1 Corinto 15:1-58

15  Natan et ipapanonot ko ed sikayo, agagi, so maong a balita ya inyabawag ko ed sikayo, ya inawat yo met, tan tatalindegan yo,  a diad panamegley na sayan maong a balita ya inyabawag ko ed sikayo et nilaban kayo met, no bembenan yo itan a malet, nilikud labat no andian na gagala so impagmaliw yon mananisia.  Ta imbagak ed sikayo iray sankaimportantian a bengatla ya inawat ko met, salanti, say Kristo et inatey parad saray kasalanan tayo unong ed Kasulatan;  tan sikatoy imponpon, tan diad komatlon agew et sikatoy pinaoli unong ed Kasulatan;  tan sikatoy nampanengneng ed si Cefas, insan diad sikaran labindua.  Kayari na satan et sikatoy nampanengneng ed masulok a limanlasus ya agagi diad sakey a pankanawnawa, a maslak ed sikara et mabilay ni anggad natan, balet say arum et inatey la.*  Kayari na satan et sikatoy nampanengneng ed si Santiago, insan diad amin ya apostol;  balet kaunoran ed amin et sikatoy nampanengneng met ed siak a singa diad sakey a nianak a kulang na bulan.  Ta siak so sankaabebaan ed saray apostol, tan agak manepeg a tawagen ya apostol, lapud pinasegsegang koy kongregasyon na Dios. 10  Balet lapud agnaparaan a kaabigan na Dios et awalaan ak na sayan betang. Tan agnagmaliw ya andi-kakanaan so agnaparaan a kaabigan to ed siak, ta nansagpot ak a nagkalalo ni nen say sikaran amin, ingen agko agawaan itan no aliwan lapud agnaparaan a kaabigan na Dios a walad siak. 11  Balet, balanglan siak odino sikara, ontan so pampupulong mi kanian anisia kayo. 12  Natan no si Kristo et nipupulong a sikatoy pinaoli manlapud inaatey, akin balet et ibabaga na arum ed sikayo ya anggapoy kioli na saray inaatey? 13  No anggapoy kioli na saray inaatey, agmet sirin inmoli si Kristo. 14  Balet no agpinaoli si Kristo, say panagpulong tayo et seguradon andi-kakanaan, tan say pananisia tayo et andi-kakanaan. 15  Sakey ni, magmaliw itayo met a palso iran tasi na Dios, lapud tatasian tayo a pinaoli na Dios so Kristo, ya agto komon pinaoli no aliwan tua a napaoli iray inaatey. 16  Ta no agnapaoli iray inaatey, agmet pinaoli so Kristo. 17  Niarum ni, no agpinaoli si Kristo, say pananisia yo et anggapoy kakanaan; agni aperdona iray kasalanan yo. 18  Ta no ontan, saraman met sirin so inatey la a nikasakey ed si Kristo et aglan balot nabilay. 19  No say paniilalo tayo ed si Kristo et diad sayan bilay labat, sikatayo lay sankapakaskasian ed amin a totoo. 20  Balet, si Kristo et pinaoli la manlapud inaatey, a sikatoy unonan pinaoli* manlapud inaatey. 21  Ta unong a say ipapatey et diad panamegley na sakey a too, say kioli na saray inaatey et diad panamegley met na sakey a too. 22  Ta no panon ya ompapatey so amin lapud si Adan, nabilay met so amin lapud si Kristo. 23  Balet kada sakey unong ed akapasenan to: si Kristo ya unonan pinaoli, insan saramay kayarian nen Kristo legan na kiwawala* to. 24  Insan, diad anggaan, iyawat to lay panarian diad Dios tan Ama to, sano apaandi to lan amin so gobierno tan amin a pakauley tan pakayari. 25  Ta sikatoy nepeg a manuley bilang ari anggad niiyan la na Dios so amin a kakabusol diad salian to. 26  Bilang unor a kabusol, say patey et naandi la. 27  Ta “impasakop [na Dios] ed salian to so amin a bengatla.” Balet sanen inkuan to ya ‘impasakop la so amin a bengatla,’ malinew ya agkaiba ed satan imay angipasakop na amin a bengatla ed sikato. 28  Balet sano nipasakop la ed Anak so amin a bengatla, sikatoy manpasakop met la ed Dios ya angipasakop na amin a bengatla ed sikato, ta pian say Dios so magmaliw ya alenleneg a Manuley na amin. 29  Ta no andi, antoy gawaen na saramay nababautismoan pian magmaliw ya inaatey? No saray inaatey et agbalot paolien, akin et nababautismoan met ira pian magmaliw ya ontan? 