ONLIING! Oktubre 2013 | Posible Kasi Andukey a Bilay?

Dakel so maniilalon naparukey na science tan medisina so bilay. Naanap kasi na saray scientist so paraan pian manbilay ya andi-angga?

Pangobserba ed Nagagawad Mundo

Kaibad saray topic: Say idadakel na kaso na malaria diad Greece, agni kasal iran ina diad China, manbibikkel iran sundalo diad U.S.A., tan arum ni.

TULONG PARAD PAMILYA

No Antoy Gawaen no Manaalburotoy Ugaw

Antoy gawaen mo no manalburotoy anak mo? Natulongan ka na saray prinsipyod Biblia.

MANUNAN ARTIKULO

Posible Kasi Andukey a Bilay?

No amta tayoy rason no akin ya ontatatken tayo tan ompapatey, naamtaan tayo no posible kasi so andukey a bilay.

SAY EBAT NA BIBLIA

Pan-sex na Agni Kasal

Amtaen no antoy ibabaga na Biblia ed pan-sex na agni kasal tan arum nin klase na seksual a kagagawa.

INTERBYU

Impaliwawa na Orthopedic Surgeon so Pananisia To

Impaliwawa nen Dr. Irène Hof Laurenceau no akin ya nagmaliw ya Tasi nen Jehova.

Tua Kasi so Trinidad?

Kasin ibabangat na relihyon mo so trinidad? Kasin walay epekto na Nicene Creed ed sika natan?

WALA KASI NANDESINYO?

Say Utek na Arctic Ground Squirrel

Panon ya nasasarag na sayan melag ya ayep so abebbeban temperatura na laman to ya ngalngali la onkigtel?

Arum nin Walad Online

No Antoy Ibabaga na Arum ya Kabataan Nipaakar ed Itsura

Akin et mairap parad saray kabataan so nawalaan na dugan pakanengneng ed itsura da? Antoy makatulong ed sikara?