Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO

Kaukolan Mo ni Kasi Manpikasi?

Kaukolan Mo ni Kasi Manpikasi?

‘No amta la na Dios so amin ya bengatla, pati saray nononoten tan pankaukolan ko, akin et manpikasi ak ni?’ ompan nitepet mo. Walay punto met na satan. Agta imbaga nen Jesus ya ‘amta na Dios iray nakaukolan yo sakbay kayo nin onkerew ed sikato’? (Mateo 6:8) Atalosan itan na Ari na Israel nensaman ya si David, kanian insulat to: ‘Anggan kasakbayay pansalitak antam la no antoy ibagak.’ (Salmo 139:4, Maung a Balita) No ontan sirin, akin et kaukolan tayo ni manpikasi ed Dios? Pian naebatan itan, ikonsidera tayo no antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed pikakasi. *

“Onapit kayo ed Dios, tan sikatoy onapit ed sikayo.”Santiago 4:8

 ONTULONG SO PIKAKASI PIAN ONAPIT TAYOD DIOS

Anggano ibabaga na Biblia ya amta nen Jehova * a Dios so amin, ipapanengneng met na satan ya sikatoy aglabat basta mangaalay impormasyon nipaakar ed saray mandadayew ed sikato. (Salmo 139:6; Roma 11:33) Say anggapoy limitasyon a memorya to et aliwan singa computer ya basta labat mangi-save na impormasyon nipaakar ed saray totoo. Diad tua, talagan interesado so Dios ed saray nononoten tayo ta labay ton onapit tayod sikato. (Salmo 139:23, 24; Santiago 4:8) Kanian pinaseseg nen Jesus iray papatumbok to ya manpikasi anggano amta la na Ama to iray manunan pankaukolan da. (Mateo 6:6-8) No lanang tayon ipapaamtad Amalsa tayo iray nononoten tayo, mas onapit tayod sikato.

No maminsan, ompan agtayo nanonotan so eksakton ipikasi tayo. Balet sarag na Dios ya amtaen anggan saray agtayo nibalikas a liknaan, tan iter to iray kaukolan tayo base ed situasyon tayo. (Roma 8:26, 27; Efeso 3:20) No namoria tayon tinulongan itayo na Dios anggan diad agnaliklikas a paraan, nalikna tayon maapit tayod sikato.

KASIN EEBATAN NA DIOS SO AMIN A PIKAKASI?

Ipapasegurod sikatayo na Biblia ya eebatan na Makapanyarin-amin a Dios iray pikakasi na saray matoor ya lingkor to, balet ibabaga met na satan iray rason no akin ya agto dedengelen so arum a pikakasi. Singa bilang, nen grabe kaugsan ed Israel nensaman, ingganggan na Dios so propeta ton si Isaias pian ibagad totoo: “Sano manggawa kayo na dakel a pikakasi, agak ondengel: saray lima yo napno ra na dala.” (Isaias 1:15) Malinew ya saramay agmanguunor ed ganggan na Dios odino saramay manpipikasi ya mauges so motibo ra et agdengelen na Dios.Uliran 28:9; Santiago 4:3.

Balet, ibabaga na Biblia: “Antokaman so kerewen tayo unong ed linawa to, dengelen to itayo.” (1 Juan 5:14) Labay to kasin ibaga ya amin ya kerew na saray mandadayew ed sikato et ebatan ton tampol? Andi. Imanoen pay agawad si apostol Pablo. Sikatoy amitlon akikasi ed Dios ya naekal komon so “sakey a sabit ed laman.” (2 Corinto 12:7, 8) Nayarin nairapan si Pablo lapud graben sakit ed mata. Seguradon makapadismaya itan ed sikato! Naikdan si Pablo na pakayarin mantambal tan nambilay ni ingen na inatey, balet ta say mismon sakit to et kaukolan ton anosan. (Gawa 19:11, 12; 20:9, 10) Anggano saray pikakasi to et agnaebatan diad paraan ya labay to, maliket ton inawat so ebat na Dios.2 Corinto 12:9, 10.

