Onlad karga

Onlad saray karga

 SAY EBAT NA BIBLIA

Pan-sex na Agni Kasal

Pan-sex na Agni Kasal

Kasin mauges so pan-sex na agni kasal?

“Ta linawa na Dios . . . ya arawian yo so pilalawanan.”1 Tesalonica 4:3.

NO ANTOY PAPANISIAAN NA TOTOO

Diad arum ya kultura, anggapoy uges na pan-sex na saray adulton agni kasal. Diad arum ya lugar, ayos labat so nanduruman klase na seksual ya kagagawa ed saray kalangweran.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Uusaren na Biblia so salitan “pilalawanan” pian tukoyen so seksual iran kagagawa na aliwan sanasawa. Labay na Dios ya saray mandadayew ed sikato et ‘onarawid pilalawanan.’ (1 Tesalonica 4:3) Say pilalawanan et seryoson kasalanan, ya singa met ed pikakalugoran, espiritismo, pambuanges, pandayew ed idolo, pamatey, tan pantakew.1 Corinto 6:9, 10; Apocalipsis 21:8.

NO AKIN YA IMPORTANTIN PANTONGTONGAN

Say sakey a rason et lapud ibabaga na Biblia ya “ukomen na Dios iray managlawan.” (Hebreos 13:4) Tan manunad amin, no unoren tayoy ganggan na Dios ed seksual a moralidad, ipapanengneng tayon inaro tayoy Dios a Jehova. (1 Juan 5:3) Tan bendisyonan to itayo no unoren tayo ray ganggan to.Isaias 48:18.

 Kasin imoral so anggan anton klase na seksual ya kagagawa na agsanasawa?

“Say pilalawanan tan amin a klase na karutakan odino inkaagum et agkomon anggan nabitla ed limog yo.”Efeso 5:3.

NO ANTOY PAPANISIAAN NA TOTOO

Ibabaga na dakel ya agmet mauges so anggan anton klase na seksual a kagagawa na aliwan sanasawa, basta ag-ira aktual ya man-sex.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Diad Biblia, aliwan say pilalawanan labat so imoral, abitla met ditan so seksual ya “karutakan” tan “anggapoy-baing a kagagawa.” (2 Corinto 12:21) Malinew ya walay nanduruman klase na seksual a kagagawa ya kabusol na Dios no gawaen na aliwan sanasawa, anggano ag-ira aktual ya man-sex.

Ibabaga sirin na Biblia ya say sex tan arum nin seksual a kagagawa et para labat ed laki tan bii ya sanasawa. Nabasa tayo met ed Biblia ya mauges so “maagum a pilalek ed sekso.” (1 Tesalonica 4:5) Antoy labay ya ibaga na satan? Nia ay so alimbawa: Nayarin say saninaro et determinadon agman-sex. Balet, ompan walay gawaen dan arum ya klase na seksual a kagagawa. No ontan, aagumen da so agda gawa. Mankakasalanan la ra lapud “maagum a pilalek ed sekso.” Say inkaagum ed sex et mauges so kuan na Biblia.Efeso 5:3-5.

Panon mon naiwasan so seksual ya imoralidad?

“Ibatikan yo so pilalawanan.”1 Corinto 6:18.

NO AKIN YA IMPORTANTIN PANTONGTONGAN

Unong ed Biblia, say pan-sex na agni kasal et maneral ed pikakaarod Dios.Colosas 3:5, 6.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Bibilinen itayo na Biblia ya ‘ibatikan so pilalawanan.’ (1 Corinto 6:18) Labay ton ibaga, kaukolan ya onarawi itayo anggad posible ed antokaman ya makatukso ed sikatayon manggaway seksual ya imoralidad. (Uliran 22:3) Alimbawa, pian mansiansia itayon malinis ed moral, kaukolan ya iwasan tayoy miulop ed saramay mangibabaliwalad saray prinsipyo na Dios nipaakar ed sex. Ibabaga na Biblia: “Miulop kad saray makabat et magmaliw kan makabat. No mikaaro kad saray makulangkulang naderal ka.”Probirbio 13:20, Maung a Balita.

No imoral so kargay utek tayo, ag-arawin makagawa tayoy imoral. (Roma 8:5, 6) Kanian maabig no iwasan tayo iray kansion, video, babasaen, tan arum nin makapuy so ipapasabi to nipaakar ed sex odino mangisusugsog ed seksual iran kagagawa ya kabusol na Dios.Salmo 101:3.