SAY PANAG-BANTAYAN Mayo 2014 | Kaukolan Mo ni Kasi Manpikasi?

No amta la na Dios iray pankaukolan tayo, kaukolan tayo ni kasi manpikasi? Ebatan iya na Biblia.

MANUNAN ARTIKULO

Akin ya Manpipikasi Iray Totoo?

Dakel ya agmanisiad Dios so manpipikasi met. Akin?

MANUNAN ARTIKULO

Kaukolan Mo ni Kasi Manpikasi?

Sarag ya ebatan na Dios iray pikakasi anggan agmanggaway milagro.

UUMANEN NA BIBLIA SO BILAY

Inusar Day Biblia Pian Ebatan so Amin ya Tepet Ko!

Si Isolina Lamela et sakey ya Katolikon madre, insan nagmaliw ya Komunistan aktibista, balet parehon adismayad saratan. Sinmabi panaon, akabat to ray Tasi nen Jehova, ya tinmulong ed sikato panamegley na Biblia pian naromog so malinew a gagala na bilay.

Sarag Mon Labanay Tukso!

Walay taloran step ya makatulong ed sikan nawalaay mabiskeg a determinasyon.

Kasin Antam La?

Antoy nagawad saray ontatakas ya aripen diad Roma nensaman? Akin ya say kolor-ube ya panagkolor na Tiro so sankamablian a panagkolor ed mundo?

Interfaith—Kasin Aabobonan na Dios?

Kaukolan kasin pawalaen so pankakasakey tan impanaagi anggan antoy kasalat to? Ompan nabigla ka ed ebat na Biblia.

Ebat ed Saray Tepet ed Biblia

Onkiwas si Jesus pian niwalay kareenan ed dalin.