1 Corinto 12:1-31

12  Natan, agagi, nipaakar ed espiritual iran langkap et agko labay a magmaliw kayon anggapoy amta.  Amta yo a sanen totoo kayo ni na nasyones, sikayoy inwanwan a mandayew ed saramay agmakapansalitan idolo diad nanduruman paraan.  Kanian labay kon ipaamta ed sikayo ya anggapoy mansasalita ed panamegley na espiritu na Dios a mangibabagan: “Si Jesus et naayew!” tan anggapoy makapangibagan: “Si Jesus so Katawan!” nilikud ed panamegley na masanton espiritu.  Natan et walaray nanduruman langkap, balet walay saksakey ya espiritu;  tan walaray nanduruman ministeryo, ingen ta walay saksakey a Katawan;  tan walaray nanduruman kimey, ingen ta saksakey a Dios so manggagawa ed amin a kimey ed amin a totoo.  Balet say espiritu et napapatnagan ed kada sakey pian nagunggonaan so amin.  Alimbawa, say sakey et marunong a mansalita lapud walaan na langkap na espiritu, say sananey et mansasalita a walaay pikakabat unong ed satan met lanlamang ya espiritu,  say sananey et walaay pananisia diad panamegley na satan lanlamang ya espiritu, say sananey et nayarian toy mamaabig ed saray mansasakit diad panamegley na satan ya espiritu, 10  say sananey ni et makapanggawa na makapanyari iran gawa, say sananey et makapanpropesiya, say sananey et makatebek ed saray impuyan a salita, say sananey et makapansalita na nanduruman lenguahe, tan say sananey et nayarian toy mangipatalos ed saray lenguahe. 11  Balet amin irayan kimkimey et gagawaen na saksakey ya espiritu, a mangiiter ed kada sakey unong ed panlabayan na satan. 12  Ta no panon a say laman et saksakey balet walaan na dakel a kabiangan, tan amin a kabiangan na satan a laman et saksakey a laman anggaman dakel, ontan met so Kristo. 13  Ta diad saksakey ya espiritu et abautismoan itayon amin pian magmaliw a sakey a laman, balanglan Judio odino Griego, balanglan ariripen odino bulos, tan saksakey ya espiritu so impainum ed sikatayon amin. 14  On, aliwan saksakey so kabiangan na laman, noagta dakel. 15  No ikuan na sali: “Aliwa ak a lima, kanian agak kabiangan na laman,” aliwa iyan rason pian ibagan ag-itan kabiangan na laman. 16  Tan no ikuan na layag: “Aliwa ak a mata, kanian agak kabiangan na laman,” aliwa iyan rason pian ibagan ag-itan kabiangan na laman. 17  No say interon laman et mata, iner lay pakadngel? No pakadngel lan amin, iner lay pakaangob? 18  Balet natan et inyan na Dios diad laman so kada sakey ed saratan a kabiangan, unong ed panliketan to. 19  No saratan ya amin a kabiangan et saksakey, iner la kasi so laman? 20  Balet saksakey iran laman anggaman dakel a kabiangan. 21  Agnayarin ikuan na mata ed lima: “Agta ka nakaukolan”; odino, agnayarin ikuan met na ulo ed saray sali: “Agta kayo nakaukolan.” 22  Balet mas nakaukolan la ingen iray kabiangan na laman a singano mas makapuy, 23  tan saray kabiangan na laman ya iisipen tayon agtanto mapagalang et mas lalon papagalangan tayo, kanian saramay iisipen tayon agmarakep a kabiangan tayo et mas lalon paparakepen tayo, 24  balet saray marakep a kabiangan tayo et agla mankaukolan na antokaman. Balet, say Dios so anibukel ed laman, ya inikdan toy mas dakel a galang imay kabiangan a kulang na satan, 25  ta pian anggapoy inkaapag-apag diad laman, noagta saray kabiangan na satan et pareparehon mangiyansakit ed sakey tan sakey. 26  Tan no maniirap so sakey a kabiangan, manirap met iray arum a kabiangan; odino no nigloria so sakey a kabiangan, miliket ed satan iray arum a kabiangan. 27  Natan et sikayo so laman nen Kristo, tan kada sakey et kabiangan to. 28  Tan inyan na Dios diad kongregasyon so kada sakey ed saraya, unona, saray apostol; komadua, saray propeta; komatlo, saray managbangat; insan saray makapanyarin gawa;* insan saray langkap a mamaabig; saray pananulong ed arum, saray abilidad a mangidaulo, saray nanduruman lenguahe. 29  Agta aliwa ran apostol ya amin? Agta aliwa ran propeta ya amin? Agta aliwa ran managbangat ya amin? Agta aliwan amin et manggagawa na makapanyari iran gawa? 30  Agta aliwan amin ed sikara et walaan na saray langkap a mamaabig? Agta aliwan amin ed sikara et makapansalita na nanduruman lenguahe? Agta aliwan amin ed sikara et managpatalos? 31  Balet panseetan yon anapen iray mas baleg a langkap. Ingen ta ipanengneng ko ed sikayo so sakey a sankaabigan a dalan.

Paimanod leksab

1Co 12:28 * Odino, “saray milagro.”