“Makapanmatalek itayo ed sikato ya antokaman so kerewen tayo unong ed linawa to, dengelen to itayo.”1 Juan 5:14

Tua, wala ray karakter ed Biblia ya milagron naebatan iray pikakasi ra. (2 Arari 20:1-7) Balet, aliwan naynay ya ontan so nagagawa. Anggan nensaman, wala ray mananisian aburido nen singa ag-inebatan na Dios so pikakasi ra. Oniay intepet nen Arin David: “Kaunongan ta kabayag O Jehova? Ilingwan mo ak ta ed andi-angga?” (Salmo 13:1) Balet nen atalosan na satan a matoor ya laki no panon la kabetbet ya sikatoy tinulongan nen Jehova, imbalikas to lamet so panagmatalek tod Dios. Diad satan lanlamang a pikakasi, oniay intuloy to: ‘Balet manmamatalek ak ed agmanguman a panangarom.’ (Salmo 13:5MB) Singa si David, ompan kaukolan ya tuloytuloy met a manpikasi iray mandadayew ed Dios natan ya anggad ebatan to ray kerew da.Roma 12:12.

NO PANON YA EEBATAN NA DIOS IRAY PIKAKASI

Iiter na Dios iray talagan kaukolan tayo.

Duga labat ya agnaynay ya iter na maaron atateng  so kekerewen na saray anak da diad mismon oras na ikerew dad satan. Ontan met, nayarin ag-ebatan na Dios iray kerew tayo diad paraan ya iisipen tayo odino diad panaon ya labay tayo. Balet makapanmatalek tayo ya say Amalsa tayo, a singa sakey a maaron ama, et ebatan to ray talagan pankaukolan tayo diad dugan panaon tan diad dugan paraan.Lucas 11:11-13.

Nayarin ebatan na Dios so sakey a pikakasi panamegley na Biblia

Nayarin ebatan na Dios iray pikakasi diad agnaliklikas a paraan.

Panon to balet no ipipikasi tayon naekal la komon so sakey ya mantutultuloy a problema? Kasin isipen tayon lapud anggapoy milagron ebat et talagan agla itan inebatan nen Jehova? Mas maabig no say isipen tayo et ompan tinulongan itayo na Dios ed paraan ya agtayo aliklikas. Singa bilang, ompan walay mangiyaansakit a kaaro ya ginawa toy anggaay nayarian ton tulongan itayo diad panaon ya kakkaukolan tayo. (Uliran 17:17) Posible kasin pinakiwas nen Jehova itan a kaaro ya tulongan to tayo? Sakey ni, nayarin ebatan na Dios so sakey a pikakasi panamegley na Biblia. Nayarin makaromog tayo ditan na kakabatan ya kaukolan pian nasarag tayoy mairap a situasyon tayo.2 Timoteo 3:16, 17.

Nayarin usaren na Dios iray maong a kaaro ya ontulong ed panaon ya kakkaukolan tayo

Imbes ya ekalen na Dios so personal a problema, kaslakan et papabiskegen to ray totoo to pian nayarian da itan. (2 Corinto 4:7) Singa bilang, nen akikasi Jesus ed Ama to ya ekalen so sakey a mairap ya subok lapud agto labay ya nabalaw so ngaran na Dios, angibaki si Jehova na anghel pian pabiskegen so Anak to. (Lucas 22:42, 43) Mipadpara, nayarin usaren met na Dios so sakey ya maapit a kaaro ya mamaseseg ed sikatayo no kakkaukolan tayo itan. (Uliran 12:25) Lapud say onian klase na ebat et agnaliklikas, ompan kaukolan tayoy magmaliw ya mas alerto pian nanengneng tayoy pangeebat na Dios ed saray pikakasi tayo.

Say arum ya ebat et kaukolan ya alagaren anggad isabi sankaabigan a panaon ya pilien na Dios.

