼasojkunata ima. 21  Chay nisqaykoqa pʼenqay. Imaraykuchus qankunamanta wakenqa, imata ruwanaykupajpis pisi kallpas kasqaykuta yuyankuman. Chaywanpis sichus wakin runas jatunchakuyta mana pʼenqakunkuchu chayqa, noqapis manallataj jatunchakuyta pʼenqakunichu, mana yuyayniyojta jina wajkuna qhawawajtinkupis. 22  Paykuna, ¿hebreoschu kanku? Noqapis hebreollataj kani.+ ¿Israelitaschu kanku? Noqapis israelitallataj kani. ¿Abrahanpa mirayninmantachu kanku? Noqapis Abrahanpa miraynillanmantataj kani.+ 23  ¿Cristoj kamachisninchu kanku? Loco jina kayta nini: Noqamá astawan Cristoj kamachin kani. Imaraykuchus astawan llankʼarqani,+ astawan ashkha kutista carcelpi wisqʼasqa karqani,+ ashkha kutista maqasqa karqani, may chhika kutistataj casipuni wañorqani.+ 24  Phishqa kutista judíos seqʼowarqanku, sapa kutitaj 39 kutista.+ 25  Kinsa kutipi varawan seqʼowarqanku.+ Uj kutipitaj rumiswan chʼanqaykuwarqanku.+ Barcospi risqasniypi kinsa kutipi barco yakuman chinkaykorqa.+ Uj tutata, uj pʼunchaytawan mar qocha chaupipi tuytorqani. 26  Sapa kuti viajasqaypi mayuswan casi apachikorqani, suwaspis casi wañuchiwarqanku, llajta masisniy,+ waj nacionesmanta kajkunapis wañuchiwayta munarqanku.+ Chantapis wañuy patapi rikhurerqani: llajtaspi,+ chʼin lugarespi, mar qochapi, hermano nichikojkunaj chaupinkupipis. 27  Chantapis mana samarispa jumpʼi suruyta llankʼarqani. Ashkha kutispi mana puñusqa karqani.+ Yarqhaywan chʼakiywantaj purerqani.+ Jinallataj sapa kuti mana mikhusqa karqani.+ Chirita aguantarqani, mana ropayojtaj quedakorqani.* 28  Mana chaykunallatachu aguantani. Astawanpis tukuy congregacionesmanta sapa pʼunchay llakikuni.+ 29  Pikunachus yanapata necesitanku* chaykunamantapis llakikullanitaj. Sichus pitapis urmachinku chayqa, yawarniy tʼimpurin. 30  Jatunchakunay kajtenqa, imaschus pisi kallpa kasqayta rikuchin chaymanta jatunchakusaj. 31  Diosqa yachan mana llullakushasqayta. Paymin Señor Jesuspa Tatan, wiñaypajtaj jatunchasqa kachun. 32  Damasco llajtapi kashajtiy, rey Aretaspa atiyninpi kaj kamachejqa, llajta punkusman soldadosta churarqa presota japʼinawankupaj. 33  Chaywanpis hermanosqa, llajta perqaj ventananta canastapi uraykuchiwarqanku.+ Ajinapi chay kamachejpa makinmanta ayqerqani.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “engañarqa”.
Chayri “Chay runasqa llulla apóstoles kanku”.
Chayri “kʼanchaj angelman”.
Chayri “rijchʼakuyta yachan”.
Griego parlaypeqa nin, “qʼalallataj karqani”.
Griego parlaypeqa nin, “llauchhiyanku”.