1 Corinto 9:1-27

9  Agta bulos ak? Agta sakey ak ya apostol? Agta anengneng koy Jesus a Katawan tayo? Agta sikayo so bunga na kimey ko ed Katawan?  No aliwa ak ya apostol ed arum, seguradon apostol ak ed sikayo, ta sikayo so tatak a mamapaneknek ed inka-apostol ko nipaakar ed Katawan.  Nia so depensak ed saramay manguusisa ed siak:  Agta walay kanepegan tayon mangan tan oninum?  Agta walay kanepegan tayon ipila so sakey ya agin bii bilang asawa, a singa met ed arum ed saray apostol tan saray agagi na Katawan tan si Cefas?  Odino kasin sikami labat nen Bernabe so andian na kanepegan ya ontundan mananap na pambilay?  Wala kasi sundalo a gagastosan toy inkasikato? Wala kasi mantatanem na ubasan ya agmamangan ed bunga na satan? Odino wala kasi managpastol na pulok ya agminanabang ed gatas na pulok?  Kasin ibabagak iraya unong ed saray estandarte na too? Odino ibabaga met iraya na Ganggan?  Ta diad ganggan nen Moises et nisulat: “Agmo nepeg a balungosan so baka sano maniilik itan.” Kasin iyaansakit na Dios iray baka? 10  Odino kasin imbaga to itan pian pakagunggonaan tayon amin? On, nisulat itan parad pankaabigan tayo, ta samay toon manbabaka et nepeg a manbaka a walay iilaloan to tan samay toon maniilik et nepeg a manggawa ed satan, a maniilalon makapiapag. 11  No angitanem kami ed sikayo na espiritual iran bengatla, kasin baleg a bengatla no manani kami ed sikayo na saray bengatlan parad laman? 12  No walay onian kanepegan na arum a totoo ed sikayo, agta nagkalalo ed sikami? Anggaman ontan, agmi inusar iyan kanepegan, balet itetepel mi so amin a bengatla, ta pian agkamin balot makaamper ed maong a balita nipaakar ed Kristo. 13  Agyo ta amta a saray lalakin manusumpal na sagrado iran kimey et kakanen da iray bengatlan parad templo, tan saramay naynay a manlilingkor diad altar et walay apag da ed altar? 14  Mipadpara, ingganggan na Katawan a saramay mangiyaabawag ed maong a balita et manbilay ed panamegley na maong a balita. 15  Balet anggapoy anggan sakey ya inusar ko ed sarayan probisyon. On, agko insulat iraya ta pian nausar ko la iraya natan, ta mas maabig nin ompatey ak nen say—agko abuloyan so siopaman a pagmaliwen ton andiay kakanaan so rason kon manpasirayew! 16  Natan, no iyaabawag ko so maong a balita, aliwa itan a rason pian manpasirayew ak, ta ipapasen ko ya obligasyon ko itan. On, pakaskasi ak no agko inyabawag so maong a balita! 17  No mabulbulos ko iyan gagawaen, walay tumang ko; balet anggano napipilitan ak labat a manggawa ed saya, siansia nin inmatalek ed siak so panag-asikaso. 18  Anto sirin so tumang ko? Pian niiter kon anggapoy bayar so maong a balita diad pangiyaabawag ko ed satan, ta pian agko naabuso so kanepegan ko ed maong a balita. 19  Ta anggaman bulos ak ed amin a totoo, nampaaripen ak ed amin, ta pian nasagyat ko so dakel nin totoo. 20  Kanian, diad saray Judio et nagmaliw ak a singa Judio, ta pian nasagyat ko iray Judio; diad saramay walad sakop na ganggan et nagmaliw ak a singa walad sakop na ganggan, anggaman anggapo ak ed sakop na ganggan, ta pian nasagyat ko iramay walad sakop na ganggan. 21  Diad saramay andian na ganggan et nagmaliw ak a singa andian na ganggan, anggaman aliwa ak ya andian na ganggan nipaakar ed Dios noagta walad silong na ganggan nipaakar ed Kristo, ta pian nasagyat ko iramay andian na ganggan. 22  Diad saray makapuy et nagmaliw ak a makapuy, ta pian nasagyat ko iray makapuy. Nagmaliw ak ya amin a bengatla diad amin a klase na totoo, ta pian diad amin a paraan et nilaban ko so arum ed sikara. 23  Balet gagawaen ko so amin a bengatla nisengeg ed maong a balita, ta pian ninabang ko itan ed arum. 24  Agyo ta amta a saray milulumba ed batik et ombabatik iran amin, balet saksakey so makaawat na premyo? Ombatik kayo ta pian naawat yo itan. 25  Niarum ni, balang too a milulumba et kokontrolen toy inkasikato diad amin a bengatla. On, gagawaen da itan pian naala ra so sakey a naderal a korona, balet sikatayo et samay agnaderal. 26  Kanian ombabatik ak ya amtak so aarapen ko; say pamoponitik et aliwan singa pamoponiti ed dagem; 27  balet pepekpeken koy laman ko tan gagawaen kon aripen, ta pian naabobonan ak kayarik a nampulong ed arum.

Paimanod leksab