2 Corintios 1:1-24

  • Pabloj napaykuynin (1, 2)

  • Dios sonqochawanchej tukuy llakiyninchejpi (3-11)

  • Pabloqa Corintoman manaraj rinanta nin (12-24)

1  Noqa Pabloqa Diospa munayninrayku Cristo Jesuspa apostolnin kani. Noqa kay cartata qhelqamuykichej hermanonchej Timoteowan+ khuska, Corinto llajtapi kaj congregacionman,* tukuy Acaya+ lugarpi Diospaj tʼaqasqa kajkunamanwan:  Qankunapaj jatun khuyakuy kachun, sonqo tiyaykuytaj Tatanchej Diosmanta, Señor Jesucristomantawan.  Jatunchasqa kachun Dios, pichus Señorninchej Jesucristoj Tatan.+ Paymin may khuyakuyniyoj Tata,+ tukuy imapi sonqochaj Diostaj.+  Paymin sonqochawanchej* tukuy llakiyninchejpi.+ Ajinamanta noqanchejpis imaymana llakiykunapi kajkunata sonqochananchejpaj,+ imaynatachus Dios sonqochawanchej ajinata.+  Cristota qhatisqanchejrayku mayta ñakʼarinchej,+ Cristoraykullataj may sonqochasqa kanchej.  Chayrayku sichus llakiykunapi kayku chayqa, qankuna sonqochasqa, salvasqataj kanaykichejpaj kashan. Sitajchus sonqochasqa kayku chayqa, qankuna sonqochakunaykichejpaj. Chaytaj yanapasunkichej, noqayku jinallataj ñakʼarispa sinchʼita sayanaykichejpaj.  Chantapis sinchʼita sayanaykichejmantaqa mana iskayrayaykuchu. Imaraykuchus yachayku noqayku jina ñakʼarispaqa, noqayku jinallataj sonqochasqa kanaykichejta.+  Hermanos, yachanaykichejta munayku Asiapi kashaspa ima llakiykunapichus kasqaykuta.+ Anchatapuni ñakʼarerqayku, manaña atinaykukama. “Wañusunchá” nispataj nerqayku.+  Arí, wañuchisqa kanaykuta yuyarqayku. Chaytaj yachachiwarqayku, mana noqallaykupichu atienekunayku kasqanta manachayqa Diospi,+ pichus wañusqasta kausarichimuyta atin chaypi. 10  Chay jina wañuy patapi kashajtiyku Dios librawarqayku, librallawasqaykupunitaj. Chantapis yachayku qhepaman siga libranawaykuta.+ 11  Qankunapis noqaykupaj Diosmanta mañakuspa yanapawaykuman.+ Imaraykuchus ashkhas noqaykupaj mañakojtinkoqa Dios chayta uyarenqa, yanapawasqaykutaj.+ Ashkhastaj chaymanta Diosman graciasta qonqanku. 12  Noqaykoqa llimphu sonqoyoj kasqaykumanta kusikuyku. Imaraykuchus kay mundopi, astawanraj qankuna ukhupi llimphu kausayniyoj kayku, nitaj puraj uyaschu. Chantapis mana kay mundoj yachayninman jinachu kausayku,+ manachayqa Diospa jatun khuyakuyninman jina. 13  Imastachus leeyta,* entiendeytapis atinkichej chayta qhelqamushayku. Noqataj yachani chay imasta allinta entiendenaykichejta, 14  imaynatachus tumpata entiendenkichejña noqayku qankunaj kusikunaykichej kasqaykuta ajinata. Noqaykupis qankunamanta kusikullasqaykutaj, Señorninchej Jesuspa pʼunchayninpi. 15  Chay yuyaywan qankunamanraj ñaupajta jamuyta munasharqani. Ajinamanta ujtawan kusikunaykichejpaj.* 16  Qankunataqa Macedoniaman rej jina waturikuyta munarqaykichej. Macedoniamanta kutimoj jinapis waturikuyta munallarqaykichejtaj Judeaman uj trechota pusarinawaykichejpaj.+ 17  Chayta ruwasaj nispaqa mana parlallarqanichu. Manallataj munayniyman jinachu ruwayta yuyarqani, uj rato “arí” ninaypaj, waj ratotaj “mana” ninaypaj. 18  Imaynatachus Diosqa atienekunapaj jina, parlasqaykupis ajinallataj. Mana niykuchu “arí” nispa, chantá “mana” ninaykupajqa. 19  Diospa Wawan Jesucristopis mana ninchu “arí” nispa, “mana” ninanpajqa. Astawanpis “arí” nisqanqa, “arí” nisqapuni kanqa. Noqawan, Silvanowan,* Timoteowantaj+ paymanta qankunaman willarqayku. 20  Dios imastachus qonanta nisqan may chhika kajtinpis, Jesusnejta juntʼakun.*+ Paynejllatataj Diosman amén* ninchej,+ noqanchejnejta jatunchasqa kananpaj. 21  Chaywanpis Diosqa garante jina sayan qankunapis noqaykupis Cristojta kasqanchejmanta, chantapis payllataj ajllawarqanchej.+ 22  Paymin sellaykuwanchej.+ Chay sellotaj Diospa espiritun sonqonchejpi.+ Chaytaj garantía jina* imachus qhepaman jamunanmanta. 23  Diospa ñaupaqenpi kausayniyrayku juraspa nini: Qankunata khuyakusqayrayku manaraj Corintoman jamunichu. 24  Noqaykoqa creesqaykichejmanta mana patroneschu kayku.+ Imaraykuchus creesqaykichejrayku sinchʼita sayashankichej. Astawanpis kusisqa kanaykichejpaj qankunata yanapashayku.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi congregación nisqata leeriy.
Chayri “kallpachawanchej”.
Ichá nillanmantaj “Imastachus allinta yachankichejña”.
Ichá nillanmantaj “Ajinamanta iskay kutita yanapasqa kanaykichejpaj”.
Sutikullantaj Silas.
Griego parlaypeqa nin, “‘arí’ kashan”.
Glosariopi amén nisqata leeriy.
Chayri “seña jina”, “prenda jina”.