Onlad karga

Kasin say Dios et Trinidad?

Kasin say Dios et Trinidad?

Say ebat na Biblia

 Dakel a relihyon ya mangibabagan Kristiano ira et ibabangat da ya say Dios et Trinidad. Pero oniay imbaga na Encyclopædia Britannica: “Agnabasa ed Balon Sipan so salita odino doktrinan Trinidad . . . Kalkalna labat lan inawat iyan doktrina diad inlabas na saray siglo tan kayari na dakel ya impandedebatian.”

 Diad tua, agbalot nabasa ed Biblia ya say Dios et kabiangan na Trinidad. Imanoen irayan bersikulo ed Biblia:

 “Si Jehova a Dios tayo et saksakey a Jehova.”—Deuteronomio 6:4.

 Say ngaran mo et Jehova, a sika labat so Sankatagyan ed interon dalin.”​—Salmo 83:18.

 “Saya so mankabaliksay bilay ya andi-anggaan, a kabaten da ka, say saksakey a tuan Dios, tan samay imbakim, si Jesu-Kristo.”​—Juan 17:3.

 “Say Dios et saksakey.”​—Galacia 3:20.

 Akin balet et ibabangat na dakel a relihyon ya say Dios et Trinidad?