30  Akin et napepeligro itayo met ed kada oras? 31  Inagew-agew a nipapaarap ak ed ipapatey. Saya so pekderan ko diad panlikliket ko ed si Kristo Jesus a Katawan tayo lapud sikayo, agagi. 32  No akilaban ak ed saray atap ya ayep diad Efeso a singa saray totoo, antoy nagunggonak ed satan? No agpaolien iray inaatey, “mangan tan oninum tayo sirin, ta nabuas et ompatey tayo.” 33  Agkayo palilingo. Say piulop ed mauges et maneral ed maong iran ugali. 34  Liing kayo la diad panggawa yoy matunong, tan agkayo manggagaway kasalanan, ta saray arum et agda kabat so Dios. Mansasalita ak ta pian ombaing kayo. 35  Anggaman ontan et walay mangibagan: “Panon a paolien iray inaatey? Anton klase na laman so pagmaliwan da?” 36  Sika ya agmakatunongan a too! Say intanem mo et agnabilay nilikud no ompatey nin unona; 37  tan sano nantanem ka, say intanem mo et aliwan singa say laman ya ombaleg, noagta sakey labat a bukel, a nayarin bukel na trigo odino arum nin bukel; 38  balet iikdan na Dios itan na sakey a laman unong ed panliketan to, tan iikdan to na laman so kada sakey ed saray bukel. 39  Agnampapara so amin a laman, noagta duma so laman na katooan, tan duma so laman na ayayep, tan duma so laman na saray manok, tan duma so laman na sira. 40  Tan walay mangatatawen iran laman, tan mangaraldalin iran laman; balet duma so gloria na mangatatawen iran laman, tan duma so gloria na mangaraldalin iran laman. 41  Sananey so gloria na agew, tan sananey so gloria na bulan, tan sananey so gloria na saray bitewen; diad tua et nandurumaan so gloria na kada bitewen. 42  Kanian ontan met so kioli na saray inaatey. Intanem itan ed kabubulok, paolien itan ed agkabubulok. 43  Intanem itan ed kabandayan, paolien itan ed gloria. Intanem itan ed kakapuyan, paolien itan ed pakayari. 44  Intanem itan a pisikal a laman, paolien itan ya espiritual a laman. No wala so pisikal a laman, wala met so espiritual a laman. 45  Ta onia met so nisulat: “Say inmunan too a si Adan et nagmaliw a mabilay a kamarerwa.” Say unor ya Adan et nagmaliw a manangiter-bilay ya espiritu. 46  Anggaman ontan, say inmuna et aliwan samay espiritual, noagta samay pisikal, insan samay espiritual. 47  Say inmunan too et nanlapud dalin tan gawa ed dabok; say komaduan too et nanlapud tawen. 48  No panon a samay sakey et gawa ed dabok, ontan met iramay gawa ed dabok; tan no panon a samay sakey et mangatatawen, ontan met iramay mangatatawen. 49  Tan kapara tayo imay too a pinalsa na Dios manlapud dabok, kanian magmaliw itayo met a kapara na samay too a linma ed tawen. 50  Balet ibagak iya, agagi, a say laman tan dala et agmakatawir ed panarian na Dios, tan agmet natawir na kabubulok so agkabubulok. 51  Nia! Ibagak ed sikayo so sakey a sagradon sekreto: Ag-itayon amin onugip ed ipapatey, noagta nauman itayon amin, 52  diad sakey a bekta, diad kakirem na mata, legan na unor a trumpeta. Ta ontanol so trumpeta, tan saray inaatey et napaoli ya agnabulok, tan sikatayoy nauman. 53  Ta sayan nabulok et nepeg a mangisulong na agkabubulok, tan sayan ompatey et nepeg a mangisulong na ag-ipapatey. 54  Balet sano isulong la na sayan nabulok so agkabubulok tan isulong la na sayan ompatey so ag-ipapatey, nagawa la ed satan so nisulat a salita: “Say patey et naakmon la ya andi-anggaan.” 55  “Patey, kawalaay pananalom? Patey, kawalaay ot-ot mo?” 56  Say ot-ot a pansesengegan na ipapatey et say kasalanan, balet say pakayari parad kasalanan et say Ganggan. 57  Balet salamat ed Dios, ta iiter to ed sikatayo so pananalo diad panamegley na Katawan tayon Jesu-Kristo! 58  Lapud saya, agagik ya inad-aro, mansiansia kayon malet, agnagiing, a naynay a dakel komon so gagawaen yo ed kimey na Katawan, ta amta yon say pansasagpot yo parad Katawan et aliwan andi-kakanaan.

Paimanod leksab

1Co 15:6 * Literal, “naugip la ed patey.”
1Co 15:20 * Literal, “unonan bungabunga.”
1Co 15:23 * Nengnengen so Apendise 5.