Ibabaga na Biblia ya tutulongan na Makapanyarin-amin a Dios iray mapaabeban totoo diad “manepeg a panaon.” (1 Pedro 5:6) Kanian no singa agnaeebatan a tampol iray masimoon ya pikakasi tayo, agtayo komon iisipen ya anggapoy pibabali nen Jehova ed sikatayo. Imbes, lapud mas kabisado toy amin a bengatla, uusisaen na maaron Amalsa tayo iray pikakasi tayo base ed no antoy amta ton sankaabigan parad sikatayo.

“Manpaabeba kayo sirin ed silong na mabiskeg a lima na Dios, ta pian iyatagey to kayo ed manepeg a panaon.”1 Pedro 5:6

Singa bilang: Isipen pan walay anak mon ugaw a laki ya manpapasaliw ed sikay bisikleta. Kasin isaliwan mon tampol? No antam ya agni responsable ed pangusar na bisikleta, ompan isipen mon aliwa nin panaon pian isaliwan mo. Balet onsabi panaon, nayarin isaliwan mo lanlamang no antam ya parad pankaabigan to. Ontan met, nayarin iter na Dios iray dugan ‘pirawat na puso tayo’ diad manepeg a panaon no mantultuloy tayon manpikasi.Salmo 37:4.

MANMATALEK KAN ONDEDENGEL SI JEHOVA

Papasesegen na Biblia iray tuan Kristiano ya manmatalek ed pakayari na pikakasi. Nayarin ibaga na arum ya ‘mainomay itan ya ibaga pero mairap a gawaen.’ Tua, no walay abayag tayo lan aanosan a problema odino ag-inkahustisya, ompan ngalngali agti la naalagar so ebat na Dios. Balet, maabig no tandaan tayoy imbangat nen Jesus ed kaimportantian na pantultuloy a pampikasi.

Angiter si Jesus na ilustrasyon nipaakar ed pobrin balo ya naynay ya oonlad sakey ya huis pian nagamoran  toy hustisya. (Lucas 18:1-3) Anggano diad unaan et aglabay na huis ya tulongan so bii, imbaga to lanlamang ed sarili to: “Seguroen kon nagamoran toy hustisya, . . . pian agla naynay ya onla dia a manesdes ed siak anggad agak la makaanos.” (Lucas 18:4, 5) Unong ed teksto diad orihinal a lenguahe, dinengel na huis so balo pian sikatoy agponitien na balo ed mata, odino diad piguratibon paraan et “deralen so reputasyon [to].” * No anggan say aliwan patas ya huis et tulongan toy pobrin balo lapu labat ta agto labay a naderal so reputasyon to, di mas lalon iter na maaron Dios so hustisya ed saramay “ontatawag ed sikato ed agew tan labi”! Unong ed imbaga nen Jesus, ‘iter na Dios a tampol ed sikara so hustisya.’Lucas 18:6-8.

“Mantultuloy kayon onkerew, tan naikdan kayo.”Lucas 11:9

Anggaman no maminsan et nakekesawan tayo lan onkerew na tulong, agtayo komon ontutunda. No agtayo ontundan manpikasi, ipapanengneng tayon labalabay tayoy paigiya ed Dios. Naaralan tayo met ya nabidbir iray ebat na Dios ed saray kerew tayo, tan lapud satan et mas onapit tayod sikato. On, segurado itayon ebatan nen Jehova iray dugan pikakasi tayo no tuloytuloy tayon onkerew ya walaan na pananisia.Lucas 11:9.

^ par. 3 No labay tayon dengelen na Dios iray pikakasi tayo, kaukolan tayon unoren iray ganggan to. No gawaen tayo itan, nalikna tayoy pakayari na pikakasi ya ipaliwawad sayan artikulo. Parad kaaruman ya impormasyon, nengnengen so kapitulo 17 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova, odino nengnengen ed www.jw.org/pag.

^ par. 5 Nabasad Biblia ya say ngaran na Dios et Jehova.

^ par. 22 Nensaman, iilaloan na Dios iray huis odino ukom na Israel ya ikday espisyal ya konsiderasyon iray balo tan ulila.Deuteronomio 1:16, 17; 24:17; Salmo 68:5.