Onlad karga

Onlad saray karga

Interfaith—Kasin Aabobonan na Dios?

Interfaith—Kasin Aabobonan na Dios?

“Kasin pankakasakeyen itayo na relihyon o pansisianen to itayo?” Intepet itan ed saray manbabasa na The Sydney Morning Herald. Manga 89 porsiento ed saray tinepetan so angibaga ya pansisianen itayo na relihyon.

DUMA balet so opinyon na saramay onsusuportad interfaith odino panlalaok na nanduruman relihyon. “Ibagam pad siak no walay relihyon ya anggapoy panangasi . . . , anggapoy pibabali tod kaliberliber . . . , aliwan makaaro,” so kuan nen Eboo Patel, founder na Interfaith Youth Core.

Wala ray pankanawnawan mankakasakey iray Budista, Katoliko, Protestanti, Hindu, Muslim, tan arum ni pian ekalen so kairapan, ilaban so human rights, ibawal so pangusar na akakotkot iran bomba, odino ipaimano so problemad kaliberliber. Mantitipon iray nanduruman relihyon pian pantotongtongan no panon iran nawalaan na saksakey a kanonotan tan gagala. Iseselebra day pandurumaan da diad panamegley na piesta, musika, dasal, seremonya ya manselsel iray kandila, tan arum ni.

Kasin say panlalaok na saray relihyon so paraan pian naandi so pankokontraan na nanduruman pananisia? Kasin say interfaith so paraan na Dios pian niwalay mas maabig ya mundo?

PANKAKASAKEY—ANTOY KASALAT TO?

Ipapasirayew na sakey ed saray sankabalgan ya organisasyon na interfaith ya walay membro ton masulok ya 200 a relihyon tan aktibo itan ed 76 ya bansa. Say ibabaga ran gagala na satan et “ipaseseg so tuloytuloy, tan inagew-agew ya pantutulongan panamegley na interfaith.” Pero diad tua, mainomay labat itan ya ibaga balet mairap ya gawaen. Singa bilang, unong ed saray manag-organisa, kaukolan dan alwaran iray salitan usaren dad resolusyon da pian agnaopendi so amayamay ya relihyon tan lokal iran grupo ya pinmirma ed dokumento. Akin? Say sakey a rason et ag-ira makapanpapaknaan no kasin bitlaen day Dios ed resolusyon. Kanian, pinaliisan day antokaman ya nipaakar ed Dios odino pamitlad sikato.

No agkabiangan so Dios, antoy papel na pananisia? Sakey ni, antoy pidumaan na ontan ya organisasyon ed arum ya aliwan relihyoson organisasyon ya ontutulong ed saray mankaukolan? Kanian seguro deneskribe na satan ya grupo na interfaith so organisasyon da, aliwan bilang sakey a relihyoson grupo, noagta “sakey ya organisasyon ya mangipapaseseg ed pankakasakey.”

KASIN MAGENAP LAY PANGIPASESEG NA KAMAONGAN?

“Amin ya manunan relihyoson tradisyon et walaan na parehon mensahe: aro, panangasi tan panamerdona,” so inkuan na Dalai Lama, sakey ed saray kabkabat ya onsusuportad interfaith. Inyarum  to ni: “Say importante et magmaliw irayan kabiangan na inagew-agew a kabibilay tayo.”

Tua, talagan importante iray kualidad ya aro, panangasi, tan panamerdona. Diad samay tatawagen ya Golden Rule, imbaga nen Jesus: “Sirin, amin a bengatlan labay yon gawaen na totoo ed sikayo, ontan met so nepeg yon gawaen ed sikara.” (Mateo 7:12) Balet, kasin say tuan pananisia et basta labat pangipaseseg na kamaongan?

