Onlad karga

Onlad saray karga

Tua Kasi so Trinidad?

Tua Kasi so Trinidad?

Masulok ya duaran bilyon a totoo so mangibabagan Kristiano ira. Maslak ed sikara et membro na relihyon ya mangibabangat na Trinidad—doktrina ya say Ama, say Anak, tan say espiritu santo et saksakey a Dios. Panon ya nagmaliw a doktrina so Trinidad? Tan say mas importante, kasin ibabangat itan na Biblia?

AKOMPLETO so Biblia nen 96 C.E. Kayari masulok a 200 taon, nen 325 C.E., ginmapon aporma iray bangat ya nagmaliw a basiyan na Trinidad diad miting ya agawad syudad na Nicaea ed Asia Minor, ya natan et Iznik, Turkey. Unong ed New Catholic Encyclopedia, say listaan na doktrina ya ginawa kuno diad Miting ed Nicaea so angiter na unonan opisyal ya kabaliksan na saray bangat na simbaan, pati kabaliksan na Dios tan Kristo. Akin balet et kaukolan nin ikdan na kabaliksan so Dios tan say Kristo anta abayag lan akompleto so Biblia? Aliwa ta’n malinew so ibabaga na Biblia?

KASIN DIOS SI JESUS?

Nen nagmaliw ya Emperador na Roma si Constantine, saray sakop ton mangibabagan Kristiano ira et aliwan pareparehoy pananisia ra nipaakar ed Dios tan Kristo. Kasin Dios si Jesus? Odino sikatoy pinalsa na Dios? Pian nasolusyonan itan, impatawag nen Constantine iray lider na relihyon diad Nicaea, aliwan pian amtaen so katuaan, noagta agto labay ya naapag so empiryo to lapud relihyon.

“Para sikatayo saksakey so Dios, say Ama.”1 Corinto 8:6, Maung a Balita

Imbaga nen Constantine ed masulok a 200 ya obispo a nepeg a saksakey so desisyon da, balet aliwan ontan so agawa. Kanian imbaga to laingen ya aprobaan da so aliwan malinew a bangat ya si Jesus tan say Ama et “saksakey” (homoousios). Sayan termino ya nanlapud Griegon pilosopiya tan anggapod Biblia so nagmaliw ya pundasyon na Trinidad ya impila dad listaan na saray doktrina na simbaan. Diad tua, diad bandad sampot na komapat ya siglo, say doktrinan Trinidad et pareho lan talaga ed papanisiaan natan, pati may bangat ya say espiritu santo et mikatlon persona ed saksakey a dios.

AKIN ET NEPEG MON AMTAEN SO TUA?

Imbaga nen Jesus ya “saray tuan managdayew et mandayew ed Ama diad . . . katuaan.” (Juan 4:23) Satan ya katuaan et walad Biblia. (Juan 17:17) Kasin ibabangat na Biblia ya say Ama, say Anak, tan say espiritu santo et taloran persona ed saksakey a Dios?

 Unonad amin, agbalot nabasad Biblia so salitan “Trinidad.” Komadua, agbalot imbaga nen Jesus ya kapantay toy Dios. Imbes, sikatoy nampikasi tan nandayew ed Dios. (Lucas 22:41-44) Say komatlon ebidensya et no panon ya inturing nen Jesus iray disipulo to. Anggan sanen sikatoy binmilay lamet bilang espiritu, tinawag to ray disipulo to ya “saray agagik.” (Mateo 28:10) Kasin labay ton ibaga ya agagi ira na Makapanyarin-amin a Dios? Siempre andi! Balet lapud pananisia dad Kristo—say panguloan ya Anak na Dios—nagmaliw met iran ananak na Ama to. (Galacia 3:26) Nabasa yod ontumbok a parapo so apantongtongan diad Miting ed Nicaea tan ikompara itan ed arum nin bersikulod Biblia.

Say apantongtongan ed Nicaea (Nicene Creed):

“Manisia kami . . . ed saksakey a Katawan ya Jesu-Kristo . . . ya pinankasakey ed Ama, Dios na Dios, Liwawa na Liwawa, sankatagyan a Dios na sankatagyan a Dios.”

Say ibabaga na Biblia:

  • “Onatagey ak [Jesus] ya onlad Amak tan Ama yo, Dios ko tan Dios yo.”Juan 20:17. *

  • “Para sikatayo saksakey so Dios, say Ama.”1 Corinto 8:6.

  • “Say Dios so manuley ed Kristo.1 Corinto 11:3.

  • “Nagalang komoy Dios tan Ama na Katawan tayon Jesu-Kristo.”1 Pedro 1:3.

  • “Sikato yay ibabaga na manngaray Amen [Jesus], . . . a sikatoy nanlapuay amin a pinalsay Dios.”Puyan 3:14. *

^ par. 13 Sikami so angi-italic. Amin irayan bersikulo et inalad Maung a Balita.

^ par. 17 Nabasa ed libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? irayan duaran leksion: “Anto so Katuaan Nipaakar ed Dios?” tan “Siopa si Jesu-Kristo?” Sarag moy mangala na onian libro ed saray Tasi nen Jehova odino basaen itan online diad www.jw.org/pag.