1 Corinto 14:1-40

14  Panggunaetan yon ipatnag so aro, ingen ta panseetan yon anapen iray espiritual a langkap, balet mas maabig a makapanpropesiya kayo.  Ta samay mansasalita na sananey a lenguahe et mansasalita diad Dios, aliwan diad totoo, ta anggapoy onderengel, anggaman sasalitaen to iray sagradon sekreto diad panamegley na espiritu.  Balet, samay manpropropesiya et mamapabiskeg tan mamapaseseg tan manliligliwa ed saray totoo diad panamegley na pansasalita to.  Samay mansasalita na sananey a lenguahe et mamapabiskeg ed inkasikato, balet samay manpropropesiya et mamapabiskeg ed sakey a kongregasyon.  Natan et labay ko komon a mansalita kayon amin na nanduruman lenguahe, balet mas labay ko a manpropesiya kayo. On, samay manpropropesiya et mas nakaukolan nen samay mansasalita na nanduruman lenguahe, nilikud labat no sikatoy mangipapatalos, pian napabiskeg so kongregasyon.  Balet natan, agagi, no onla ak ed sikayo a mansasalita na nanduruman lenguahe, anto so maabig a nagawaan ko nilikud no nansalita ak ed sikayo diad panamegley na sakey a panangiparungtal odino pikakabat odino sakey a propesiya odino sakey a bangat?  Kanian ontan met ed saray andiay-bilay a bengatla a mamapawala na tanol, balanglan plauta odino arpa; no ag-itan mamapawala na nanduruman tono, panon a naamtaan no antoy totogtogen ed plauta odino ed arpa?  Ta diad tua, no say trumpeta et mangipapaknol na agmalinew a tawag, siopay manparaan parad guerra?  Mipadpara, no diad panamegley na dila et agyo ibalikas so salitan mainomay a natalosan, panon a naamtaan no antoy ibabaga yo? Diad tua et mansasalita kayo ed dagem. 10  Nayarin dakdakel so klase na tanol na panagsalita diad mundo, ingen ta amin iratan et walaan na kabaliksan. 11  Sirin, no agko natalosan so kabaliksan na ibabaga, singa dumay salitak ed samay mansasalita, tan samay mansasalita et singa dumay salita to ed siak. 12  Kanian panggunaetan yo met so nawalaan na dakel a langkap na espiritu a maseet yon pipilaleken pian napabiskeg so kongregasyon. 13  Kanian samay mansasalita na sananey a lenguahe et ipikasi to komon a sikatoy makapanpatalos. 14  Ta no manpipikasi ak ed sananey a lenguahe, say manpipikasi et samay langkap na espiritu a walad siak, balet agko natatalosan diad nonot ko. 15  Anto sirin so nepeg a gawaen? Manpikasi ak ed panamegley na langkap na espiritu, balet manpikasi ak met ed panamegley na nonot ko. Mankanta ak na panangidayew ed panamegley na langkap na espiritu, balet mankanta ak met na panangidayew ed panamegley na nonot ko. 16  Ta no andi, no mangiyapay ka na panangidayew ed panamegley na langkap na espiritu, nibaga kasi na ordinaryon too so “Amen” diad pisasalamat mo, no agto atalosan so ibabagam? 17  Tua a maabig so pisasalamat mo, balet agnapapabiskeg so arum a too. 18  Misasalamat ak ed Dios, ta makapansalita ak na mas dakel a lenguahe nen say sikayon amin. 19  Anggaman ontan, diad sakey a kongregasyon et mas labay ko ni mangibalikas na limaran salita a nanlapud nonot ko, pian nabangatan ko met so arum, nen say mangusar ak na samplonlibon salita diad sananey a lenguahe. 20  Agagi, agkayo komon magmaliw ya ugugaw diad saray pakayari yon mantalos, noagta magmaliw kayon melag ya ugugaw no nipaakar ed kaugsan; ingen ta matatken diad saray pakayari yon mantalos. 21  Diad Ganggan et nisulat: “‘Mansalita ak ed sayan totoo diad panamegley na saray dila na saray dayo tan diad panamegley na saray bibil na saray sangkaili, balet ag-ira ontalineng ed siak,’ kuan nen Jehova.” 22  Lapud saya, say pakapansalita na nanduruman lenguahe et sakey a tanda diad saray agmananisia, aliwan diad saray mananisia, balet say panagpropesiya et parad saray mananisia, aliwan parad saray agmananisia. 23  Kanian, no mantitipon so interon kongregasyon diad sakey a pasen tan amin da et mansasalitay nanduruman lenguahe, insan onloob iray ordinaryon totoo odino agmananisia, agda kasi ibagan natatapis kayo? 24  Balet no manpropropesiya kayon amin tan walay onloob ya agmananisia odino ordinaryon too, saray salita yon amin so mamaat ed sikato tan mamakiwas ed sikato pian usisaen ton maong so inkasikato; 25  ompatnag iray akaamot ed puso to, kanian sikatoy ondakmomo tan mandayew ed Dios, ya iyabawag ton: “Say Dios so peteg a walad limog yo.” 26  Anto sirin so nepeg a gawaen, agagi? Sano mantitipon kayo, say sakey et mankanta na panangidayew ed Dios, say sananey et manbangat, say sananey et mangiparungtal ed naawat to, say sananey et mansalita na sananey a lenguahe, say sananey et manpatalos. Gawa yon amin so bengatla pian pabiskegen so balang sakey. 27  Tan no walay mansasalita na sananey a lenguahe, nepeg ya anggad duara labat odino sankarakelan lay talora, tan mansusublayan ira; tan wala komon so mangipatalos. 28  Balet no anggapoy managpatalos, sikatoy agmansasalita ed kongregasyon noagta mansalita ed dili to tan diad Dios. 29  Niarum ni, pansalita yo so duara odino taloran propeta, tan talosan na arum so kabaliksan na ibabaga ra. 30  Balet no walay sakey ya akaawat na panangiparungtal legan ya akayurong ditan, agmansalita imay akauna. 31  Ta amin yo et nayarian yoy manpropesiya a sansakey, ta pian say amin et makaaral tan napaseseg. 32  Tan saray propeta et nepeg ya asikasoen day pangusar ed langkap na espiritu. 33  Ta say Dios et sakey a Dios na kareenan, aliwan gulo. Singa ed amin a kongregasyon na saray masanto, 34  komon ta saray bibii et agmansalita diad saray kongregasyon, ta agniyabuloy itan ed sikara, balet manpasakop ira komon, unong ya ibabaga na Ganggan. 35  Kanian no walay labay dan naaralan, tepetan da iray kaasawaan dan dili diad abung, ta mabanday a say sakey a bii et mansalita diad kongregasyon. 36  Anto? Kasin sikayo so nanlapuan na salita na Dios, odino kasin sikayo labat so angipasabian ed satan? 37  No walay maniisip a sikatoy sakey a propeta odino akaawat na langkap na espiritu, bidbiren to komon iray bengatlan insulat ko ed sikayo, lapud ganggan iratan na Katawan. 38  Balet no say sakey et andiay pikakabat, sikatoy mansiansian andiay pikakabat. 39  Lapud saya, agagik, panseetan yon naawat so langkap a panagpropesiya, ingen ta agyo isesebel so pansalita na nanduruman lenguahe. 40  Balet amin a bengatla so nagawa komon a masimpit tan diad mauksoy a paraan.

Paimanod leksab