Oniay imbaga nen apostol Pablo nipaakar ed saramay kapanaonan ton mangibabagan manlilingkor irad Dios: “Tatasian ko a maseseg ira parad Dios; balet aliwan unong ed suston pikakabat.” Antoy problema? Say kuan nen Pablo: “Lapud agda aamtaen so inkatunong na Dios, . . . labay dan iletneg so inkatunong dan dili.” (Roma 10:2, 3) Lapud aliwan susto so pikakabat dad no antoy labay na Dios a gawaen da, say seseg—tan pananisia—ra et talagan anggapoy kana.Mateo 7:21-23.

SAY PANMORIA NA BIBLIA ED INTERFAITH

“Maliket iray mareen,” so kuan nen Jesus. (Mateo 5:9) Ginawa nen Jesus no antoy impulong to diad impangipaseseg tod pagmaliw ya agmaruksa tan impasabi toy mensahe na kareenan ed saray totoon nanduruma so nanlapuan dan relihyon. (Mateo 26:52) Saramay angawat ed satan et niyapit irad sakey tan sakey diad malet ya bedber na aro. (Colosas 3:14) Balet kasin say gagala nen Jesus et pankasakeyen labat iray totoon nanlapud nanduruman relihyon pian niwalay kareenan ed limog da? Kasin sikatoy akibiang ed saray paraan na panagdayew na arum?

Saray lider na relihyon na saray sekta na Fariseo tan Saduceo et maruksa dan sinumpay Jesus, tan labay da ni ingen ya pateyen. Antoy ginawa nen Jesus? Ingganggan to ray disipulo to: “Paulyan yo ra labat. Sikaray bulag a manangigiya.” (Mateo 15:14) Ag-impaseseg nen Jesus so pikasakey ed ontan iran totoo.

Asabi panaon, niletneg so Kristianon kongregasyon ed Corinto, diad Gresya—sakey a syudad ya kabkabat lapud dakdakel ditan so nanduruman relihyon. Antoy nepeg a gawaen na saray Kristiano diman? Sinulatan ira nen apostol Pablo: “Agkayo mikakasakey ed saray agmananisia.” Akin? Impaliwawa to: “Anto so pantunosan nen Kristo tan si Belial? Odino anto so pamparaan na sakey a mananisia tan sakey ya agmananisia?” Insan to ra sinimbawa: “Ekal kayo sirin ed limog da, tan onsian kayo.”2 Corinto 6:14, 15, 17.

Malinlinew ya kokontraen na Biblia so interfaith. Balet ompan isipen mo, ‘Panon sirin ya niwalay tuan pankakasakey?’

PAMAWALA NA TUAN PANKAKASAKEY

Saray kompanya na konstruksion et dakel so trabahador da. Nasumpal da kasi proyekto no ag-ira makapanpaknaan ed no anton plano so usaren da?

Singa ontan met so situasyon natan na saray organisasyon na interfaith. Anggaman ipapaseseg day pankakasakey tan respeto ed arum, anggapoy pankakasakeyan dan plano no panon ya niwalay pananisia. Kanian naapag ni ran siansia lapud saray isyu nipaakar ed moral tan doktrina.

Walad Biblia iray estandarte na Dios, ya singa iratan sakey a plano. Sarag tayon ibase so kabibilay tayod ibabaga na Biblia. Saramay angawat ed satan et atalonaan day panangidumaduma na lahi tan naaralan day saniiban mankimey a mareen tan nankakasakey. Impasakbay la ya na Dios: “Ipawil ko ed saray baley so malinis a pansasalita, pian sikara ya amin tawagan da komon so ngaran nen Jehova, pian manlingkor ira ed sikato a benebenek.” Niwalay pankakasakey lapud “malinis a pansasalita” odino puron lenguahe—say estandarte na Dios ed panagdayew.Sofonias 3:9; Isaias 2:2-4.

Maliket kan iimbitaan na Saray Tasi nen Jehova ya onatendid Kingdom Hall ya asingger ed sikayo pian nanengneng mon mismo so makapadinayew ya kareenan tan pankakasakey da.Salmo 133:1.