Onlad karga

No Antoy Ibabaga na Arum ya Kabataan

Itsura

Itsura

Ibaga na saray kabataan no akin et mairap ya nawalaan na dugan pakanengneng ed itsura.