Onlad karga

Onlad saray karga

No Antoy Tua Nipaakar ed Arapen

No Antoy Tua Nipaakar ed Arapen

Kasin naisip mo la no antoy nagawa ed arapen? Ipapanengneng na Biblia ya wala ray importantin bengatla ya asingger lan nagawa tan walay epekto na satan ed amin ya totoo diad interon mundo.

Impaliwawa nen Jesus no panon tayon ‘naamtaan ya asingger lay Panarian na Dios.’ (Lucas 21:31) Kaiba ed saray impasakbay ton nagawa iray angkabaleg a guerra, maksil a yegyeg, eras, tan salot​—tan amin iratan et nanenengneng tayo la natan.​—Lucas 21:10-17.

Ipapanengneng met ed sikatayo na Biblia ya diad “kaunoran iran agew” na panuuley na too et magmaliw ya mauges so ugali na totoo. Nabasa tayo iratan diad 2 Timoteo 3:1-5. No naiimanom iratan ya ugali tan kakikiwas na totoo natan, seguradon panisiaan mo ya sayan propesiya na Biblia et nasusumpal la.

Antoy labay ya ibaga na satan? Asingsingger lan gawaen na Panarian na Dios iray baleg ya pananguman pian magmaliw ya mas maliket so bilay na totoo diad dalin. (Lucas 21:36) Nabasa ed Biblia iray impromisa na Dios a marakdakep ya nagawa diad dalin tan ed saray totoon manayam ditan. Nia ray pigaran alimbawa.

MAABIG YA PANANGULEY

“Tan niiter ed sikato [si Jesus] so panuley, kagalangan, tan panarian, pian manlingkor ed sikato iray totoo ed nanduruman nasyon tan lenguahe. Say uley to et andi-anggaan, tan say panarian to et agnaderal.”​DANIEL 7:14.

Say labay ya ibaga na satan: Magmaliw ya maliket so bilay mo bilang sakop na sankaabigan ya klase na gobierno ya inletneg na Dios, ya say Anak to so Ari.

 MAKSIL YA LAMAN

“Anggapoy manaayam ditan a mangibagay: ‘Mansasakit ak.’”​ISAIAS 33:24.

Say labay ya ibaga na satan: Agka lan balot mansakit odino nawalaay kapansanan; sarag moy manbilay diad andi-anggaan.

TUAN KAREENAN

“Papatundaen to ray guerra diad interon dalin.”​SALMO 46:9.

Say labay ya ibaga na satan: Agka la natatakot ya ompan walay nagawan guerra ta naandi la itan pati amin ya kairapan lapud satan.

SAY DALIN ET PANAYAMAN NA MAONG A TOTOO

“Anggapo lay mauges . . . Saray mauyamo et tawiren day dalin.”​SALMO 37:10, 11.

Say labay ya ibaga na satan: Anggapo la ray mauges a totoo, say manayam labat ed dalin et saray totoon labay dan unoren so Dios.

SAY INTERON DALIN ET MAGMALIW A PARAISO

“Mangipaalagey ira na kaabungan tan manayam ira ditan, tan mantanem ira na kaubasan tan kanen day bunga to.”​ISAIAS 65:21, 22.

Say labay ya ibaga na satan: Magmaliw ya marakdakep so interon dalin. Ebatan na Dios so ipipikasi tayon nagawa komon so linawa to “diad dalin.”​—Mateo 6:10.