1 Corinto 6:1-20

6  No say sakey ed sikayo et walaan na reklamo ed arum, kasin sikatoy makpel ya oonla ed korte diad arap na saray agmatunong a totoo, tan aliwan diad arap na saray masanto?  Odino agyo ta amta a saray masanto so mangukom ed mundo? Tan no sikayo so mangukom ed mundo, agkayo kasi manepeg a mangukom ed angkekelag iran bengatla?  Agyo ta amta ya ukomen tayo iray anghel? Sirin, agta nagkalalo iray bengatlan nipaakar ed sayan bilay?  Kanian, no walaray bengatlan nipaakar ed sayan bilay a nepeg ya ukomen, kasin say ipasen yon uko-ukom et saray lalakin abebbebay pakanengneng ed sikara na kongregasyon?  Mansasalita ak ta pian ombaing kayo. Tua ta ya anggapo so anggan sakey a marunong a too ed limog yo a makayarin mangukom ed agagi to,  balet aawiten na sakey ya agi so sananey ya agi diad korte, tan diad arap na saray agmananisia?  No ontan, sikayon amin so atalo no mandedemandaan kayo. Akin ta no paulyanan yo lan sikayoy panggawaan na makapuy? Akin ta no paulyanan yo lan nasaol kayo?  Balet sikayo so manggagaway makapuy tan mansasaol, tan dia ni met ed agagi yo.  Anto? Agyo ta amta a saray totoon agmatunong et agda natawir so panarian na Dios? Agkayo patitilaan. Anggan saray managlawan, odino saray managdayew ed idolo, odino saray managkalugoran, odino saray lalakin papausar parad agnisipor a gagala, odino saray lalakin onaakdol ed lalaki, 10  odino saray matakew, odino saray maagum, odino saray managbuanges, odino saray manag-ayew, odino saray managkatkat et agda natawir so panarian na Dios. 11  Ingen ta ontan so arum ed sikayo nensaman. Balet naurasan kayo la, apasanto kayo la, niyabawag kayo lan matunong diad ngaran na Katawan tayon Jesu-Kristo tan diad panamegley na espiritu na Dios tayo. 12  Amin a bengatla et nayari ed siak; balet aliwan amin et makagunggona. Amin a bengatla et nayari ed siak; balet agko abuloyan ya uleyan ak na antokaman. 13  Saray kakanen et parad eges, tan say eges et parad saray kakanen; balet saratan so parehon paandien na Dios. Natan say laman et aliwan parad pilalawanan, noagta parad Katawan; tan say Katawan et parad laman. 14  Balet pinaoli na Dios so Katawan tan paolien to itayo manlapud ipapatey diad panamegley na pakapanyari to. 15  Agyo ta amta a saray laman yo et kabiangan nen Kristo? No ontan sirin, ekalen ko kasi iray kabiangan na Kristo tan gawaen ko iratan a kabiangan na balangkantis? Agbalot komon nagawa itan! 16  Anto? Agyo ta amta a samay nikasakey ed balangkantis et sakey a laman? Ta inkuan na Dios, “Sikaran dua et magmaliw a sakey a laman.” 17  Balet samay nikasakey ed Katawan et sakey ya espiritu. 18  Ibatikan yo so pilalawanan. Balang kasalanan a gawaen na sakey a too et walad paway na laman to, balet samay manggagawa na pilalawanan et mankakasalanan ed laman ton dili. 19  Anto? Agyo ta amta a say laman yo et templo na masanton espiritu a walad sikayo, ya inawat yo ed Dios? Ontan met, agyo kayarian so inkasikayo, 20  ta sikayoy sinaliw ed sakey a bili. Kanian, igloria yo so Dios diad laman yo.

Paimanod leksab