1 Corinto 13:1-13

13  No mansasalita ak ed saray lenguahe na totoo tan saray anghel balet anggapoy arok, singa ak sakey a mantaknol a gansa odino sakey a manlaldis a piangpiang.  Tan no walaan ak na langkap a manpropesiya tan amtak ya amin iray sagradon sekreto tan amin a pikakabat, tan no walan amin ed siak so pananisia ta pian niyalis ko iray palandey, balet anggapoy arok, anggapoy kakanaan ko.  Tan no iiter koy amin a kayarian ko pian pakanen so arum, tan no isasakripisyok so laman ko, pian makapanpasirayew ak, balet anggapoy arok, anggapon balot so nagunggonak.  Say aro et walaan na andukey a panag-anos tan mapangasi. Say aro et aliwan maimon, agmanlalastog, agmanpapaatagey,  ag-onkikiwas a mabanday, agmanaanap na pankaabigan ton dili, aliwan misasanok. Ag-itan manbibilang na impakasakitan.  Ag-itan manliliket ed ag-inkatunong, noagta manliliket ed katuaan.  Satan so mangitetepel ed amin a bengatla, manisia ed amin a bengatla, maniilalo ed amin a bengatla, mansusungdo ed amin a bengatla.  Say aro et agbalot mangangga.* Balet anggano wala iray langkap a manpropesiya, naandi iratan; anggano walay pansasalita ed saray lenguahe, mangangga iratan; anggano walay pikakabat, naandi itan.  Ta aliwan nagnap so pikakabat tayo tan aliwan nagnap so pampropropesiya tayo; 10  balet sano onsabi la imay nagnap, naandi imay aliwan nagnap. 11  Sanen melag ak nin ugaw, mansasalita ak a singa ugaw, maniisip a singa ugaw, mankakatunongan a singa ugaw; balet natan ta tinmakken ak la, inekal ko la iray ugali na sakey ya ugaw. 12  Ta diad kaplesan et aliwan malinew so nanenengneng tayo ed panamegley na metal ya espiho, balet diad arapen et onlinew la itan.* Diad kaplesan et aliwa nin nagnap so amtak, balet diad arapen et nagnap lay naamtaan ko no panon a say Dios et kabkabat to ak. 13  Balet natan et mansiasiansia so pananisia, ilalo, aro; balet say sankabalgan ed sarayan talo et say aro.

Paimanod leksab

1Co 13:8 * Odino, “agbalot onsaew.”
1Co 13:12 * Literal, “lupalupaan.”