Onlad karga

Onlad saray karga

 WALA KASI NANDESINYO?

Say Utek na Arctic Ground Squirrel

Say Utek na Arctic Ground Squirrel

NO GINMAPO lay hibernation (mabayag ya iyugip no panaoy ambetel) na saray ayayep, onaabeba so temperatura na laman da. Anggad anton temperatura so nasabi to? Akagawa na rekord so labinduan arctic ground squirrel—nen say temperatura na laman da et asabi toy -2.9 degree Celsius! Onkigtel la komoy utek da ed ontan a temperatura. Akin balet et andi?

Nonot mo pa: Kada duara o taloran simba legan ya manha-hibernate so arctic ground squirrel, onggiwgiw so laman to ya anggad ompawil so normal ya temperatura ton 36.4 degree Celsius tan diad 12 anggad 15 ya oras et ag-itan onabeba. Ibabaga na saray researcher ya sayan ipetang na laman to, anggano pigaran oras labat, so rason no akin ya ag-onkikigtel so utek to. Sakey ni, legay hibernation mas ampetang na daiset so temperatura na ulo to no ikomparad arum a parte na laman to. Diad eksperimentod laboratoryo, say temperatura na beklew na samay labinduan squirrel et ag-inmabebad 0.7 degree Celsius.

Kayari pan-hibernate na squirrel, diad loob labat na duay oras et ompawil lad normal so utek to. Diad tua, ipapanengneng na sakey ya impan-research ya mas maong so igaganay utek na squirrel kayari hibernation! Pankelawan na saray eksperto iyan maples ya ipawil na utek to ed normal. Inkompara da itan ed itubo na balon tanaman ed apoolan ya katakelan anggano pigpigaran agew ni labat so linmabas.

Labay ya usaren na saray researcher so naaralan dad arctic ground squirrel pian natalosan day nagawaan ni na utek na too. Mas aaralen da no panon dan naiwasan odino napaabig ni ingen so deral ed selula ya nagagawad sakit ed utek, a singa say Alzheimer’s.

Antoy nibagam? Kasin basta labat la niwala so utek na arctic ground squirrel lapud ebolusyon? O walay nandesinyod satan?