Onlad karga

Onlad saray karga

 NO PANON YA NAEKAL SO SENGEGAN NA PROBLEMA

“Inerman a Pasen et Walay Kareenan” Diad Uley na Panarian na Dios

“Inerman a Pasen et Walay Kareenan” Diad Uley na Panarian na Dios

Asingsingger lan iter na Panarian na Dios​—say gobierno ed interon mundo ya inletneg na Dios—​so kareenan diad interon mundo tan pankakasakey na amin a totoo. “Inerman a pasen et walay kareenan,” ya singa insipan ed Salmo 72:7. Balet kapigan uleyan na Panarian na Dios so interon dalin? Panon itan ya nagawa? Tan panon kan nagunggonaan ed uley na Panarian?

KAPIGAN ONSABI SO PANARIAN NA DIOS?

Impasakbay na Biblia iray pigaran makapakelaw ya nagawa ya pakapatnagan ya asingsingger lan onsabi so Panarian na Dios. Saratan ya nagawa so “tanda,” kaiba la ray guerra ed nanduruman bansa, eras, sakit, dakel ya yegyeg, tan idakel na kaugsan.​—Mateo 24:3, 7, 12; Lucas 21:11; Apocalipsis 6:2-8.

Impasakbay met na Biblia: “Diad kaunoran iran agew et onsabi iray mapeligro tan mair-irap a panaon. Ta saray totoo et magmaliw a maaro ed sarili ra, maaro ed kuarta, . . . agmatulok ed atateng da, agda amtay misalamat, aliwa ran matoor, anggapoy panangaro ra ed kapamilyaan da, agda labay so mipaknaan, managpauges ira, anggapoy kontrol da ed sarili ra, masesebeg ira, agda aaroen so kamaongan, . . . makinon ira, mas inaro ray panliliket nen say Dios.” (2 Timoteo 3:1-4) Sarayan ugali et nayarin nanenengneng met lad arum ya totoo nensaman. Balet natan, ontan la so maslak ya ugali na totoo.

Saratan ya propesiya et ginmapon agawa nen 1914. Wala ray historian, politiko, tan managsulat ya angibaga no panon ya anguman so mundo diad satan ya taon. Singa bilang, oniay insulat na sakey a Danish historian ya si Peter Munch: “Sanen agawa so guerra nen 1914, biglan anguman so kipapasen na mundo. Manlapud panaon ya mareen tan maasenso, . . . nagmaliw ya magulo, makapataktakot, tan grabe so pambubusolan kanian anggapo lay kaligenan ed anggan iner a pasen.”

Balet, walay rason tayo pian magmaliw ya positibo. Ta saratan ya nagagawa so pakanengnengan ya say Panarian na Dios et asingger lan manuley diad interon mundo. Diad tua, kaiba ed tanda na anggaan ya inter nen Jesus iyan positibon nagawa: “Sayan maong a balita na Panarian et nipulong ed interon dalin bilang pantasi ed amin a nasyon, insan onsabi so anggaan.”​—Mateo 24:14.

Satan ya maong a balita so manunan tema ya ipupulong na Saray Tasi nen Jehova. Diad tua, say title na manunan publikasyon da et Say Panag-bantayan Mangipapalapag na Panarian nen Jehova. Wala la itan ed masulok ya 338 ya lenguahe, ipapaliwawa ed Say Panag-bantayan iray balibalin nagawa sano uleyan la na Panarian na Dios iray totoo tan say interon mundo.

PANON YA MANULEY SO PANARIAN NA DIOS?

Naamtaay ebat ed sarayan apatiran importante ya katuaan:

  1. Say manuley ed Panarian et aliwan diad panamegley odino siopaman ya manuley ed sayan mundo.

  2. Saray manuley ed sayan mundo et agda labay ya ikbanan so pakayari da tan labanan da ni ingen so Panarian na Dios.​—Salmo 2:2-9.

  3. Deralen na Panarian na Dios iray gobierno na too ya tuloytuloy ya manguuley ed amin a totoo. (Daniel 2:44; Apocalipsis 19:17-21) Say sampot ya guerra ed interon mundo et tatawagen ya Armagedon.​—Apocalipsis 16:14, 16.

  4. Amin ya malabay ya manpasakop ed Panarian na Dios et makaliktar ed Armagedon tan manayam irad mareen a balon mundo. Sikara so manugyop ed samay tatawagen na Biblia ya “baleg ya ulop,” ya nayarin minilyon so bilang da.​—Apocalipsis 7:9, 10, 13, 14.

 PANON KAN NAGUNGGONAAN ED ULEY NA PANARIAN?

Unona, pian magmaliw ya sakop na Panarian na Dios so sakey, kaukolan so edukasyon. Diad pikakasi nen Jesus ed Dios et imbaga to: “Saya so mankabaliksay bilay ya andi-anggaan, a kabaten da ka, say saksakey a tuan Dios, tan samay imbakim, si Jesu-Kristo.”​—Juan 17:3.

No talagan nakabat na totoo si Jehova a Dios bilang sakey a Persona, nagunggonaan iran maong. Imanoen pa so duara ed saratan: Unona, nawalaan ira na mabiskeg a pananisia ed sikato. Satan a pananisia ya base ed ebidensya et mangombinse ed sikara ya tua so Panarian tan asingger lay panuley to. (Hebreo 11:1) Komadua, onaralem so panangaro da ed Dios tan ed arum a totoo. Lapud panangaro dad Dios, napakiwas iran sikatoy unoren da ya impapuso. Tan lapud panangaro dad totoo, napakiwas iran iyaplika iyan imbaga nen Jesus: “Say labay yon gawaen na totoo ed sikayo, gawa yo met ed sikara.”​—Lucas 6:31.

Singa say maaron ama, labay na Amalsa so sankaabigan parad sikatayo. Labay ton naeksperiensya tayo so ibabaga na Biblia ya “tuan bilay.” (1 Timoteo 6:19) Say bilay tayo natan et aliwan “tuan bilay.” Minilyon so talagan maniirap tan mansasagpot pian labat nabilay. Pian natalosan tayo no anto itay “tuan bilay,” imanoen so arum ed saray balibalin iter na Panarian na Dios ed saray uleyan to.

Diad uley na Panarian, maligen tan liktar la iray totoo tan dakel so naakan